MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
 
print

2015-09-15 14:10:00

Zarządzenie Nr 56/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 04 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2015


            Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), oraz § 9 ust. 3 i 4 Uchwały Budżetowej Gminy Stanisławów na rok 2015 Nr IV/7/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r., Wójt Gminy Stanisławów postanawia, co następuje:

 

 • 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Stanisławów na rok 2015 zawartych w tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej pod nazwą „Dochody budżetu Gminy Stanisławów na rok 2015”, zwiększając plan dochodów o kwotę 20 365,00 zł. w klasyfikacji przedstawionej w tabeli Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 1. W wyniku dokonanych zmian, ustala się dochody budżetu gminy na rok 2015 w łącznej kwocie 27 849 007,33 zł. z tego:
 2. a) bieżące w kwocie         20 010 078,18 zł.
 3. b) majątkowe w kwocie     7 838 929,15zł.

 

 • 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Stanisławów na rok 2015 zawartych w tabeli Nr 2 do uchwały budżetowej pod nazwą „Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2015”, zmniejszając plan wydatków o kwotę 45 620,00 zł. i zwiększając plan wydatków o kwotę 65 985,00 zł. w klasyfikacji przedstawionej w tabeli Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 1. W wyniku dokonanych zmian, ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2015 w łącznej kwocie 23 738 272,59 zł. z tego:
 2. a) bieżące w kwocie       19 252 145,55 zł.
 3. b) majątkowe w kwocie   4 486 127,04 zł.

 

 • 3. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zwiększając tenże plan o kwotę 11 325 zł. w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym: rozdz. 75109 – 5 285 zł. z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Stanisławów zarządzonych na dzień 27 września 2015 r., oraz rozdz. 75110 – 6 040 zł. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 06 września 2015 r;
 1. Aktualne brzmienie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawiają załączone do niniejszego zarządzenia tabele:
 2. Tabela Nr 3 pod nazwą „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.”,
 3. Tabela Nr 4 pod nazwą „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.”

 

 • 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                                      Wójt Gminy

                                                                                                              

                                                                                                                    Adam Sulewski

 

Uzasadnienie:

 

Zmiany zawarte w niniejszym zarządzeniu dotyczą zadań własnych i zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i zwiększają budżet ogółem, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, o kwotę 20 365,00 zł..

 1. Zmiany z zakresu administracji rządowej zawarte w tabelach 1-4, wynikają z otrzymanych pism informujących o zmianach planów dotacji na realizację poszczególnych zadań zwiększające planu o 11 325 zł. Dotyczą one następujących zadań:

- dział 751 rozdz. 75109 zwiększa się plan dotacji i wydatków o kwotę 5 285 zł. z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Stanisławów zarządzonych na dzień 27 września 2015 r. Zmiany tej dokonano na podstawie pisma otrzymanego z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Siedlcach Nr DSD-3101-41-2015 z dnia 17 lipca 2015 r;

- dział 751 rozdz. 75110 zwiększa się plan dotacji i wydatków o kwotę 6 040 zł. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 06 września 2015 r. Zmianę tą wprowadzono na podstawie pisma otrzymanego z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Siedlcach Nr DSD-3101-44/2015 z dnia 28 sierpnia 2015 r.

 

Zmiany z zakresu zadań własnych, zawarte w tabelach 1 i 2, wynikają z otrzymanych pism informujących o zmianach planów dotacji na realizację poszczególnych zadań w tym zwiększenie planu o 9 040 zł. Dotyczą one następujących zadań:

- dział 852 rozdz. 85295 zwiększa się plan dotacji i wydatków o kwotę 4 000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2015 r. ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 (M.P. z 2013 r., poz. 1024, z późn. zm.).

Zmianę tą wprowadzono na podstawie pisma otrzymanego z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR-I.3111.17.92.2015 z dnia 24 sierpnia 2015 r;

- dział 854 rozdz. 85415 zwiększa się plan dotacji i wydatków o kwotę 5 040 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna”.

Zmianę tą wprowadzono na podstawie pisma otrzymanego z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR-I.3111.19.22.2015 z dnia 12 sierpnia 2015 r.

    

Pozostałe zmiany po stronie wydatków zawarte w tabeli nr 2 w zakresie zadań własnych, zostały dokonane w związku z analizą realizacji wydatków i potrzebą przeniesienia środków do klasyfikacji gdzie będą wydatkowane w tym:

- w dziale 010 rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, zmniejsza się plan wydatków w § 4300 o kwotę 10 000 zł. i jednocześnie zwiększa się plan wydatków w tym samym dziale i rozdziale § 4260 o 10 000 zł. z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej zużywanej na stacji uzdatniania wody;

- w dziale 700 rozdz. 70095 – Pozostała działalność, zmniejsza się plan wydatków w § 4270 o kwotę 3 000 zł. oraz w § 4430 – 200 zł. i jednocześnie zwiększa się plan wydatków w tym samym dziale i rozdziale § 4300 o 3 200 zł. z przeznaczeniem na wykonanie przeglądów rocznych budynków komunalnych gminy;

- w dziale 750 rozdz. 75023 – Urzędy Gmin, zmniejsza się plan wydatków w § 4210 o kwotę 10 300 zł. i jednocześnie zwiększa się plan wydatków w tym samym dziale i rozdziale § 4170 o 6 000 zł. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zleceń pracowników zatrudnianych po odbytym stażu wynikające z porozumień zawartych Powiatowym Urzędem Pracy, w § 4430 o 2 300 zł. z przeznaczeniem na opłaty ubezpieczeniowe i opłatę sądową, w § 4700 o 2000 zł. z przeznaczeniem na szkolenia dla nowoprzyjętych pracowników;

- w dziale 754 rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne, zmniejsza się plan wydatków w § 4110 o kwotę 470 zł. oraz w § 4430 o kwotę 630 zł. i jednocześnie zwiększa się plan wydatków w tym samym dziale i rozdziale § 4270 o 1 100 zł. z przeznaczeniem na remont drzwi garażowych remizy OSP w Czarnej i sprzętu p-poż;

- w dziale 852 – Pomoc społeczna, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 500 zł. z tego w rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne o 600 zł., rozdz.85216 – Zasiłki stałe o 1 400 zł., rozdz. 85219 o 500 zł., rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specj. usł. opiekuńcze o 1 000 zł. i jednocześnie zwiększa się plan wydatków o 3 500 zł. w tym samym dziale, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, w następujących paragrafach:

 • 4210 – 826 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych na potrzeby

GOPS w tym druki wywiadu środowiskowego i aktualizacji wywiadu,

 • 4280 – 110 zł. z przeznaczeniem na badania profilaktyczne pracowników GOPS,
 • 4300 – 500 zł. z przeznaczeniem na szkolenie okresowe BHP pracowników GOPS

oraz koszty post. egzek. prowadzone przez Urzędy Skarbowe,

 • 4700 – 1000 zł. na szkolenie służbowe pracowników GOPS,
 • 4440 – 1 064 zł. z tytułu weryfikacji odpisu na ZFŚS za 2015 r.

 

- środki z rezerwy ogólnej, zaplanowane w dziale 758 rozdz. 75818 § 4810 zmniejsza się o kwotę 5 500 zł. i przeznacza się je na dofinansowanie gminnej imprezy kulturalnej i integracyjnej „Dożynki gminno-parafialne 2015” – zwiększenie planu wydatków w dziale 921 rozdz. 92195 § 4300 – Zakup usług pozostałych.

- w dziale 900 rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zmniejsza się plan wydatków w § 4210 o kwotę 5 000 zł. i jednocześnie zwiększa się plan wydatków w tym samym dziale i rozdziale § 4300 o 5000 zł. z przeznaczeniem na wywóz osadu z oczyszczalni ścieków;

- w dziale 900 rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, zmniejsza się plan wydatków w § 4300 o kwotę 1 000 zł. i jednocześnie zwiększa się plan wydatków w tym samym dziale i rozdziale § 4210 o 1 000 zł. z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej dla pracowników i art. wynikających z przepisów BHP;

- w dziale 921 rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zmniejsza się plan wydatków w § 4260 o kwotę 300 zł. oraz w § 4430 o kwotę 5 720 zł. i jednocześnie zwiększa się plan wydatków w tym samym dziale i rozdziale § 4300 o 520 zł. i w § 4210 o 5500 zł. na dofinansowanie zakupu wyposażenia w świetlicach wiejskich, również do zakupów wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego, oraz bieżącego utrzymania świetlic.

 

Przygotowała:

Czesława Kaim – Skarbnik Gminy

Informacje o artykule

Autor: Czesława Kaim
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 15.09.2015 14:10
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 42

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik tabela nr 1 dochody.pdf Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na rok 2015 2015-09-15 14:14:11 Zdanowicz Tomasz
załącznik Tabela Nr 2 wydatki.pdf Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na 2015 r. 2015-09-15 14:14:44 Zdanowicz Tomasz
załącznik Tabela nr 3 - dochody zlecone.pdf Tabela Nr 3 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rzadowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r. 2015-09-15 14:15:29 Zdanowicz Tomasz
załącznik Tabela Nr 4 - Wydatki zlecone.pdf Tabela Nr 4 Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2015r. 2015-09-15 14:16:27 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował