MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
 
print

2011-10-28 13:01:11

XI sesja Rady Gminy Stanisławów


Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w XI sesji Rady Gminy Stanisławów, która odbędzie się w dniu 9 listopada 2011r. o godz. 13.30 w Gimnazjum w Stanisławowie w sali audiowizualnej

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w XI sesji Rady Gminy Stanisławów, która          odbędzie się w dniu 9 listopada 2011r. o godz. 13.30 w Gimnazjum w Stanisławowie w sali audiowizualnej z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z X sesji.
 4. Sprawozdanie wójta gminy z wykonania uchwał i zadań między sesjami.
 5. Sprawozdanie przewodniczących stałych komisji rady gminy z prac komisji między sesjami oraz zajęcie stanowiska rady w sprawach wniosków komisji, których tematów nie uwzględniono w porządku sesji.
 6. Informacja w sprawie budowy linii 400 kV Miłosna-Siedlce-Ujrzanów, budowy linii 400 kV Ostrołęka-Stanisławów, budowy stacji 400/110kV Stanisławów (PSE OPERATOR ,,SA”).
 7. Informacja wójta gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych zgodnie z art. 24h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.
 8. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych zgodnie z art. 24h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień            w tym podatku (druk nr 40).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na rok 2012 i zwolnień w tego podatku (druk nr 41).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna jako podstawy obliczenia podatku leśnego na rok 2012 (druk nr 42).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Stanisławów oraz zwolnień w tym podatku (druk nr 43). 
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (druk nr 44).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stanisławów na okres od                1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r. (druk nr 45).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ,,Założeń do planu zaopatrzenia gminy Stanisławów w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” (druk nr 46).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Stanisławów         z organizacjami pozarządowymi na rok 2012 (druk nr 47).
 17.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Stanisławów na rok 2011 (druk nr 48).
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2011-2024 (druk nr 49).
 19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Stanisławów (druk nr 50). 
 20. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach prowadzonych przez gminę Stanisławów w roku szkolnym 2010/2011.
 21. Zapytania i wolne wnioski.
 22. Zamknięcie obrad.

 
 
 
 Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                             /-/Andrzej Kopacz

Informacje o artykule

Autor: Hanna Pietrzyk
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 28.10.2011 13:01
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 695

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Program współpracy z ngo 2012.pdf Program współpracy z organizacjmi pozarządowymi na rok 2012. 2011-10-28 13:02:34 Zdanowicz Tomasz
załącznik stawek podatku od nieruchomości.pdf Stawki podatku od nieruchomości na rok 2012 2011-10-28 13:04:48 Zdanowicz Tomasz
załącznik w sprawie obniżenia ceny drewna.pdf Obniżenie ceny drewna dla celów podatku leśnego 2011-10-28 13:07:50 Zdanowicz Tomasz
załącznik w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na rok 2012 i zwolnień z tego podatku.pdf Obniżenie ceny żyta do podatku rolnego 2011-10-28 13:08:54 Zdanowicz Tomasz
załącznik w sprawie uchwalenia Założeń do planu zaopatrzenia gminy Stanisławów w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe..pdf Plan zaopatrzenia gminy w energię 2011-10-28 13:09:45 Zdanowicz Tomasz
załącznik w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.pdf Taryfy na wodę i ścieki 2011-10-28 13:10:29 Zdanowicz Tomasz
załącznik wysokości stawek podatku od środków transportowych.pdf Podatek od środków transportowych 2011-10-28 13:20:23 Zdanowicz Tomasz
załącznik w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych..pdf Wzory formularzy - uchwała 2011-10-28 13:21:13 Zdanowicz Tomasz
załącznik deklaracja na podatek leśny.pdf Deklaracja na podatek leśny 2011-10-28 13:23:58 Zdanowicz Tomasz
załącznik deklaracja pod. od nieruchomości.pdf Deklaracja na podatek od nieruchomości 2011-10-28 13:24:29 Zdanowicz Tomasz
załącznik deklaracja podatku rolnego.pdf Deklaracja podatku rolnego 2011-10-28 13:24:56 Zdanowicz Tomasz
załącznik informacja w spr. pod.leśnego.pdf Informacja w sprawie podatku leśnego 2011-10-28 13:25:31 Zdanowicz Tomasz
załącznik informacja w spr.pod.od nieruch..pdf Informacja w sprawie podatku od nieruchomości 2011-10-28 13:26:23 Zdanowicz Tomasz
załącznik informacja w sprawie podatku rolnego.pdf Informacja w sprawie podatku rolnego 2011-10-28 13:26:51 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował