MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
 
print

2011-06-02 13:59:49

VIII sesja Rady Gminy Stanisławów


Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w VIII sesji Rady Gminy Stanisławów, która odbędzie się w dniu 16 czerwca 2011r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej urzędu gminy w Stanisławowie

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w VIII sesji Rady Gminy Stanisławów, która odbędzie się w dniu 16 czerwca 2011r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej urzędu gminy w Stanisławowie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z VII sesji.
 4. Sprawozdanie wójta gminy z wykonania zadań w 2010 roku.
 5. Sprawozdanie przewodniczących stałych komisji rady gminy z prac komisji między sesjami oraz zajęcie stanowiska rady w sprawach wniosków komisji, których tematów nie uwzględniono w porządku sesji.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2010 (druk nr 17).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2010 rok (druk nr 18).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2011 (druk nr 19).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów  na lata 2011 - 2024 (druk nr 20).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rezygnacji z odszkodowania za przejęte na rzecz Województwa Mazowieckiego, grunty stanowiące własność Gminy Stanisławów na cel ,,Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 637, relacji Warszawa-Węgrów”(druk nr 21).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych (druk nr 22).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stanisławów (druk nr 23).
 13.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi (druk nr 24).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wyłapywania bezdomnych zwierząt na obszarze Gminy Stanisławów oraz dalszego z nimi postępowania (druk nr 25).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej we wsi Rządza, stanowiącej własność gminy (druk nr 26).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Pustelniku, stanowiącej własność gminy (druk nr 27).
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/107/208 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 października 2008r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy zmienionej uchwałą Nr XXII/124/2001 z dnia 4 grudnia 2008r. (druk nr 28).
 18.  Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądowych (druk nr 29).
 19.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Stanisławów (druk nr 30).
 20. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o: przebiegu wykonania budżetu Gminy Stanisławów za I półrocze, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz wykonania planów finansowych innych instytucji kultury (druk nr 31).
 21. Podjęcie uchwały w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości (druk nr 32).
 22. Podjęcie uchwały w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez gminę Stanisławów (druk nr 33).
 23. Zapytania i wolne wnioski.
 24. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                             /-/Andrzej Kopacz

Informacje o artykule

Autor: Hanna Pietrzyk
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 02.06.2011 13:59
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 433

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik druk 17.pdf Druk nr 17 2011-06-03 09:56:12 Zdanowicz Tomasz
załącznik druk 18.pdf Druk nr 18 2011-06-03 09:56:34 Zdanowicz Tomasz
załącznik druk 19.pdf Druk nr 19 2011-06-03 09:57:08 Zdanowicz Tomasz
załącznik Tabela Nr 1 Dochody budżetu gminy Stanisławów na rok 2011.xls Tabela nr 1 do druku nr 19 2011-06-03 10:07:26 Zdanowicz Tomasz
załącznik Tabela Nr 2 Wydatki budżetu gminy Stanisławów na rok 2011.xls Tabela nr 2 do druku nr 19 2011-06-03 10:08:12 Zdanowicz Tomasz
załącznik Tabela Nr 3 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm.xls Tabela nr 3 do druku nr 19 2011-06-03 10:10:48 Zdanowicz Tomasz
załącznik Tab. Nr 4 Wydatki związane z raliz. zadań z zakresu admin. rząd. i.xls Tabela nr 4 do druku nr 19 2011-06-03 10:11:21 Zdanowicz Tomasz
załącznik Tab. Nr 5 Przychody i rozchody budżetu w 2011 r..xls Tabela nr 5 do druku nr 19 2011-06-03 10:12:00 Zdanowicz Tomasz
załącznik Zał. Nr 1 Gminny Program Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych.xls Załącznik nr 1 do druku nr 19 2011-06-03 10:12:31 Zdanowicz Tomasz
załącznik druk 20.pdf Druk nr 20 2011-06-03 10:13:13 Zdanowicz Tomasz
załącznik Zał. 1 do WPF.pdf Załącznik nr 1 do druku nr 20 2011-06-03 10:16:10 Zdanowicz Tomasz
załącznik Zał. Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF.pdf Załącznik nr 2 do druku nr 20 2011-06-03 10:16:35 Zdanowicz Tomasz
załącznik druk 21.pdf Druk 21 2011-06-03 10:17:07 Zdanowicz Tomasz
załącznik druk 22.pdf Druk 22 2011-06-03 10:17:24 Zdanowicz Tomasz
załącznik druk 23.pdf Druk 23 2011-06-03 10:17:47 Zdanowicz Tomasz
załącznik nazwy ulic uzasadnienie.doc Uzasadnienie do druku 23 2011-06-03 10:18:08 Zdanowicz Tomasz
załącznik druk 24.pdf Druk nr 24 2011-06-03 10:18:35 Zdanowicz Tomasz
załącznik druk 25.pdf Druk nr 25 2011-06-03 10:20:31 Zdanowicz Tomasz
załącznik druk 26.pdf Druk nr 26 2011-06-03 10:21:21 Zdanowicz Tomasz
załącznik druk 27.pdf Druk nr 27 2011-06-03 10:21:41 Zdanowicz Tomasz
załącznik druk 29.pdf Druk nr 29 2011-06-03 11:40:48 Zdanowicz Tomasz
załącznik druk 30.pdf Druk nnr 30 2011-06-03 11:41:10 Zdanowicz Tomasz
załącznik druk 31.pdf Druk nr 31 2011-06-03 11:41:34 Zdanowicz Tomasz
załącznik druk 32.pdf Druk nr 32 2011-06-03 11:42:05 Zdanowicz Tomasz
załącznik druk 33.pdf Druk nr 33 2011-06-03 11:42:24 Zdanowicz Tomasz
załącznik druk 28.pdf Druk nr 28 2011-06-06 11:35:52 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował