MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
 
print

2014-04-09 15:07:53

Budowa remizy dla OSP w Pustelniku - branża budowlana, sanitarna i elektryczna


Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.04.2014 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów pokój nr 19.

Unieważnienie
Budowa remizy dla OSP w Pustelniku - branża budowlana, sanitarna i elektryczna

Numer ogłoszenia: 122008 - 2014; data zamieszczenia: 09.04.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stanisławów , Rynek 32, 05-304 Stanisławów, woj. mazowieckie, tel. 025 7575858, faks 025 7575857.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa remizy dla OSP w Pustelniku - branża budowlana, sanitarna i elektryczna.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ocieplenia stropu i sufitu podwieszanego w budynku OSP w Pustelniku, dostawa i montaż stolarki wyszczególnionej w załączonym do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiarze robót. Roboty należy wykonać zgodnie z posiadanym projektem budowlanym oraz załączonym przedmiarem robót. Wykonawca we własnym zakresie zobowiązany będzie do dostarczenia materiałów oraz wykonania wszystkich prac związanych z ociepleniem stropu, wykonaniem sufitu, dostawą i montażem stolarki oraz wykonaniem szlichty. Przedmiotem zamówienia jest również dostawa materiałów do wykonania: 1) instalacji sanitarnej w budynku remizy OSP w Pustelniku. Wykonawca winien dostarczyć wszystkie materiały wyszczególnione w załączonym do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiarze robót; 2) instalacji elektrycznej w budynku OSP w Pustelniku. Wykonawca winien dostarczyć wszystkie materiały wyszczególnione w załączonym do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiarze robót. Zamówienie dotyczy dostawy materiałów bez usługi ich montażu. Zamawiający we własnym zakresie wykona instalację saniatrna oraz elektryczną w budynku..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.41.10.00-4, 31.30.00.00-9, 45.00.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy, b) dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. VIII niniejszej SIWZ, c) kosztorys ofertowy d) zaparafowany wzór umowy - istotnych postanowień dla stron postępowania, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego e) pełnomocnictwo do reprezentowania konsorcjum w postępowaniu o zamówienie publiczne albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - jeśli dotyczy, f) pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału, poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii, sporządzonego przez notariusza odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez mocodawcę g) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - dotyczy tylko Wykonawców wspólnie ubiegających się o uzyskanie zamówienia. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału, poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii, sporządzonego przez notariusz odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez mocodawcę

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach: a) w uzasadnionych przypadkach lub innych okolicznościach niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy konieczna będzie zmiana terminu realizacji zamówienia, Zamawiający na wniosek Wykonawcy może przedłużyć termin realizacji zamówienia. Do okoliczności tych wlicza się m.in. - roboty nie ujęte w dokumentacji projektowej, a zachodzi konieczność ich wykonania; b) w innych uzasadnionych przypadkach, gdy zajdzie konieczność wprowadzenia zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; c) zmianę wynagrodzenia: - w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a także konieczności rezygnacji z części robót zgłoszonej na wniosek Zamawiającego i zaakceptowanej przez Wykonawcę lub przyczyn niezależnych od stron, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odliczenia z wynagrodzenia umownego wartości tych robót nie wykonanych, a ujętych w cenie zaoferowanej przez Wykonawcę - zmian obligatoryjnych wynikających ze zmian przepisów prawa, niezależnych od stron.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.stanislawow.samorzady.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów pokój nr 8.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.04.2014 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów pokój nr 19.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Informacje o artykule

Autor: Monika Krupa
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 09.04.2014 15:07
Data ostatniej modyfikacji: 30.04.2014 14:44
Liczba wyświetleń: 409

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik bezpieczeństwo.pdf Informacje bezpieczeństwo 2014-04-09 15:10:51 Zdanowicz Tomasz
załącznik co1.pdf Instalacje wodno kanalizacyjne 2014-04-09 15:13:09 Zdanowicz Tomasz
załącznik elektryka.pdf Elektryczna część projektu - opis 2014-04-09 15:14:16 Zdanowicz Tomasz
załącznik mapa.pdf Mapa lokalizacji inwestycji 2014-04-09 15:15:02 Zdanowicz Tomasz
załącznik opis.pdf Opis do projektu 2014-04-09 15:15:46 Zdanowicz Tomasz
załącznik otwory.pdf Stolarka okienna i drzwiowa 2014-04-09 15:16:31 Zdanowicz Tomasz
załącznik projekt a-b.pdf Projekt architektoniczno - budowlany 2014-04-09 15:18:10 Zdanowicz Tomasz
załącznik Przetarg na budowe remizy OSP Pustelnik.pdf Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 2014-04-09 15:18:44 Zdanowicz Tomasz
załącznik przekrój b-b.pdf Przekrój poprzeczny 2014-04-09 15:19:57 Zdanowicz Tomasz
załącznik przekrój b-b1.pdf Przekrój poprzeczny 2014-04-09 15:20:28 Zdanowicz Tomasz
załącznik sanitarna.pdf Część sanitarna projektu 2014-04-09 15:21:22 Zdanowicz Tomasz
załącznik warunki przyłącza el.pdf Warunki przyłączenia elektrycznego 2014-04-09 15:22:21 Zdanowicz Tomasz
załącznik elektryka parter.pdf Schemat instalacji elektrycznej parter 2014-04-09 15:38:11 Zdanowicz Tomasz
załącznik branża budowlana.pdf Kosztorys budowlany 2014-04-09 15:41:58 Zdanowicz Tomasz
załącznik Branża Sanitarna.pdf Kosztorys sanitarny 2014-04-09 15:42:28 Zdanowicz Tomasz
załącznik kosztorys ślepy Pustelnik.pdf Kosztorys elektryka 2014-04-09 15:43:09 Zdanowicz Tomasz
załącznik schemat zasilania.pdf Schemat zasilania 2014-04-09 15:49:35 Zdanowicz Tomasz
załącznik instalacja odgromowa.pdf Instalacja odgromowa 2014-04-09 15:52:30 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Budowa remizy dla OSP w Pustelniku - branża budowlana, sanitarna i elektryczna 09.04.2014 15:07 Tomasz Zdanowicz