MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
 
print

2015-04-07 09:19:17

Zarządzenie Nr 13/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2015


Zarządzenie Nr 13/2015

Wójta Gminy Stanisławów

z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2015

 

            Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), oraz § 9 ust. 3 i 4 Uchwały Budżetowej Gminy Stanisławów na rok 2015 Nr IV/7/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r., Wójt Gminy Stanisławów postanawia, co następuje:

 

 

 • 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Stanisławów na rok 2015 zawartych w tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej pod nazwą „Dochody budżetu Gminy Stanisławów na rok 2015”, zmniejszając plan dochodów o kwotę 5 092 zł. zwiększając plan dochodów o kwotę 16 340 zł. w klasyfikacji przedstawionej w tabeli Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 1. W wyniku dokonanych zmian, ustala się dochody budżetu gminy na rok 2015 w łącznej kwocie 23 418 496 zł. z tego:
 2. a) bieżące w kwocie         20 002 572,00 zł.
 3. b) majątkowe w kwocie     3 415 924,00 zł.

 

 • 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Stanisławów na rok 2015 zawartych w tabeli Nr 2 do uchwały budżetowej pod nazwą „Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2015”, zmniejszając plan wydatków o kwotę 160 322 zł. i zwiększając plan wydatków o kwotę 51 835 zł. w klasyfikacji przedstawionej w tabeli Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 1. W wyniku dokonanych zmian, ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2015 w łącznej kwocie 24 058 496 zł. z tego:
 2. a) bieżące w kwocie       18 971 152,96 zł.
 3. b) majątkowe w kwocie   5 087 343,04 zł.

 

 

 • 3. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zwiększając tenże plan o kwotę 11 248 zł. w dziale 852 rozdz. 85295 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

 

 1. Aktualne brzmienie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawiają załączone do niniejszego zarządzenia tabele:
 2. Tabela Nr 3 pod nazwą „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.”,
 3. Tabela Nr 4 pod nazwą „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.”

 

 

 • 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Uzasadnienie:

 

Zmiany zawarte w niniejszym zarządzeniu dokonuje się w związku z:

 1. otrzymaniem pism informujących o przyznanych dotacjach dla Gminy Stanisławów na rok 2015 w tym:

- na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – 514 zł.(dział 852 rozdz. 85295) – pismo Mazowieckiego Urzędu Mazowieckiego Nr FCR-I.3111.17.16.2015 z dnia 23 marca 2015 r.;

- na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. – 10 734 zł. (Dział 751 rozdz. 75107) - pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DSD-3101-13/2015 z dnia 13 marca 2015 r.;

- na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w 2015 r. (dział 801 rozdz. 80103 i 80104) - pismo Mazowieckiego Urzędu Mazowieckiego Nr FCR-I.3111.15.11.2015 z dnia 23 marca 2015 r. Zmiana polega na zmianie wielkości dotacji pomiędzy ww. rozdziałami o kwotę 5 092 zł.

 

 

 1. Pozostałe zmiany po stronie wydatków zawarte w tabelach nr 2 w zakresie zadań własnych, zostały dokonane w związku z analizą realizacji wydatków zadania realizowanego w szkołach, finansowanego z udziałem środków UE pn. „Moja przyszłość” i doprecyzowania planu wydatków do zadań w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej.

Informacje o artykule

Autor: Czesława Kaim
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 07.04.2015 09:19
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 62

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Tabela Nr 1 dochody.pdf Dochody budżetu gminy Stanisławów w roku 2015 2015-04-07 09:20:58 Zdanowicz Tomasz
załącznik Tabela Nr 2 wydatki.pdf Wydatki budżetu gminy Stanisławów na rok 2015 2015-04-07 09:22:01 Zdanowicz Tomasz
załącznik Tabela Nr 3 doch. zlecone.pdf Dochody na reazlizację zadań zleconych 2015-04-07 09:23:03 Zdanowicz Tomasz
załącznik Tabela Nr 4 wydatki zlec..pdf Wydatki na realizację zadan zleconych 2015-04-07 09:23:36 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował