MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
 
print

2014-08-20 12:54:57

UBIEGANIE SIĘ O PRZYZNANIE ZRYCZAŁTOWANEGO DODATKU ENERGETYCZNEGO


UBIEGANIE SIĘ O PRZYZNANIE ZRYCZAŁTOWANEGO DODATKU ENERGETYCZNEGO


KOGO DOTYCZY


Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje:

  • odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966),

  • która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

WYMAGANE DOKUMENTY


  • Wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego (wzór do pobrania).

  • Umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej zawarta z przedsiębiorstwem energetycznym.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW


Urząd Gminy w Stanisławowie - pok. nr 13 lub w kancelarii od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.


OPŁATY


Złożenie podania wraz z załącznikami – nie podlega opłacie skarbowej.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY


Decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania zryczałtowanego dodatku energetycznego wydawana jest w ciągu 30 dni od złożenia wniosku.


Dodatek energetyczny wynosi miesięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.


Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2015 r. dla gospodarstwa domowego:


  • prowadzonego przez osobę samotną - wynosi 11,36 zł/miesiąc;

  • składającego się z 2 do 4 osób - wynosi 15,77 zł/miesiąc;

  • składającego się z co najmniej 5 osób - wynosi 18,93 zł/miesiąc.

    Dodatek energetyczny wypłacany jest do 10 dnia każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do 30 stycznia danego rok.

 

TRYB ODWOŁAWCZY


Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Siedlcach, za pośrednictwem Wójta Gminy Stanisławów w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołania należy składać w kancelarii od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu. Odwołanie nie podlega opłacie.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA


Inspektor do spraw obronnych, obrony cywilnej ochrony ppoż i gospodarki komunalnej – Jan Świętochowski pok. nr 13, tel. bezpośredni (025)7575848PODSTAWA PRAWNA


Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.)

 

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966 j.t. z późn. zm. )


Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267)


Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 17 kwietnia 2014 r.w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2015 r. (M.P. z 2014 r. poz. 291)

Informacje o artykule

Autor: Jan Świętochowski
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 20.08.2014 12:54
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 2223

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik wniosek o ryczałt.odt Wzór wniosku 2014-08-20 12:55:22 Zdanowicz Tomasz
załącznik wniosek o ryczałt.doc Wzór wniosku 2014-08-20 12:55:34 Zdanowicz Tomasz
załącznik wniosek o ryczałt.pdf Wzór wniosku 2014-08-20 12:56:45 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował