MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
 
print

2015-05-06 14:34:54

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Stanisławów z organizacjami pozarządowymi na rok 2014.


Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Stanisławów z organizacjami pozarządowymi na rok 2014.

 

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi został uchwalony uchwałą Nr XXXI/168/2013 Rady Gminy Stanisławów z dnia 21 listopada 2013 r.

W ramach realizacji programu przeprowadzono dwa konkursy ofert:

  1. na wsparcie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu – dotację wysokości 40 000 zł (20 000 zł z opłat za zezwolenie na handel alkoholem i 20 000 zł bezpośrednio z budżetu) otrzymał Uczniowsko-Parafialno-Ludowy Klub Sportowy Stanisławów, który jako jedyny zgłosił swoją ofertę. W klubie trenuje 79 chłopców do 18 lat, 31 pełnoletnich mężczyzn i 4 niepełnoletnie dziewczęta. Jest sekcja piłki nożnej startująca w ligach PZPN, w różnych kategoriach wiekowych, oraz sekcja karate przywożąca liczne medale z zawodów krajowych i międzynarodowych.
  2. na wsparcie zadań z zakresu pomocy społecznej, wygrało Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Dziecka z Pustelnika (też jedyny oferent). Na program stypendialny przeprowadzany wspólnie z fundacją Batorego z Warszawy otrzymało od Gminy 5 000 zł. W programie wzięło udział 9 stypendystów – 6 z Pustelnika i 3 ze Stanisławowa. Fundacja Batorego wyłożyła 2 560 zł, a 3 560 zł stowarzyszenie pokryło z własnych środków. Wkład pracy własnej wyceniło na 1 000 zł.

Trenerzy UPLKS w ramach swych projektów programów profilaktyki alkoholowej i narkotykowej (przeprowadzono konkurs na programy profilaktyczne) prowadzili zajęcia sportowo rekreacyjne. Otrzymali wynagrodzenie łączne 17 586,61 zł. W zajęciach uczestniczyło 60 chłopców.

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Dziecka w Pustelniku w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2014 poz. 1118 ze zm.) – z pominięciem konkursu ofert otrzymało 4 000 zł dofinansowania do organizowanych przez nich półkolonii letnich z elementami profilaktyki uzależnień. Całkowity koszt półkolonii wyniósł 13 171,36 zł. W zajęciach udział wzięło 31 dzieci.

15 czerwca 2014 Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Dziecka we współpracy z Radą Rodziców oraz Radą Pedagogiczną Zespołu Szkół w Pustelniku zorganizowały piknik rodzinny. Gmina Stanisławów sfinansowała obsługę techniczną tego pikniku – 2 000 zł. (ze środków przeznaczonych na kulturę). Piknik przygotowywało około 100 osób (łącznie z występującymi dziećmi), odwiedziło go około 300 osób (szacunki organizatorów).

Sfinansowano druk dwóch numerów „Wieści Ziemi Stanisławowskiej” Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Stanisławowskiej, kosztował on 5 851,44 zł (jeden numer wyszedł w grudniu 2013 r., drugi w kwietniu 2014). Nakład czasopisma wynosi 700 egzemplarzy, z czego sprzedawane jest około 500. (Cena druku do 700 egzemplarzy jest jednakowa). W 2014 r. ukazały się trzy numery. Na łamach „Wieści” prowadzona jest kampania informacyjna w ramach programu profilaktyki uzależnień.

Andrzej Oniśk w trybie inicjatywy lokalnej (rozdział 2a ww. ustawy) otrzymał dofinansowanie w wysokości 2 500 zł na opłaty i nagrody w ramach działania Pustelnickiego LZS „Tęcza”. Młodzież brała udział w rozgrywkach Młodzieżowej Ligi Piłki Nożnej w Sulejówku i zajęła 5 miejsce. W zawodach w warcabach stupolowych w dniu 30.09.2014 r. wzięło udział 12 osób. W turnieju w tenisie stołowym rozegranym 22.12.2014 r. wzięło udział 46 osób. 12.12.2014 na sali w Stanisławowie zorganizowali turniej siatkówki – 34 osoby w 4 drużynach. Środki finansowe pochodziły z opłat za zezwolenia na handel alkoholem.

1 200 zł otrzymał Katolicki Ruch „Światło-Życie” OAZY z parafii Stanisławów i Pustelnik na dofinansowanie wyjazdu swoich członków na rekolekcje wakacyjne z elementami profilaktyki uzależnień. Dofinansowanie dostały trzy osoby z parafii Stanisławów i jedna z parafii Pustelnik (tyle ile było zgłoszone do dofinansowania).

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Koło Nr 10 w Stanisławowie otrzymało 393,96 zł na integracyjne spotkanie wigilijne, w spotkaniu uczestniczyło około 60 osób. Sfinansowano ze środków GKRPA w Stanisławowie.

Stowarzyszenie „Nasza Wólka” z Wólki Czarnińskiej otrzymało 200 zł na nagrody w konkursie profilaktyki uzależnień przeprowadzonym w czasie uroczystości dnia kobiet. Uczestniczyło ponad 30 osób.

Organizacje pozarządowe otrzymały łącznie 78 732,01 zł.

Poza wsparciem materialnym organizacje pozarządowe otrzymywały informacje o konkursach grantowych, szkoleniach, konferencjach i innych imprezach, o których informowana była gmina. Urząd gminy publikował na swoich stronach internetowych plakaty i ogłoszenia o zgłoszonych przez organizacje działaniach, imprezach itp.

Większość organizacji swoje siedziby ma w budynkach gminnych (szkoły, GOK, itp), co jest wsparciem lokalowym organizacji. Organizacje wspierano także przy pracach typowo biurowych takich jak pomoc w redagowaniu pism, projektowaniu zaproszeń i plakatów. W kasie urzędu sprzedawane były wydawane przez organizacje pozarządowe (Stanisławowskie Towarzystwo Historyczne i Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Stanisławowskiej) książki i czasopisma.

 

Sporządził Tomasz Zdanowicz

Informacje o artykule

Autor: Tomasz Zdanowicz
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 06.05.2015 14:34
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 89

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował