MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
 
print

2015-01-15 09:41:51

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych


W dniu 1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r.,  poz.  1863).

Karty Dużej Rodziny wydane do 31.12.2014 r. zachowują ważność do końca okresu, na który zostały przyznane, o ile osoba, której Karta została przyznana, spełnia warunki określone w przepisach dotychczasowych.

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która ma na utrzymaniu przynajmniej trójkę dzieci, niezależnie od dochodu. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka.

Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. W przypadku gdy Karta zostanie zgubiona, skradziona lub w inny sposób utracona wydawany jest duplikat Karty Dużej Rodziny za opłatą 9,21 zł.

Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat (karta jest ważna wraz z dokumentem potwierdzającym pobieranie nauki w szkole lub szkole wyższej). Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Aby otrzymać Kartę lub duplikat należy złożyć wniosek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stanisławowie pok. nr 3. Wniosek, w imieniu rodziny, może złożyć członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku o przyznanie Karty lub jej duplikatu oraz do odebrania Karty lub jej duplikatu w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku.

Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:

1) w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;

2) w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;

3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

5) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

6) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

7) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

W przypadku cudzoziemca mającego miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składając wniosek, poza ww. dokumentami, okazuje dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Sporządza się i uwierzytelnia kopie przedstawionych dokumentów.

Zgodnie z treścią art. 15 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r., poz. 1863), w przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do posiadania Karty np. niekontynuowanie nauki, pozbawienie władzy rodzicielskiej itp., zmian danych zawartych w Karcie lub zmiany miejsca zamieszkania członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie tutejszy organ wydający Kartę.

W przypadku utraty uprawnień do korzystania z programu posiadacz Karty jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu Karty.

Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Wykaz zniżek zamieszczony jest na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl oraz na stronach www.rodzina.gov.pl oraz www.empatia.mpips.gov.pl Wykaz ten jest na bieżąco aktualizowany.

 

Informacje o artykule

Autor: Agnieszka Krysik
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 15.01.2015 09:41
Data ostatniej modyfikacji: 15.01.2015 09:58
Liczba wyświetleń: 59969

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik wzór wniosku.pdf Wzór wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny 2015-01-15 09:46:14 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych 15.01.2015 09:56 Tomasz Zdanowicz
2 Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych 15.01.2015 09:52 Tomasz Zdanowicz
3 Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych 15.01.2015 09:43 Tomasz Zdanowicz
4 Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych 15.01.2015 09:41 Tomasz Zdanowicz