MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
 
print

2014-08-20 12:51:32

UBIEGANIE SIĘ O PRZYZNANIE DODATKU MIESZKALNEGO


UBIEGANIE SIĘ O PRZYZNANIE DODATKU MIESZKALNEGO

KOGO DOTYCZY

Dodatek mieszkaniowy, przysługuje:

Ø   najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,

Ø  osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,

Ø   osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,

Ø  innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,

Ø   osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje na podstawie tylko jednego z wyżej wymienionych tytułów.

 

Dodatek mieszkaniowy przysługuje wyżej wymienionym osobom, jeżeli

średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza:

Ø   175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym

Ø   125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym,

obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

 

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż:30% albo 20% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny (dom jednorodzinny), zwana dalej ,,normatywną powierzchnią”, w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

Ø  35 m2 - dla 1 osoby,

Ø  40 m2 - dla 2 osób,

Ø  45 m2 - dla 3 osób,

Ø  55 m2 - dla 4 osób,

Ø  65 m2 - dla 5 osób,

Ø  70 m2 - dla 6 osób,

Ø  a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej

liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Ø   Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego /wzór do pobrania/.

Ø  Deklaracja o wysokości dochodów gospodarstwa domowego za okres  3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi ich wysokość /wzór do pobrania/.

Ø  Wnioskodawca będący właścicielem domu jednorodzinnego powinien złożyć ponadto zaświadczenie organu właściwego w sprawie wydania pozwolenia na budowę, potwierdzające powierzchnię użytkową, w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni, oraz wyposażenie techniczne domu lub oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej /wzór do pobrania/.

Ø  Przedstawić rachunki dotyczące wydatków:


·         najemcy i podnajemcy oraz inne osoby mające tytuł prawny do używania lokalu  - za czynsz albo inne opłaty za używanie lokalu oraz za opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych

·         członkowi spółdzielni mieszkaniowych, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych, osoby, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, niebędący członkami spółdzielni mieszkaniowych, oraz właściciele lokali mieszkalnych w budynkach spółdzielni mieszkaniowych - za opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych oraz za opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej, z wyłączeniem ubezpieczeń, podatku od nieruchomości i opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,

·         właściciele lokali mieszkalnych - za opłaty za energię cieplną i wodę dostarczane do lokalu, opłaty za odbiór nieczystości stałych i płynnych oraz zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną, z wyłączeniem ubezpieczeń, podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów,

·         osoby używające lokale mieszkalne w budynkach wielorodzinnych stanowiących ich własność oraz właściciele domów jednorodzinnych - za opłaty za energię cieplną i wodę dostarczane do lokalu, opłaty za odbiór nieczystości stałych i płynnych,

·         zajmujący lokal bez tytułu prawnego i oczekujący na dostarczenie przysługującego im lokalu zamiennego lub socjalnego - za odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego oraz opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych, z wyłączeniem ubezpieczeń, podatku od nieruchomości i opłat za wieczyste użytkowanie gruntów.

·         osoby zajmujące lokal nie wyposażone w instalację doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania i w instalację ciepłej wody oraz w instalację gazu przewodowego - za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy.


 

  

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Urząd Gminy w Stanisławowie - pok. nr 13 lub w kancelarii od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

OPŁATY
Złożenie podania wraz z załącznikami – nie podlega opłacie skarbowej.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego wydawana jest 30 dni od daty złożenia wniosku.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

 Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego, a kwotą stanowiącą wydatki poniesione przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości:


Ø  15% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie jednoosobowym;

Ø  12% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 2-4-osobowym;

Ø  10% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 5-osobowym i większym.


Jeżeli średni miesięczny dochód jest równy lub wyższy od 150% i nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 100% i nie przekracza 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym wówczas dla celów obliczenia dodatku mieszkaniowego przyjmuje się wydatki poniesione przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości:

Ø  20% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie jednoosobowym;

Ø  15% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 2-4-osobowym;

Ø  2% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 5-osobowym i większym.


Dodatek mieszkaniowy wypłaca się, w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny lub w całości do rąk osoby będącej właścicielem domu jednorodzinnego.

Wysokość dodatku mieszkaniowego, łącznie z ryczałtem, na zakup opału, nie może przekraczać 70% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub 70% faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni.

Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2% kwoty najniższej emerytury w dniu wydania decyzji.

 

Jeżeli w wyniku wznowienia postępowania stwierdzono, że dodatek mieszkaniowy przyznano na podstawie nieprawdziwych danych zawartych w deklaracji lub wniosku osoba otrzymująca dodatek mieszkaniowy jest obowiązana do zwrotu nienależnie pobranych kwot w podwójnej wysokości. Należności te wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji. Wypłatę dodatku mieszkaniowego w skorygowanej wysokości wstrzymuje się do czasu wyegzekwowania należności.

 

Osoba korzystająca z dodatku mieszkaniowego jest obowiązana przechowywać dokumenty, stanowiące podstawę jego przyznania,przez okres 3 lat od dnia wydania decyzji o przyznaniu tego dodatku.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Siedlcach, za pośrednictwem Wójta Gminy Stanisławów w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołania należy składać w kancelarii od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu. Odwołanie nie podlega opłacie.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
I
nspektor do spraw obronnych, obrony cywilnej ochrony ppoż i gospodarki komunalnej – Jan Świętochowski pok. nr 13, tel. bezpośredni (025)7575848

PODSTAWA PRAWNA

 

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966 j. t. z późn. zmianami);

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r.Nr 156, poz.1817 z późn. zmianami);

 

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia

wywiadu (Dz. U. z 2013 r. poz. 589);

Informacje o artykule

Autor: Jan Świętochowski
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 20.08.2014 12:51
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 2266

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik wniosek o dodatek.pdf Wzór wniosku 2014-08-20 12:52:51 Zdanowicz Tomasz
załącznik wniosek o dodatek.doc Wzór wniosku 2014-08-20 12:53:09 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował