MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
 
print

2012-05-21 10:59:49

Nabór wniosków konkursowych


                                                                                  Człowiek – najlepsza inwestycja

 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji
w regionach”, Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałania 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności
w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej – projekty konkursowe

 

Typy projektów do realizacji w ramach konkursu:

 

- Tworzenie przedszkoli (w tym również uruchamianie innych form wychowania przedszkolnego) w 30% gmin
z terenu województwa o najniższym w skali regionu stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej;

- Wsparcie istniejących przedszkoli (w tym również funkcjonujących innych form wychowania przedszkolnego)
w zakresie wygenerowania dodatkowych miejsc przedszkolnych, przyczyniające się do wzrostu całkowitej liczby miejsc w przedszkolach i/lub innych formach wychowania przedszkolnego podlegających pod jeden organ prowadzący i umiejscowiony na terenie danej gminy.

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać osobiście, kurierem lub pocztą
od 21 maja 2012 r. do 29 czerwca 2012 r. od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00                                                          w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych,
w Głównym Punkcie Informacyjnym w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 74 lub Lokalnych Punktach Informacyjnych 
w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach.
O terminie złożenia wniosku decyduje data złożenia wniosku w Głównym Punkcie Informacyjnym
w Warszawie lub w jednym z Lokalnych Punktów Informacyjnych zlokalizowanych
w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach.
 

Wnioski, które wpłyną po godzinie 16.00 dnia 29 czerwca 2012 roku, nie będą rozpatrywane.
O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych  (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych),  które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów wymienionych  w art. 207 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

  Na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w ramach konkursu przeznaczona jest kwota 37 000 000,00 PLN.  

Dokumentacja Konkursowa jest dostępna do wglądu w MJPWU w Głównym Punkcie Informacyjnym w Warszawie
oraz w Lokalnych Punktach Informacyjnych w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach
oraz na stronie internetowej
www.mazowia.eu i www.mazovia.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać  w Wydziale Informacji i Szkoleń Beneficjentów oraz pod numerem infolinii:0 801 101 101,e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu

 

 

 

POKL_Mazowsze_UE.tif                                                              Ogłoszenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacje o artykule

Autor: Wójt
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 21.05.2012 10:59
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 18590

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Ogłoszenie dot. konkursu 9.1.1.pdf Ogłoszenie dotyczące konkursu 2012-05-21 11:02:23 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował