MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
 
print

2012-07-04 13:30:12

ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW Z TERENU NIERUCHOMOŚCI (NIE DOTYCZY LASU)


ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW Z TERENU NIERUCHOMOŚCI

(NIE DOTYCZY LASU)

 

KOGO DOTYCZY?

Właścicieli nieruchomości ubiegających się o zezwolenie wójta na usunięcie drzew lub krzewów  z terenu nieruchomości z wyjątkiem drzew lub krzewów:

1.    w lasach;

2.    owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody - na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową;

3.    na plantacjach drzew i krzewów;

4.    których wiek nie przekracza 10 lat;

5.    usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;

6.    usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wałów przeciwpowodziowych i terenów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;

7.    które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;

8.    stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;

9.    usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.

 

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 

WNIOSEK  POWINIEN ZAWIERAĆ:

1.    imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o którym mowa w ust. 1 pkt 2;

2.    tytuł prawny władania nieruchomością, z tym że wymóg ten nie dotyczy wniosku właściciela urządzeń, o którym mowa w ust. 1 pkt 2;

3.    nazwę gatunku drzewa lub krzewu;

4.    obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm;

5.    przeznaczenia terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew;

6.    przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu;

7.    wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy;

8.    rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.

 

 

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

 

Urząd Gminy w Stanisławowie - w kancelarii Urzędu Gminy Stanisławów, pokój nr 19,  od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek 1000-1800, wtorek-piątek 800-1600.

 

OPŁATY

1.    Opłatę za usunięcie drzew ustala się na podstawie stawki zależnej od obwodu pnia oraz rodzaju i gatunku drzewa.

 

STAWKI DLA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW I GATUNKÓW DRZEW ORAZ WSPÓŁCZYNNIKI RÓŻNICUJĄCE STAWKI W ZALEŻNOŚCI OD OBWODU PNIA* 

 

L.p.

Rodzaje, gatunki i odmiany drzew

Stawki w zł za 1 cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130cm

Współczynniki różnicujące stawki w zależności od obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130cm

przy obwodzie wyrażonym w cm

Od 25

26-50

51-100

101-200

201-300

301-500

501-700

> 700

1

Topola, olsza, klon jesionolistny, wierzba, czeremcha amerykańska, grochodrzew

12,8

1

1,51

2,37

3,7

5,55

7,77

10

12,96

2

Kasztanowiec, morwa, jesion amerykański, czeremcha zwyczajna, świerk pospolity, sosna zwyczajna, daglezja, modrzew, brzoza brodawkowata i omsza

34,81

1

1,51

2,37

3,7

5,55

7,77

10

12,96

3

Dąb, buk, grab, lipa, choina, igliczna, głóg – forma drzewiasta, jarząb, jesion wyniosły, klon z wyjątkiem klonu jesionolistnego, gatunki i odmiany ozdobne jabłoni, śliwy, wiśni i orzecha, leszczyna turecka, brzoza (pozostałe gatunki i odmiany), jodła pospolita, świerk (pozostałe gatunki i odmiany), sosna (pozostałe gatunki i odmiany), żywotnik (wszystkie gatunki), platan pospolity, wiąz, cyprysik

84,67

1

1,51

2,37

3,7

5,55

7,77

10

12,96

4

Jodła (pozostałe gatunki i odmiany), tulipanowiec, magnolia, korkowiec, miłorząb, metasekwoja, cis, cypryśnik, bożodrzew

319,4

1

1,51

2,37

3,7

5,55

7,77

10

12,96

 

2.    NIE POBIERA SIĘ OPŁAT ZA USUNIĘCIE DRZEW:

1)    na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie;

2)    na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;

3)    jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;

4)    które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;

5)    które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi;

6)    w związku z przebudową dróg publicznych i linii kolejowych;

7)    które posadzono lub wyrosły na nieruchomości po zakwalifikowaniu jej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele budowlane;

8)    z terenów zieleni komunalnej, z parków gminnych, z ogrodów działkowych i z zadrzewień, w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew i krzewów;

9)    które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości;

10) topoli o obwodzie pnia powyżej 100 cm, mierzonego na wysokości 130 cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków;

11) jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych;

12) z grobli stawów rybnych;

13) jeżeli usunięcie było związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń.

 

 

Przepisy  pkt 1-9 i 11-13 stosuje się odpowiednio do usuwania krzewów.

 

 

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie 30 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów.

Decyzję przesyła się za dowodem doręczenia osobie składającej wniosek lub odbiera ją osobiście.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

 

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Samorządowego w Siedlcach, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Stanisławów.

 

Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

 

 

PODSTAWA PRAWNA                                                                                                              

1.    USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220 z późn.zm.)

2.    ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 13 października 2004r.  w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz.U. z 2004r. Nr 228 poz. 2306 z późn. zm.)

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

 

Karolina Wszołek – młodszy referent ds. ochrony środowiska

pok. nr 10, tel. (25) 757 58 54, e-mail: karolina.wszolek@stanislawow.pl

 

 

INNE INFORMACJE

 

1)    Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków.

2)    Wójt Gminy Stanisławów nie wydaje zezwoleń na wycięcie drzew z terenów leśnych – w/w kompetencje posiada leśniczy Andrzej Perzanowski, który przyjmuje interesantów we wtorki od godz. 900 do 1100 w Urzędzie Gminy Stanisławów ul. Rynek 32, pokój nr 7, tel.(25) 757 58 74, 0 693 891 330 ( wniosku o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew z gruntów leśnych wymagany jest aktualny Wypis z Rejestru Gruntów).

3)    Wójt, burmistrz albo prezydent miasta wymierza administracyjną karę pieniężną za:

1.    zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów spowodowane niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprzętu mechanicznego albo urządzeń technicznych oraz zastosowaniem środków chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności;

2.    usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia;

3.    zniszczenie spowodowane niewłaściwą pielęgnacją terenów zieleni, zadrzewień, drzew lub krzewów.

4.    Administracyjną karę pieniężną ustala się w wysokości trzykrotnej opłaty za usunięcie drzew lub krzewów ustalonej na podstawie stawek, o których mowa  w dziale „opłaty”.

 

 

Informacje o artykule

Autor: Karolina Wszołek
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 04.07.2012 13:30
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 549

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik wniosek_usuniecie drzew.doc Formularz wniosku 2012-07-04 13:30:39 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował