MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
 
print

2012-12-04 16:01:32

XXI sesja Rady Gminy Stanisławów


18 grudnia 2012r. godz. 14.00

Stanisławów, dnia  29.11.2012r.
Rada Gminy Stanisławów
         pow. miński
     woj. mazowieckie
  05-304 Stanisławów

BR.0002.8.2012
 Pan(i) .....................................
zam. ....................................


Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w XXI sesji Rady Gminy Stanisławów, która odbędzie się w dniu 18 grudnia 2012r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej urzędu gminy  w Stanisławowie z następującym porządkiem obrad:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z XX sesji.
4.    Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał i zadań między sesjami.
5.    Sprawozdanie przewodniczących stałych komisji rady gminy z prac komisji między sesjami oraz zajęcie stanowiska rady w sprawach wniosków komisji, których tematów nie uwzględniono w porządku sesji.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stanisławów na 2013 rok (druk nr 93).
7.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy     w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2013- 2014 (druk nr 94).
8.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Stanisławów (druk nr 95)
9.    Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Stanisławów od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki takiej opłaty (druk nr 96).
10.    Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 97).
11.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stanisławów (druk nr 98).
12.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Stanisławów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 99).
13.    Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Stanisławów na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych (druk nr 100).
14.    Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Stanisławów na rok 2013 (druk nr 101).
1)    przedstawienie projektu uchwały budżetowej oraz ewentualnych autopoprawek Wójta,
2)    odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
3)    odczytanie opinii i wniosków stałych komisji Rady Gminy Stanisławów, dotyczących uchwały budżetowej,
4)    wysłuchanie stanowiska Wójta Gminy Stanisławów w sprawie opinii i wniosków przedłożonych przez komisje,
5)    dyskusja i głosowanie nad wnioskami zgłoszonymi do projektu uchwały budżetowej, w tym wnioskami komisji i autopoprawkami Wójta,
6)    głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.     
15.    Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2013-2024 (druk nr 102)
16.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na 2012 rok (druk nr 103).
17.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2012-2024  (druk nr 104).
18.    Zapytania i wolne wnioski.
19.    Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
                                
     /-/ Andrzej Kopacz

Informacje o artykule

Autor: Hanna Pietrzyk
Zredagował(a): Robert Wiącek
Data powstania: 04.12.2012 16:01
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 574

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Metoda i stawka opłaty.pdf Gospodarka odpadami 2012-12-06 14:55:22 Zdanowicz Tomasz
załącznik profilaktyka 2013.Projekt.pdf Program profilaktyki uzależnień 2012-12-06 14:55:59 Zdanowicz Tomasz
załącznik regulamin ucip.pdf Regulamin utrzymania czystości 2012-12-06 14:56:33 Zdanowicz Tomasz
załącznik Szczegółowy sposób świadczenia usług.pdf Sposób świadczenia usług 2012-12-06 14:57:14 Zdanowicz Tomasz
załącznik Termin i częstotlitość opłat.pdf Terminy uiszczania opłat za wywóz odpadów 2012-12-06 14:57:54 Zdanowicz Tomasz
załącznik Uchwała XXI obwody głosowania.pdf Obwody głosowania 2012-12-06 14:58:42 Zdanowicz Tomasz
załącznik Uchwała.PrzemocProjekt.2012-11-26.pdf Gminny program przeciwdziałania przemocy 2012-12-06 15:00:07 Zdanowicz Tomasz
załącznik Wzór deklaracji.pdf Wzór deklaracji wysokości opłaty za śmieci 2012-12-06 15:01:54 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował