MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
 
print

2015-09-15 14:33:20

Zarządzenie Nr 57/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 04 września 2015 r.


w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata   2015 – 2024

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm. ), art. 226, 227 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Wójt Gminy Stanisławów postanawia co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2015 – 2024 polegających na zmianach zawartych w załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stanisławów na lata 2015 – 2024”, do niniejszego zarządzenia.

§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                                        Wójt

                                                                                                               Gminy Stanisławów

                                                                                                                     

                                                                                                                   Adam Sulewski

 

 

 

Objaśnienia

Zmiany dokonane w załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stanisławów na lata 2015 – 2024”, dotyczą zaktualizowania prognozy na rok 2015 w związku ze zmianami w budżecie gminy na rok 2015 gdzie zarówno dochody jak i wydatki zwiększono ogółem o kwotę 20 365,00 zł. (rub. 1 i 2).

    Zmian w WPF, jak również w budżecie gminy dokonano w związku z:

  1. otrzymaniem pism informujących o przyznanych dotacjach dla Gminy Stanisławów na rok 2015 w zakresie zadań bieżących, wynikających z decyzji Wojewody Mazowieckiego i Krajowego Biura Wyborczego, na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i na dofinansowanie zadań własnych gminy w tym:

                  - na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Stanisławów

                   zarządzonych na dzień 27 września 2015 r. – 5 285 zł;

                  - na wypłatę zryczałtowanych diet w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na

                   dzień 06 września 2015 r. – 6 040 zł;

                  - na realizacje rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - 4000 zł;

                  - zwiększenie dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów

                   edukacyjnych dla uczniów e ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r.

                   "Wyprawka szkolna" – 5 040 zł;

                 

  1. doprowadzenie do zgodności z budżetem dochodów z tytułu dotacji na cele bieżące (rub 1.1.5) i na inwestycje (rub. 1.2.2.),w rub 11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków bieżących, oraz doprowadzenie do zgodności zapisów budżetu i WPF w zakresie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone - zwiększenie o 5 011 zł.

             Aktualne brzmienie tabelarycznej prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2015 – 2024 przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

 

                                                                                                          Wójt Gminy Stanisławów

 

                                                                                                                      Adam Sulewski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała:

Czesława Kaim - Skarbnik Gminy

Informacje o artykule

Autor: Czesława Kaim
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 15.09.2015 14:33
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 39

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Zał. Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa.pdf Załącznik Nr 1 Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2015 - 2024 2015-09-15 14:35:07 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował