MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
 
print

2014-08-20 12:47:35

UBIEGANIE SIĘ O WYNAJM LOKALU SOCJALNEGO, ZAMIENNEGO, MIESZKALNEGO WCHODZĄCEGO W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY STANISŁAWÓW


UBIEGANIE SIĘ O WYNAJM LOKALU SOCJALNEGO, ZAMIENNEGO, MIESZKALNEGO WCHODZĄCEGO W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY STANISŁAWÓW

KOGO DOTYCZY

Osób ubiegających się o najem lokalu socjalnego, które :

Ø  nabyły prawo do lokalu socjalnego na podstawie  orzeczenia sądu;

      lub które spełniają jednocześnie następujące warunki:

Ø  zamieszkiwały na terenie gminy bezpośrednio przed złożeniem wniosku przez okres 5 lat;

Ø   nie mają tytułu prawnego do lokalu;

Ø   których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o wynajem lokalu jest niższy niż 75% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 50% w gospodarstwie wieloosobowym.

Osób ubiegających się najem lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony, które spełniają jednocześnie następujące warunki:

Ø   zamieszkiwały w sposób ciągły na terenie gminy bezpośrednio przed złożeniem wniosku przez okres 5 lat;

Ø   mają niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe;

Ø   których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3  miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o wynajem  lokalu jest niższy niż 150% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 100% w gospodarstwie wieloosobowym;     

                                    

Osób ubiegających się o najem lokalu mieszkalnego na czas trwania stosunku pracy, które są niezbędne

do pracy na terenie gmin.

Ø     Niezbędność osób do pracy na terenie gminy ustala Wójt Gminy na wniosek    podmiotu         zatrudniającego osobę ubiegającą się o najem lokalu.

Ø     Przez spełnienie warunków niezbędności osoby do pracy na terenie gminy należy         rozumieć zwłaszcza:

          - wysokie kwalifikacje osoby, której nie będzie można zatrudnić jeżeli nie zaproponuje się         jej lokalu mieszkalnego;

          - zagrożenie zwolnienia się z pracy osoby o wysokich kwalifikacjach, jeżeli nie zapewni             się jej lokalu mieszkalnego i braku możliwości zatrudnienia innej osoby o            porównywalnych kwalifikacjach.

WYMAGANE DOKUMENTY

Ø  Wniosek do Wójta Gminy Stanisławów o wynajem lokalu socjalnego, zastępczego, mieszkalnego,* wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Ø  Deklaracja o wysokości dochodu ( wzór do pobrania).

Ø  Dokumenty potwierdzające wysokość dochodu i danych zawartych we wniosku.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Gminy w Stanisławowie - pok. nr 13 lub w kancelarii od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

OPŁATY

Złożenie podania wraz z załącznikami – nie podlega opłacie skarbowej.

 

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY  

Ø  Osoby ubiegające się zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego lub socjalnego z mieszkaniowego zasobu gminy składają w Urzędzie Gminy wniosek, deklarację o wysokości dochodu oraz dokumenty potwierdzające wysokość dochodu i dane zawarte we wniosku.

Ø  Wnioski osób ubiegających się o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego i socjalnego podlegają wpisaniu do rejestru osób oczekujących na zawarcie lokalu mieszkalnego i socjalnego w Gminie.

Ø  Właściwy pracownik Urzędu Gminy sprawdza kompletność dokumentów, ich wiarygodność i spełnienie zasad określonych w uchwale Rady Gminy.

Ø  Osoby, które złożyły niekompletny wniosek są wzywane do uzupełnienia zawartych w nich danych lub brakujących załączników w ciągu 14 dni. Nieuzupełnienie danych  i niedostarczenie brakujących załączników skutkuje wykreśleniem z rejestru osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego i socjalnego.

Ø  W przypadku wątpliwości co do wiarygodności danych zawartych we wniosku i w załącznikach Wójt Gminy zleca przeprowadzenie wywiadu środowiskowego. Wywiad środowiskowy przeprowadza się w sposób określony w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz.U.z 2013 r. poz. 589). Pracownik przeprowadzający wywiad środowiskowy może żądać od wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego złożenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej, oświadczenia o stanie majątkowym.

Ø  Osoby: które odmówiły złożenia oświadczenia o stanie majątkowym, u których występuje rażąca dysproporcja pomiędzy niskimi dochodami, wykazanymi w złożonej deklaracji, a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy, wskazującym, że jest ona w stanie zaspokoić swoje potrzeby mieszkaniowe; które wykazały we wniosku liczbę osób wspólnie zamieszkałych większą niż faktyczna liczba osób zamieszkałych: które podały inne, nieprawdziwe  dane, mające wpływ  na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego i socjalnego lub nie spełniają zasad określony w uchwale Rady Gminy podlegają wykreśleniu z rejestru osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego i socjalnego.

