MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
 
print

2010-11-02 13:54:24

XXXIX sesja Rady Gminy Stanisławów


w dniu 5 listopada 2010r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej urzędu gminy w Stanisławowie.

Stanisławów, dnia 25.10.2010r.

BR 0052/6/10

Pan(i).......................................................

zam. .........................................................


Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w XXXIX sesji Rady Gminy Stanisławów, która odbędzie się w dniu 5 listopada 2010r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej urzędu gminy w Stanisławowie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji.

 4. Sprawozdanie wójta gminy z wykonania uchwał i zadań między sesjami.

 5. Sprawozdanie przewodniczących stałych komisji rady gminy z prac komisji między sesjami oraz zajęcie stanowiska rady w sprawach wniosków komisji, których tematów nie uwzględniono w porządku sesji.

 6. Informacja wójta o złożonych oświadczeniach majątkowych zgodnie z art. 24h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

 7. Informacja przewodniczącego rady gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych zgodnie z art. 24h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/197/10 Rady Gminy Stanisławów z dnia 14 września 2010r. (druk nr 192).

 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku (druk nr 193).

 10. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna jako podstawy obliczenia podatku leśnego (druk nr 194).

 11. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego (druk nr 195).

 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych zasad konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej (druk nr 196).

 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIII/180/10 z dnia 26 marca 2010r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej we wsi Rządza (druk nr 197).

 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe użyczenie nieruchomości położonej we wsi Rządza (druk nr 198).

 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Stanisławów na rok 2010 (druk nr199).

 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXII/175/09 Rady Gminy Stanisławów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywani Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stanisławów na 2010 rok (druk nr 200).

 17. Podjęcie uchwały w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stanisławów (druk nr 201).

 18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stanisławów na okres od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r. (druk nr 202)

 19. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów w szkołach prowadzonych przez gminę Stanisławów w roku szkolnym 2009/2010 (druk nr 203).

 20. Zapytania i wolne wnioski.

 21. Zamknięcie obrad.

Informacje o artykule

Autor: Hanna Pietrzyk
Zredagował(a): Robert Wiącek
Data powstania: 02.11.2010 13:54
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 376

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik podatek od nieruchomosci.pdf Druk nr 193 2010-11-02 13:56:41 Wiącek Robert
załącznik podatek lesny.pdf Druk nr 194 2010-11-02 13:57:07 Wiącek Robert
załącznik podatek rolny.pdf Druk nr 195 2010-11-02 13:57:48 Wiącek Robert
załącznik zasady konsultacji.pdf Druk nr 196 2010-11-02 13:58:48 Wiącek Robert
załącznik uchylenie uchwaly w sprawie sprzedazy nieruchomosci w Rzadzy.pdf Druk nr 197 2010-11-02 13:59:28 Wiącek Robert
załącznik uzyczenie nieruchomosci w Rzadzy.pdf Druk nr 198 2010-11-02 14:00:22 Wiącek Robert
załącznik zmieny w programie profilaktyki.pdf Druk nr 200 2010-11-02 14:00:47 Wiącek Robert
załącznik regulamin czystosci.pdf Druk nr 201 2010-11-02 14:01:38 Wiącek Robert
załącznik Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych.pdf Druk nr 203 2010-11-02 14:02:23 Wiącek Robert
załącznik taryfy wody i ścieków.pdf Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków 2010-11-03 11:04:12 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował