MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
 
print

2014-06-30 14:54:58

Informacja o osiągniętych przez Gminę Stanisławów poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.


Informacja o osiągniętych przez Gminę Stanisławów poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.


Informacja

o osiągniętych przez Gminę Stanisławów poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.
Działając na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) Wójt Gminy Stanisławów udostępnia informacje o poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Poziomy recyklingu, jakie muszą osiągnąć gminy w odniesieniu do poszczególnych rodzajów odpadów, określone zostały w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z zapisami art. 3b wyżej wymienionej ustawy gminy są zobowiązane do osiągnięcia do dnia 31 grudnia 2020 r. odpowiednich poziomów:

  • w odniesieniu do odpadów komunalnych w postaci papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła (zauważyć należy, że są to odpady komunalne, które muszą być zbierane selektywnie) – recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w wysokości co najmniej 50% wagowo;

  • w odniesieniu do odpadów budowlanych i rozbiórkowych (innych niż niebezpieczne) – recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku w wysokości co najmniej 70% wagowo.

Do poziomów określonych w ustawie gminy będą dochodziły stopniowo, osiągając w kolejnych latach wartości założone rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych.

Zgodnie z załącznikiem do powyższego rozporządzenia dla kolejnych lat określone zostały następujące poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami:


Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%]

Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

10

12

14

16

18

20

30

40

50

Poziom osiągnięty przez

Gminę Stanisławów

22,45

42,82

Z powyższego zestawienia wynika, że w 2013 r. Gmina Stanisławów osiągnęła poziom 42,82%, przy minimalnym poziomie na 2013 r., który wynosił 12%.
Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%]

Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

30

36

38

40

42

45

50

60

70

Poziom osiągnięty przez

Gminę Stanisławów

-

100

Z powyższego zestawienia wynika, że w 2013 r. Gmina Stanisławów osiągnęła poziom 100%, przy minimalnym poziomie na 2013 r., który wynosił 36%.

Zgodnie z art. 3c wyżej cytowanej ustawy obowiązkiem gmin jest również ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

  • do dnia 16 lipca 2013 r. - do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,

  • do dnia 16 lipca 2020 r. - do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania


w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

Poziomy do osiągnięcia w poszczególnych latach, a także sposoby ich obliczania zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów.

Zgodnie z załącznikiem do powyższego rozporządzenia dla kolejnych lat określone zostały następujące poziomy:

Rok

2012

16 lipca 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

16 lipca 2020

Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. [%]

75

50

50

50

45

45

40

40

35

Poziom osiągnięty przez

Gminę Stanisławów

25,60

5,13

Z powyższego zestawienia wynika, że w 2013 r. Gmina Skrwilno osiągnęła poziom 5,13% ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania przy dopuszczalnym maksymalnym poziomie 50%.


Informację o osiągniętych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1, i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2 poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w roku 2013.


Podmiot

Osiągnięty poziom ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania [%]

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%]

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%]

kwartał

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

Zakład Usług Komunalnych „BŁYSK” Sp. z o.o.

05-400 Otwock

ul. Piastowa 2

-

-

-

-

-

-

100

100

-

-

-

-

MPK Sp. z o.o.

ul. Kołobrzeska 5

07-401 Ostrołęka

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

POLSUPER Sp. z o.o.

00-333 Warszawa

ul. Krakowskie Przedmieście 4/6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

KOBE Bernarda Kotowska

05-200 Wołomin,

Duczki ul. Myśliwska 8

0,73

3,09

1,16

-

-

-

-

-

-

-

100

-

Zakład Usług Asenizacyjnych

Marek Bakun

05-075 Warszawa Wesoła

ul. Ziółkiewskiego 11

0,04

0,04

0,07

-

67,2

120,3

87,5

-

-

-

-

-

P.P.H.U. LEKARO

Jolanta Zagórska

05-408 Glinianka

Wola Ducka 70A

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

SITA Polska Sp. z o.o.

02-981 Warszawa

ul. Zawodzie 5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

EKO-SAM BIS Sp. z o.o.

Jakubów 64a

05-306 Jakubów

-

-

-

-

100

100

100

100

-

-

-

-

P.P.U.H. CZYŚCIOCH Sp. z o.o.

15-691 Białystok

ul. Kleeberga 20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

REMONDIS Otwock Sp. z o.o.

05-400 Otwock

ul. Johna Lennona 4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

07-100 Węgrów

ul. Gdańska 69

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

EKOLIDER” Jarosław Wyglądała

08-400 Garwolin

Lucin 4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „CZYŚCIOCH BIS”

Sp. z o.o.

16-400 Suwałki

ul. Mjr Hubala 18

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

REMONDIS Sp. z o.o.

02-981 Warszawa

ul. Zawodzie 16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PARTNER”

Dariusz Apelski

ul. Płytowa 1

03-046 Warszawa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PARTNER Sp. z o.o.

ul. Płytowa 1

03-046 Warszawa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o.

ul. Łukasiewicza 4

05-200 Wołomin

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Doradztwo Handlowe

Eko Bilans Gospodarka Odpadami Tomasz Drzazga

ul. J. Smulikowskiego 1/3/1

00-389 Warszawa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Jurant Sp.j.

S. Matak, J. Borkowski

ul. Ossowska 73

05-220 Zielonka

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PPHU BATORY

Sp. z o.o.

ul. Batorego 9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Recykling od A do Z

Adam Zidka

ul. Rycerska 28

05-400 Otwock

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CLEAN WORLD” FHU Marek Woch

Leśniakowizna

ul. Kasprzykiewicza 45

05-200 Wołomin

-

-

-

-

93,6

-

142,5

136,1

-

-

-

-

EkoTeam Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 6, 07-100 Węgrów

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Firma Usługowo-Transportowa Piotr Śnieżek

ul. Józefa Piłsudskiego 12/3

21-450 Stoczek Łukowski

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


Informacje o artykule

Autor: Karolina Hendzel
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 30.06.2014 14:54
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 362

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował