MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
 
print

2014-09-23 08:36:08

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Stanisławów z organizacjami pozarządowymi na rok 2013.


Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Stanisławów z organizacjami pozarządowymi na rok 2013.

 

W gminie Stanisławów w 2013 r. działało 15 organizacji pozarządowych. 1/3 z nich ma siedziby w budynkach gminnych – szkołach i urzędzie gminy. Jest to jedno z wielu wsparcie gminy dla tych organizacji. Innego rodzaju wsparcie otrzymały:

 

1.      Uczniowsko – Parafialno – Ludowy Klub Sportowy ma siedzibę w Szkole Podstawowej w Stanisławowie, korzysta z boiska szkolnego i sali gimnastycznej. Wygrał konkurs na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w gminie Stanisławów. Otrzymał 20.000 zł z GKRPA i 20.000 zł bezpośrednio z budżetu. Oprócz tego dwóch trenerów prowadziło zajęcia sportowo-profilaktyczne finansowane ze środków GKRPA.

2.      Stanisławowskie Towarzystwo Historyczne ma siedzibę w Szkole Podstawowej w Stanisławowie, (wsparcie lokalowe gminy), wydało pierwszy zeszyt „Stanisławowskiego Rocznika Historycznego”, którego promocja odbyła się m.in. w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Stanisławowie, w czasie gminnych dożynek w Stanisławowie, w czasie pierwszych dni powiatu mińskiego na stoisku naszej gminy. We wrześniu 2013 STH wydało mapę turystyczną gminy, w pracach nad którą miałem skromny udział. W ramach wsparcia gmina zakupiła mapy za 1000 zł.

3.      Stowarzyszenie Wspierania Oświaty w Stanisławowie również ma siedzibę w Szkole podstawowej. Prowadzi kawiarenkę na dożynkach, z której dochód przeznacza na cele oświatowe.

4.      Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Dziecka w Pustelniku ma siedzibę również w szkole. Prowadzi program stypendialny dla młodzieży gimnazjalnej naszej gminy. Dotacja na ten program, z którego korzystało 11 uczniów – 5000 zł. Prowadziło latem półkolonie letnie, do których GKRPA dołożyła 3000 zł.

5.      Na emerytów i rencistów można liczyć. Ich stowarzyszenie wspiera swoich członków poprzez m.in. dystrybucję żywności z polskiego banku żywności, jak również przedstawiciel tej instytucji zgodził się uczestniczyć w pracach komisji konkursowej opiniującej upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w gminie Stanisławów. Chętnie biorą udział w różnych szkoleniach i spotkaniach. Otrzymali dofinansowanie z GKRPA na spotkania integracyjne, na które opracowałem i drukowałem zaproszenia.

6.      Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Stanisławowskiej ma siedzibę w Urzędzie Gminy, z którym, jak i z GKRPA współpracuje wydając „Wieści Ziemi Stanisławowskiej”, kwartalnik ukazujący się trzy razy do roku: na Wielkanoc, wakacje i Boże Narodzenie.

7.      Kombatanci, mimo swojego sędziwego wieku i niewielkiej liczby, uświetniają swoim pocztem wszelkie uroczystości państwowe i patriotyczne.

8.      Jeździecki Klub Sportowy Sokóle organizuje zawody hippiczne, o których informujemy na stronach gminy, sprawozdania zamieszcza również TPZS w swoich „Wieściach”. Czasem Wójt patronuje zawodom.

9.      Stowarzyszenie „Społeczny Komitet Budowy Obwodnicy” w Stanisławowie współpracuje z gminą wymieniając informacje i wspierając ją zgodnie ze swoją nazwą.

10.  Ochotnicze Straże Pożarne dostały drobne kwoty z GKRPA na spotkania integracyjne, współpraca z nimi prowadzona jest przez stanowisko ds. obrony cywilnej.

11.  W ramach współpracy z organizacjami religijnymi GKRPA dofinansowała wyjazdy członków OAZy z Pustelnika i ze Stanisławowa na rekolekcje wakacyjne z elementami profilaktyki uzależnień (po 1500 zł).

 

Pozostałe organizacje: Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Stanisławowskiej, Towarzystwo Rozwoju Pustelnika i Okolic, Stowarzyszenie Obywatelskie „Svoboda”, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rządza, nie udzielają się na forum gminnym. Współpraca ogranicza się tylko do sporadycznej wymiany informacji.

Do wszystkich organizacji, do których mam maile, rozsyłam otrzymane informacje o konkursach, konferencjach, grantach, itp…

 

Sporządził Tomasz Zdanowicz

Informacje o artykule

Autor: Tomasz Zdanowicz
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 23.09.2014 08:36
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 222

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował