MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
 
print

2014-07-02 13:16:06

Wójt Gminy Stanisławów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadnia publicznego: pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – program stypendialny „Równe szanse”


Wynik konkursu

BIP.524.2.2014

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) Wójt Gminy Stanisławów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadnia publicznego: pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – program stypendialny „Równe szanse”

1. RODZAJ ZADANIA

Realizacja zadania powinna się przyczynić do podniesienia wyników kształcenia oraz zwiększenia aktywności społecznej uczniów szkół gimnazjalnych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej poprzez:

a)       przygotowanie projektu systemu wsparcia stypendialnego dla uczniów szkół gimnazjalnych z trenu gminy Stanisławów,

b)       przeprowadzenie akcji informacyjnej i promocyjnej systemu wsparcia, o którym mowa w lit. a, skierowanej do szkół gimnazjalnych,

c)       przeprowadzenie postępowania zmierzającego do wyłonienia stypendystów i wypłaty stypendiów.

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA

Wójt Gminy Stanisławów, , na realizację ww. zadania przewiduje kwotę w wysokości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy zł).

3. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

Zadanie ma zostać zrealizowane w terminie do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Decyzja Wójta Gminy Stanisławów, w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty stanowić będzie podstawę do zawarcia pisemnej umowy ze zleceniobiorcą (oferentem). Ramowy wzór umowy określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25), zwane dalej „rozporządzeniem”.

4. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia:

a)       korespondencyjnie na adres: Urząd Gminy Stanisławów, ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów,

b)       osobiście, w siedzibie Urzędu Gminy przy ulicy ul. Rynek 32 w Stanisławowie, w poniedziałki 9:00 – 17:00 w pozostałe dni powszednie, w godzinach 8:00 - 16:00.

 

5. WYMOGI FORMALNE

O realizację zadania mogą się ubiegać organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej „ustawą”, które:

a)       złożą, w terminie i miejscu, o którym mowa w pkt 4, kompletną ofertę zgodną ze wzorem określonym w rozporządzeniu,

b)       dołączą do oferty poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię odpisu KRS.

6. KRYTERIA OCENY ZGŁOSZONYCH OFERT

a)       oferty nie spełniające wymogów formalnych, o których mowa w pkt 5, po upływie terminu składania ofert nie będą podlegały rozpatrzeniu,

b)       przy rozpatrywaniu ofert będą stosowane kryteria oceny, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy.

7. TRYB I TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERTY

Niniejszy otwarty konkurs ofert zostanie rozpatrzony zgodnie z następującymi zasadami:

a)       Wójt gminy Stanisławów może wezwać oferenta do uzupełnienia braków formalnych oferty przed upływem terminu do składania ofert, o którym mowa w pkt 5. Bezskuteczny upływ terminu do składania ofert skutkuje pozostawieniem oferty bez rozpatrzenia,

b)       Wójt Gminy Stanisławów, powołuje komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert, zwaną dalej „komisją”, w tym przewodniczącego komisji,

c)       w skład komisji wchodzi co najmniej dwóch przedstawicieli Wójta, a także osoby o których mowa w art. 15 ust. 2d ustawy,

d)       Wójt przekazuje kompletne oferty komisji w terminie 30 dni od upływu terminu do składania ofert,

e)       komisja dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty większością głosów, w terminie 14 dni od dnia otrzymania ofert,

f)        członek komisji nie może wstrzymać się od głosu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji,

g)       komisja sporządza protokół ze swych prac w terminie 14 dni od wyboru najkorzystniejszej oferty i przedstawia go wójtowi,

h)       wójt podejmuje decyzję o zatwierdzeniu lub odrzuceniu wyników postępowania konkursowego w terminie 14 dni od dnia przedłożenia protokołu przez komisję,

i)         wyniki otwartego konkursu ofert podane będą do wiadomości nie później niż 75 dni po upływie terminu składania ofert w sposób, o którym mowa w art. 13 ust. 3 ustawy,

j)        w zakresie nieuregulowanym stosuje się przepisy ustawy.

8. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH W 2013 i 2014 r. ZADANIACH PUBLICZNYCH TEGO SAMEGO RODZAJU

Zadanie dotyczące realizacji stypendiów dla uczniów szkół gimnazjalnych było finansowane przez gminę w 2013 r. na kwotę 5 tys. zł.

 

9. ZASTRZEŻENIE

Wójt zastrzega sobie prawo unieważnienia otwartego konkursu ofert i z tego tytułu nie przysługuje oferentom roszczenie przeciwko ogłaszającemu.

10. UWAGI KOŃCOWE

W przypadku wątpliwości, dodatkowych informacji udzielają pracownicy Urzędu Gminy pod numerem telefonu + 48 25 7575874 lub pod adresem poczty elektronicznej: tomasz.zdanowicz@stanislawow.pl

Informacje o artykule

Autor: Tomasz Zdanowicz
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 02.07.2014 13:16
Data ostatniej modyfikacji: 30.09.2014 11:55
Liczba wyświetleń: 21097

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Wójt Gminy Stanisławów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadnia publicznego: pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – program stypendialny „Równe szanse” 24.07.2014 14:18 Tomasz Zdanowicz
2 Wójt Gminy Stanisławów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadnia publicznego: pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – program stypendialny „Równe szanse” 02.07.2014 13:16 Tomasz Zdanowicz