MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
 
print

2014-06-16 13:58:46

Zmiana cen za wodę i ścieki


UCHWAŁA NR XXXV/193/2014 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Stanisławów na okres od 1 lipca 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 24 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zaopatrzeniu w wodę  i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) Rada Gminy Stanisławów uchwala co następuje:
§ 1. Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stanisławów na okres od 1 lipca 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku w następującej wysokości:
1) cena za dostarczoną wodę - 2,00 zł/m3 netto + obowiązujący podatek VAT;
2) stawka opłaty abonamentowej za przyłącze wodociągowe - 1,00 zł/odbiorcę/miesiąc netto + obowiązujący podatek VAT;
3) cena za odebrane ścieki - 4,50 zł/m3 netto + obowiązujący podatek VAT;
4) cena za odebrane ścieki dowożone do Oczyszczalni Ścieków w Retkowie - 8,00 zł/m3 netto + obowiązujący podatek VAT.
§ 2. Opłaty za pobieraną wodę i odprowadzane ścieki pobiera Urząd Gminy Stanisławów.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stanisławów.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały.


Przewodniczący Rady Gminy
 
Andrzej Kopacz

Informacje o artykule

Autor: Magdalena Kubuj
Zredagował(a): Robert Wiącek
Data powstania: 16.06.2014 13:58
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 119102

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował