MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
 
print

2009-03-03 15:45:58

Obowiązek „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego używania wyrobów zawierających azbest”


OGŁOSZENIE

Przypominam, że ciąży na Państwu obowiązek sporządzenia „ Oceny stanu i możliwości bezpiecznego używania wyrobów zawierających azbest”, według załączonego wzoru.

„Ocenę” sporządza się 2 egz , z czego jeden egzemplarz przesyła się do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, ul. Kościuszki 3, 05-300 Mińsk Mazowiecki, a drugi przechowuje się z dokumentacją obiektu budowlanego. Na podstawie „Oceny” należy sporządzić „Informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich składowania” , według załączonego wzoru. „Informację” sporządza się w 2 egz. ,z których jeden przesyła się Wójtowi Gminy Stanisławów, ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów, a drugi przechowuje się z dokumentacją obiektu budowlanego. „Informację” należy corocznie aktualizować i przesyłać do Wójta w terminie do 31 stycznia każdego roku. Z chwila zakończenia używania azbestu należy sporządzić „Informację o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zakończono” i jeden egzemplarz przesłać do Wójta( formularz do pobrania w Urzędzie Gminy). Pomoc w wypełnieniu przesłanych załączników można uzyskać w Urzędzie Gminy w pokoju nr 13 w poniedziałki i wtorki w godzinach pracy urzędu oraz pod telefonem nr (025)7575848 Przypominam również o obowiązku zawierania umów na odbiór nieczystości ciekłych z podmiotami, które posiadają zezwolenie Wójta Gminy na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników. Jednocześnie informuję, że w urzędzie prowadzona jest ewidencja umów, która ujawnia właścicieli, którzy nie wywiązali sie z tego obowiązku.

Podstawa prawna:

1.Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest ( Dz. U. z 2004 r. Nr 71 poz 649 ).
2.Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest ( Dz. U. z 2003 r. Nr 192 poz. 1876 ).
3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. O utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 tekst jednolity).

Informacje o artykule

Autor: Jan Świętochowski
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 03.03.2009 15:45
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 794

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik informacja- azbest.doc Informacja 2009-03-03 15:52:31 Zdanowicz Tomasz
załącznik -ocena-azbest.doc Ocena 2009-03-03 15:52:48 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował