MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
 
print

2013-09-17 14:34:44

ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW (nie dotyczy lasu)


Zgodnie z art. 83d. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. Z 2015 r. 1045 ) na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wymagane jest uzyskanie zezwolenia, wydanego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta

1. WYMAGANE DOKUMENTY.

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu zawiera:

 

1)   imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;

 

2)   oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;

 

3)   zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4;

 

4)   nazwę gatunku drzewa lub krzewu;

 

5)   obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:

 

a)  posiada kilka pni - obwód każdego z tych pni,

 

b)  nie posiada pnia - obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;

 

6)   wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew;

 

7)   miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;

 

8)   rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;

 

9)   projekt planu:

 

a)  nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska lub

 

b)  przesadzenia drzewa lub krzewu

-   jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania;

 

10)  decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;

 

11)  zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15, jeżeli zostało wydane.

 

2. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

2.   SKŁADAJĄCY WNIOSEK.

Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a, po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta na wniosek:

1) posiadacza nieruchomości - za zgodą właściciela tej nieruchomości;

2) właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego - jeżeli drzewa lub krzewy zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń.

Zgoda właściciela nieruchomości, ww , nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego przez:

 

1) spółdzielnię mieszkaniową;

 

2) wspólnotę mieszkaniową, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną

zarządowi,

 

3) zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa.

 

Zgoda właściciela nieruchomości nie jest wymagana także w przypadku wniosku złożonego przez użytkownika wieczystego lub posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, niebędących podmiotem, o którym mowa w pkt 2)

 

Spółdzielnia mieszkaniowa informuje, w sposób zwyczajowo przyjęty, członków spółdzielni, właścicieli budynków lub lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, a zarząd wspólnoty mieszkaniowej - członków wspólnoty, o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, wyznaczając co najmniej 30-dniowy termin na zgłaszanie uwag. Wniosek może być złożony nie później niż w terminie 12 miesięcy od upływu terminu na zgłaszanie uwag.

 

Zgoda właściciela nieruchomości, ww nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego przez użytkownika wieczystego nieruchomości.

 

3. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW.

Kancelaria Urzędu Gminy Stanisławów, pokój nr 19,  od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, tj.poniedziałek 9.00-17.00, wtorek-piątek 8.00-16.00.

4.OPŁATY.

Opłatę za usunięcie drzew ustala się na podstawie stawki zależnej od obwodu pnia oraz rodzaju i gatunku drzewa.

 

Nie pobiera się opłat za usunięcie drzew:

1)   drzew lub krzewów, na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie;

 

2)   drzew lub krzewów, na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;

 

3)   drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;

 

4)   drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;

 

5)   drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego lub kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi;

 

6)   drzew lub krzewów w związku z przebudową dróg publicznych lub linii kolejowych;

 

7)   drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nie przekracza:

 

a)  75 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

 

b)  50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew

–   w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego lub do innego użytkowania zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

 

8)   krzewów, których wiek nie przekracza 25 lat, w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego lub do innego użytkowania zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

 

9)   drzew lub krzewów w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew lub krzewów na terenach zieleni;

 

10)  drzew lub krzewów, które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości;

 

11)  topoli o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm wynoszącym powyżej 100 cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków;

 

12)  drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych;

 

13)  drzew lub krzewów z grobli stawów rybnych;

 

14)  drzew lub krzewów, jeżeli usunięcie jest związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń;

 

15)  drzew lub krzewów usuwanych z terenu poligonów lub placów ćwiczeń, służących obronności państwa.

 

2. W przypadkach, jeżeli wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu zostało uzależnione od przesadzenia tego drzewa lub krzewu albo wykonania nasadzeń zastępczych, a przesadzone albo posadzone drzewo lub krzew nie zachowały żywotności po 3 latach od dnia upływu terminu wskazanego w tym zezwoleniu na ich przesadzenie lub wykonanie nasadzeń zastępczych, lub przed upływem tego okresu, z przyczyn zależnych od posiadacza nieruchomości, organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu nakłada ponownie w drodze decyzji obowiązek wykonania nasadzeń zastępczych.

 

3. W przypadku niewykonania nasadzeń zastępczych, o których mowa w pkt 2, zgodnie z zezwoleniem na usunięcie drzewa lub krzewu, stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

 

5. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie 30 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów.

Decyzję przesyła się za dowodem doręczenia osobie składającej wniosek lub odbiera ją osobiście.

6. TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Samorządowego w Siedlcach, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Stanisławów. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

7. PODSTAWA PRAWNA

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015 r. 1045)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz.U. z 2004 r. Nr 228 poz. 2306 z późn. zm.)

8. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Monika Czerwińska

pok. nr 10, tel. (25) 757 58 54, e-mail: monika.czerwinska@stanislawow.pl

9. INNE INFORMACJE

1)    Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków.

2)    Wójt Gminy Stanisławów nie wydaje zezwoleń na wycięcie drzew z terenów leśnych – w/w kompetencje posiada leśniczy Andrzej Perzanowski, który przyjmuje interesantów we wtorki od godz. 9.00 do 11.00 w Urzędzie Gminy Stanisławów ul. Rynek 32, pokój nr 7, tel.(25) 757 58 74, 0 693 891 330 (wniosku o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew z gruntów leśnych wymagany jest aktualny Wypis z Rejestru Gruntów).

3)    Wójt, burmistrz albo prezydent miasta wymierza administracyjną karę pieniężną za:

  • zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów spowodowane niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprzętu mechanicznego albo urządzeń technicznych oraz zastosowaniem środków chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności;

  • usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia;

  • zniszczenie spowodowane niewłaściwą pielęgnacją terenów zieleni, zadrzewień, drzew lub krzewów.

    Administracyjną karę pieniężną ustala się w wysokości trzykrotnej opłaty za usunięcie drzew lub krzewów ustalonej na podstawie stawek, o których mowa w dziale „opłaty”.

Informacje o artykule

Autor: Monika Czrwińska
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 17.09.2013 14:34
Data ostatniej modyfikacji: 22.09.2015 15:53
Liczba wyświetleń: 484

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Wniosek - usunięcie drzew.odt Formularz wniosku 2013-09-17 14:38:15 Zdanowicz Tomasz
załącznik Oświadczenie - zgoda właściciela.odt Zgoda właściciela 2013-09-17 14:38:48 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW (nie dotyczy lasu) 17.09.2013 14:35 Tomasz Zdanowicz
2 ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW (nie dotyczy lasu) 17.09.2013 14:34 Tomasz Zdanowicz