MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
 
print

2014-04-02 15:56:18

Przebudowa centrum - zagospodarowanie otoczenia wokół Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie


Wynik przetarguZapytanie i odpowiedź na nie
Zapytania z odpowiedziami
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 112248 - 2014 data 02.04.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Stanisławów, Rynek 32, 05-304 Stanisławów, woj. mazowieckie, tel. 025 7575858, fax. 025 7575857.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
 • W ogłoszeniu jest: 17.04.2014 godzina 11:30, miejsce: Urząd Gminy ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów pokój nr 19.
 • W ogłoszeniu powinno być: 22.04.2014 godzina 11:30, miejsce: Urząd Gminy ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów pokój nr 19.
Zmiana ogłoszenia
Przebudowa centrum - zagospodarowanie otoczenia wokół Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie

Numer ogłoszenia: 112248 - 2014; data zamieszczenia: 02.04.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stanisławów , Rynek 32, 05-304 Stanisławów, woj. mazowieckie, tel. 025 7575858, faks 025 7575857.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa centrum - zagospodarowanie otoczenia wokół Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje zagospodarowanie otoczenia przy budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie, które polega na przebudowie chodników, parkingów oraz zieleni wokół budynku. Charakterystyka inwestycji: 1. Powierzchnie wynoszą: - nawierzchnia parkingu - 150,00 m2 - chodnik o nawierzchni z kostki granitowej - 145,86 m2 - opaska wokół budynku z otaczaków - 34,00 m2 - otoczenie pomnika kostka granitową drobną - 34,50 m2 - chodnik z płyt betonowych (imitacja piaskowca 50x50) - 340,340 m2 - chodnik o nawierzchni z kostki betonowej szarej typu nostalit - 28,35 m2 - nawierzchnia kamienne (płyty granitowe gr 5 cm) - 105,75 m2. Zakres prac obejmuje: zdjęcie istniejących elementów nawierzchni, korytowanie podłoża, wykonanie podbudowy pod nawierzchnię, wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej, w ciągu jezdnym z kostki kamiennej granitowej. Wszystkie narzędzia, materiały budowlane i inne powinny posiadać wymagane atesty i odpowiadać stosowanym normom technicznym, obowiązującym przepisom. Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi normami oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Obecnie wokół budynku Gminnego Ośrodka Kultury są płyty chodnikowe 40x40 oraz drobny tłuczeń, a także zieleń. Wszystkie te elementy należy zdjąć i zastąpić nowymi, zgodnymi z przedmiarem robót, projektem. Gminny Ośrodek Kultury w Stanisławowie dawny Zajazd wraz z całą połacią Rynku (układ urbanistyczny) wpisany jest do rejestru budynków pod nr A-6/37. W ramach złożonej oferty i przedstawionej ceny należy: - wykonanie wszystkich dokumentów, opracowań, uzgodnień, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego, a wymaganych na etapie budowy - a w szczególności kompletną dokumentację odbioru ostatecznego wraz z dokumentacją powykonawczą, - wykonanie i uzgodnienie z zamawiającym projektu organizacji, jeśli wymagany, i harmonogramu robót, - wykonanie i uzgodnienie planu BIOZ dla zakresu prowadzonej roboty, - wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej w formie autoryzowanego wydruku z opisem oraz na nośniku elektronicznym wraz z wymaganymi certyfikatami, atestami, oświadczeniami zgodności, dotyczącymi materiałów zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych. Przy wykonywaniu prac należy uważać na istniejące uzbrojenie terenu tj. studnie kanalizacyjne, studnie odwodnieniowe. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlano-wykonawczym, warunkami pozwolenia na budowę, przepisami, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa budowlanego. W przypadku użycia w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót lub przedmiarze robót wskazania w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaków towarowych lub pochodzenia, Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych. Wszelkie materiały pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarowe w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwać Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów , produktów, ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia , wskazując oznaczenie konkretnego producenta, dostawcy lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.00.00-1, 45.23.32.20-7, 45.23.32.60-9, 45.11.13.00-1, 45.11.12.91-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie, przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości 8.000,00 zł. 2. Wadium może być wniesione: - w pieniądzu na konto zamawiającego BS Mińsk Maz. O/Stanisławów nr 89 9226 0005 0035 0583 2000 0030. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, lecz nie później niż do dnia składania ofert. - poręczeniach bankowych, - poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, - gwarancji bankowej, - gwarancji ubezpieczeniowej, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn.zm.). 3. Zamawiający dokona zwrotu wadium wszystkim wykonawcom zgodnie z art. 46 ust. 1 do 4 ustawy. 4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, straci wadium na rzecz zamawiającego w przypadku gdy: - odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, - zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po jego stronie. 5. Zamawiający zatrzymuje wadium w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Wadium wnoszone w formie gwarancji czy poręczenia winno być złożone w oryginale w kasie Urzędu Gminy ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów, zaś kopia poświadczona za zgodność z oryginałem winna znajdować się w ofercie.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien złożyć oświadczenie zgodnie z art. 22 ustawy