Ø  O wykreśleniu z rejestru osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego i socjalnego osoby te są informowane na piśmie.

Ø  Przed skierowaniem do rozpatrzenia przez Komisję Mieszkaniową wniosku o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego lub socjalnego, jeżeli od złożenia wniosku minęło więcej niż trzy miesiące, należy wezwać wnioskodawcę do potwierdzenia danych w nim zawartych lub ich zmiany i uzupełnienia.

Ø  Wnioski osób ubiegających się o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego lub socjalnego, figurujące w rejestrze osób ubiegających się o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego lub socjalnego,są rozpatrywane przez Komisję Mieszkaniową, po uzyskaniu przez Gminę wolnego lokalu mieszkalnego lub socjalnego.

Ø  Komisja Mieszkaniowa, rozpatrując wnioski o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego lub socjalnego, jeżeli uzna dane zawarte we wniosku oraz uzyskane w ramach wywiadu za niewystarczające, może wezwać wnioskodawców do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokonać oględzin dotychczasowego miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

Ø  Komisja Mieszkaniowa rozpatrując wnioski o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego lub socjalnego, kieruje się zasadami zawartymi w uchwale Rady Gminy.

Ø  Komisja Mieszkaniowa po rozpatrzeniu wniosków sporządza protokół w którym zawiera propozycje zawarcia umowy najmu lokali mieszkalnych i socjalnych z konkretnymi osobami, które złożyły wniosek oraz uzasadnia swoje propozycje.

Ø  Protokół Komisji Mieszkaniowej zatwierdza Wójt, zgadzając się z wnioskami Komisji lub określając inne rozwiązania.

Ø  Po ustaleniu osób, z którymi zostaną zawarte umowy najmu lokalu mieszkalnego lub socjalnego sporządza się wykaz tych osób. Wykaz ten wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, publikuje się w BIP Urzędu Gminy oraz przesyła osobom, których wnioski były rozpatrywane.

Ø  W ciągu 14 dni osoby, których wnioski były rozpatrywane mogą wnieść do Wójta Gminy o ponowne rozpatrzenie wniosku.

Ø  Odwołania Wójt Gminy rozpatruje w ciągu 30 dni od ich złożenia. Przy rozpatrywaniu odwołań Wójt Gminy zasięga opinii  Komisji Mieszkaniowej.

Ø  Po rozpatrzeniu odwołań  Komisja Mieszkaniowa sporządza protokół, w którym przedstawia propozycje uznania odwołania i zmiany wykazu osób do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego lub socjalnego,lub jego odrzucenia.

Ø  Wójt Gminy po zapoznaniu się z protokółem Komisji Mieszkaniowej i jej propozycjami, podejmuje ostateczną decyzję o wskazaniu osób do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego lub socjalnego.

Ø  O podjętej przez Wójta decyzji pisemnie informowane są osoby, które złożyły odwołanie i osoby, z którymi planuje się zawrzeć umowę najmu lokalu mieszkalnego lub socjalnego.

Ø  Osoby te w ciągu 14 dni od powiadomienia mają prawo odmówić podpisania umowy najmu lokalu. Niepodpisanie umowy najmu lokalu w ciągu 14 dni jest jednoznaczne z odmową jej podpisania.

Ø  W przypadkach szczególnie uzasadnionych względami społecznymi, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Mieszkaniowej i Rady Gminy, Wójt może zawrzeć umowę najmu lokalu mieszkalnego lub socjalnego z gminnego zasobu mieszkaniowego z osobą niespełniającą wymogów zawartych w uchwale Rady Gminy.

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Inspektor do spraw obronnych, obrony cywilnej ochrony ppoż i gospodarki komunalnej – Jan Świętochowski pok. nr 13, tel.   25 7575848

PODSTAWA PRAWNA

Ø  Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz.U. Dz 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm. ).

Ø  Uchwała Nr XXXIII/180/2014 Rady Gminy Stanisławów z dnia 20.01.2014 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stanisławów

 

Informacje o artykule

Autor: Jan Świętochowski
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 20.08.2014 12:47
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 2442

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik wniosek o mieszkanie.pdf Wzór wniosku 2014-08-20 12:47:59 Zdanowicz Tomasz
załącznik wniosek o mieszkanie.doc Wzór wniosku 2014-08-20 12:48:15 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował