MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
 
print

2012-02-09 13:45:16

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI


Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Stanisławów tworzy i prowadzi Wójt od dnia 1 stycznia 2012 r. Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Stanisławów obowiązani są uzyskać wpis do rejestru.

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

 

Zgodnie z art.1 pkt 17 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

 

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Stanisławów tworzy i prowadzi Wójt od dnia 1 stycznia 2012 r. Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Stanisławów obowiązani są uzyskać wpis do rejestru.

 

Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje Wójt Gminy Stanisławów na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

 

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej powinien zawierać:

1.    nazwę firmy, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,

2.    numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsiębiorca taki numer posiada,

3.    numer identyfikacji REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,

4.    określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych z podaniem kodu odpadu.

 

Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:

1.    dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897). Opłata ta nie dotyczy przedsiębiorców, którzy z dniem wejścia w życie nowelizacji ustawy posiadają zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych art. 14 ust. 2,

2.    oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

 

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze, Wójt Gminy Stanisławów dokonując wpisu do rejestru nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy.

 

Wzór wniosku i oświadczenia dostępny jest w Urzędzie Gminy Stanisławów, ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów (pok. nr 10) oraz na stronie internetowej www.stanislawow.samorzady.pl

 

UWAGA

Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej, w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie powyższej ustawy, czyli do dnia 31 grudnia 2012 r. na podstawie art. 14 ust. 1 z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897).

 

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań:

-  posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;

-  utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

-  spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

-  zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej.

 

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do:

-  przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach;

-  przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

 

Informacje o artykule

Autor: Urszula Milewska
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 09.02.2012 13:45
Data ostatniej modyfikacji: 28.10.2014 14:04
Liczba wyświetleń: 706

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Oswiadczenie do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej.doc Oswiadczenie do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej 2012-02-09 13:46:38 Zdanowicz Tomasz
załącznik wniosek_wpis do rejestru działalności regulowanej_odpady komunalne.doc wniosek_wpis do rejestru działalności regulowanej_odpady komunalne 2012-02-09 13:47:00 Zdanowicz Tomasz
załącznik Rejestr działalności regulowanej.pdf REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI 2014-12-05 12:40:04 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI 28.10.2014 14:04 Tomasz Zdanowicz
2 REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI 09.02.2012 13:45 Tomasz Zdanowicz