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej dwie roboty budowlane polegające na zagospodarowaniu centrum miejscowości o wielkości nie mniejszej niż przedmiot zamówienia, z datami i miejscami wykonania. W celu potwierdzenia spełniania warunków Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych robót sporządzony według wzoru, stanowiącego załącznik do niniejszej SIWZ oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo i w terminie. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - wg załącznika do siwz. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia polega na zasobach innych podmiotów, w celu oceny czy Wykonawca będzie dysonował zasobami w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny czy stosunek łączący Wykonawce zamówienia z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów dotyczących sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien złożyć oświadczenie zgodnie z art. 22 ustawy

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawcy wykażą, że osoby , które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają następujące kwalifikacje: a) kierownik robót - kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej; wpisany na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego. Wykonawca musi wykazać, że osoba ta posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowisku odpowiedzialnym za wykonywanie prac z zakresu budowy w/w prac. W celu potwierdzenia spełniania niniejszych warunków, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz osób sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej SIWZ wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz załącza oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia oraz są członkami właściwej Izby Samorządu Zawodowego.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia: a) posiada opłaconą polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej (lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w tym zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) pełnomocnictwo, jeśli oferta będzie podpisana przez Pełnomocnika podmiotów występujących wspólnie zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art 23 ust. 1 i 2 ustawy lub w imieniu Wykonawcy, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwa udzielone przez osobę/osoby uprawnione, pełnomocnictwo musi zawierać stwierdzenie, że upełnomocnieni są uprawnienie do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub podmiotów występujących wspólnie; 2) dowód zapłaty wadium; 3) kosztorys ofertowy; 4) informacje o barku przynależności wykonawcy do grupy kapitałowej/ listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej - załącznik do siwz, 5) wykaz dokumentów, które Wykonawca zastrzega, jako niejawne dla innych uczestników postępowania i osób trzecich (poza członkami komisji przetargowej), stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisu o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty w następującym zakresie: 1) terminu realizacji przedmiotu umowy: - na skutek wystąpienia przyczyn zewnętrznych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które skutkują niemożliwością terminowego wykonania przedmiotu umowy, pomimo zachowania należytej staranności, - niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, - wprowadzenie zmian w stosunku do dokumentacji projektowej w zakresie wykonania robót zamiennych, w sytuacji usunięcia wad ukrytych w dokumentacji, 2) wynagrodzenia: - zmiany stawki podatku VAT

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.stanislawow.samorzady.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy ul. Rynek 32 05-304 Stanisławów pokój nr 8.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.04.2014 godzina 11:30, miejsce: Urząd Gminy ul. Rynek 32 05-304 Stanisławów pokój nr 19.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Informacje o artykule

Autor: Monika Krupa
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 02.04.2014 15:56
Data ostatniej modyfikacji: 30.04.2014 08:04
Liczba wyświetleń: 563

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Przetarg na zagospodarowanie budynku wokół GOK-u.pdf Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 2014-04-02 15:57:07 Zdanowicz Tomasz
załącznik SST Centrum Stanisławowa.zip Szczegółowa specyfikacja techniczna 2014-04-02 15:58:35 Zdanowicz Tomasz
załącznik mapa GOK.pdf Mapa 2014-04-02 15:59:39 Zdanowicz Tomasz
załącznik projekt GOK.pdf Projekt architektoniczny 2014-04-02 16:02:39 Zdanowicz Tomasz
załącznik przedmiar GOK.pdf Przedmiar robót 2014-04-02 16:03:19 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Przebudowa centrum - zagospodarowanie otoczenia wokół Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie 17.04.2014 13:28 Tomasz Zdanowicz
2 Przebudowa centrum - zagospodarowanie otoczenia wokół Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie 16.04.2014 15:47 Tomasz Zdanowicz
3 Przebudowa centrum - zagospodarowanie otoczenia wokół Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie 16.04.2014 10:03 Tomasz Zdanowicz
4 Przebudowa centrum - zagospodarowanie otoczenia wokół Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie 02.04.2014 15:56 Tomasz Zdanowicz