MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
 
print

2011-05-30 15:00:11

„Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe”


Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Działania 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowena wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej i/lub projekty z komponentem ponadnarodowym
zaplanowanym do realizacji na etapie opracowania wniosku o dofinansowanie.

 

Typy projektów do realizacji w ramach konkursu:

  • Rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej
    i społecznej (w tym np. środowiskowej pracy socjalnej, centrów aktywizacji lokalnej, animacji lokalnej, streetworkingu, coachingu, treningu pracy).

 

  • Rozwój usług społecznych przezwyciężających indywidualne bariery w integracji społecznej w tym
    w powrocie na rynek pracy.

 

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać osobiście, kurierem lub pocztą
od 11 lipca 2011 r. do 5 września 2011 r. od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00                                                          w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych, w Głównym Punkcie Informacyjnym w Warszawie,
przy ul. Jagiellońskiej 74 lub Lokalnych Punktach Informacyjnych 
w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach.
O terminie złożenia wniosku decyduje data złożenia wniosku w Głównym Punkcie Informacyjnym w Warszawie
lub w jednym z Lokalnych Punktów Informacyjnych zlokalizowanych
w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach.

Wnioski, które wpłyną po godzinie 16.00 dnia 5 września 2011 roku, nie będą rozpatrywane.


O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych
(nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych),
które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów wymienionych
w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w ramach konkursu przeznaczona jest kwota
6 000 000,00 PLN.

Dokumentacja Konkursowa jest dostępna do wglądu w MJPWU w Głównym Punkcie Informacyjnym w Warszawie
oraz w Lokalnych Punktach Informacyjnych w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach
oraz na stronie internetowej
www.mazowia.eu i www.mazovia.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać  w Wydziale Informacji i Szkoleń Beneficjentów oraz pod numerem infolinii:

0 801 101 101, e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu

Informacje o artykule

Autor: Wydział Promocji i Wydawnictw Mazowiec
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 30.05.2011 15:00
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 2439

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Ogłoszenie o konkursie 7.2.1 PO KL_ang.doc Ogłoszenie o konkursie 2011-05-30 15:01:14 Zdanowicz Tomasz
załącznik Ogłoszenie o konkursie 7.2.1 PO KL_ang.pdf Ogłoszenie o konkursie 2011-05-30 15:01:58 Zdanowicz Tomasz
załącznik Ogłoszenie o konkursie 7.2.1 PO KL_pol.doc Ogłoszenie o konkursie 2011-05-30 15:02:24 Zdanowicz Tomasz
załącznik Ogłoszenie o konkursie 7.2.1 PO KL_pol.pdf Ogłoszenie o konkursie 2011-05-30 15:03:32 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował