MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
 
print

2015-10-27 13:24:35

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsiach Prądzewo-Kopaczewo i Retków , Gmina Stanisławów


Zawiadomienie o udzieleniu zamówieniaOgłoszenie o udzieleniu zamówieniaWybór ofertyWybór ofertyWybór ofertyWybór ofertyWybór ofertyWybór ofertyWybór ofertyWybór ofertyWybór ofertyOdpowiedź nr 5 na pytanie wykonawcyOdpowiedź nr 5 na pytanie wykonawcyOdpowiedź nr 5 na pytanie wykonawcyOdpowiedź nr 5 na pytanie wykonawcyOdpowiedź nr 5 na pytanie wykonawcyOdpowiedź nr 5 na pytanie wykonawcyOdpowiedź nr 5 na pytanie wykonawcyOdpowiedź nr 5 na pytanie wykonawcyModyfikacja ogłoszeniaOdpowiedź nr 4 na pytanie wykonawcyOdpowiedż nr 3 na pytanie WykonawcyOdpowiedż nr 3 na pytanie WykonawcyOdpowiedź nr 1 na pytanie Wykonawcy

Odpowiedź nr 2 na pytanie Wykonawcy

Znak sprawy RIiOŚ.271.6.2015

 

Stanisławów: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsiach Prądzewo-Kopaczewo i Retków , Gmina Stanisławów
Numer ogłoszenia: 287004 - 2015; data zamieszczenia: 27.10.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stanisławów , Rynek 32, 05-304 Stanisławów, woj. mazowieckie, tel. 25 7575090, faks 25 7575857.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.stanislawow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsiach Prądzewo-Kopaczewo i Retków , Gmina Stanisławów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1 Przedmiotem Zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsiach Prądzewo-Kopaczewo i Retków, Gmina Stanisławów . 2 Przedmiot Zamówienia obejmuje w szczególności: 2.1 Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN200 KAM o łącznej długości L=4481 m, w tym: a) sieć dla miejscowości Retków - zlewnia pompowni P1__L=1800,1 m ; b) sieć dla miejscowości Prądzewo-Kopaczewo___L=2680,9 m; w tym: - zlewnia pompowni P2_____L=2360,0 m; - zlewnia pompowni P3_____L=320,9 m. 2.2 Rurociągi tłoczne ścieków sanitarnych DN90 PE100 o łącznej długości L=2210,3 m, w tym: a) rurociąg tłoczny od pompowni P1_____L=1813,50 m; b) rurociąg tłoczny od pompowni P2_____L=396,80 m. 2.3 Rurociągi tłoczne ścieków sanitarnych DN75x4,5 PE100 od pompowni P3 o długości L=231,0m. 2.4 Przyłącza grawitacyjne DN 160 PVC całkowita ilość 84 szt., w tym: a) przyłącza ( od pierwszej studzienki licząc od strony budynku do granicy nieruchomości , obejmujące również wszystkie studzienki na nieruchomości ) dla m. Retków = 35 szt.; b) przyłącza ( od pierwszej studzienki licząc od strony budynku do granicy nieruchomości , obejmujące również wszystkie studzienki na nieruchomości ) dla m. Prądzewo-Kopaczewo = 49 szt. 2.5 Sieciowe pompownie ścieków w ilości 3 szt. 2.6 Przyłącza kablowe zalicznikowe nN wraz z szafkami sterowniczymi do zasilania pompowni P1, P2, P3. 3 Szczegółowy zakres rzeczowy Przedmiotu Zamówienia został określony w: 1) Dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej wraz z pozwoleniem na budowę Nr 610/15 z dn. 06.07.2015 r., Decyzji z dnia 09.04.2015 r. - Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie przejścia projektowanej kanalizacji sanitarnej pod dnem rzeki Dorzucha w m. Prądzewo- Kopaczewo gm. Stanisławów na działce nr 158/1. 2) Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót la branży sanitarnej i elektroenergetycznej. 4 Zamawiający informuje, że wszystkie podane nazwy materiałów, wyrobów i urządzeń użyte w dokumentacji projektowej i SSTWIOR są nazwami przykładowymi. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów, wyrobów i urządzeń pod warunkiem zapewnienia równoważnych parametrów technicznych i eksploatacyjnych określonych w dokumentacji projektowej tj. o parametrach nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej oraz opisie Przedmiotu Zamówienia oraz wymaga uzgodnienia w zakresie materiałów, wyrobów i urządzeń z autorami projektów i Zamawiającym. 5 Zamawiający informuje, że udostępnione przedmiary oraz parametry techniczne do zabudowy i ilości do przedmiaru robót są materiałem poglądowym i pomocniczym, wycenę oferty należy wykonać na podstawie dokumentacji projektowej, obowiązujących przepisów prawa , sztuki budowlanej i wizji lokalnej w terenie. Oferent zobowiązany jest do ujęcia w cenie ofertowej wszystkich robót budowlano-montażowych i urządzeń niezbędnych do wykonania Przedmiotu Zamówienia. Pominięcie jakiegokolwiek elementu nie będzie podstawą do zmiany wynagrodzenia umownego ustalonego w ofercie..

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.20.00-9, 45.23.13.00-8, 45.23.21.30-2, 45.23.24.23-3, 45.31.00.00-3, 45.23.31.42-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.09.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 70 000,00 zł

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Według formuły spełnia/nie spełnia na podstawie złożonego oświadczenia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Według formuły spełnia/nie spełnia na podstawie złożonego wykazu robót. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się realizacją co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o długości minimum 2 km każda (nie dopuszcza się sumowania mniejszych, cząstkowych robót objętych odrębnymi umowami lub zleceniami) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem jej rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (jeden wspólny wykaz w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną) . Każda ze zrealizowanych robót musi być o wartości nie mniejszej niż 2.000.000,00 PLN netto. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego wykazu wykonanych robót budowlanych i dowodów, czy roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Według formuły spełnia/nie spełnia na podstawie złożonego oświadczenia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Według formuły spełnia/nie spełnia na podstawie złożonego wykazu osób oraz oświadczenia, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują osobami: - kierownik budowy posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczeń do kierowania robotami sanitarnymi w zakresie objętym Przedmiotem Zamówienia w specjalności sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i wentylacyjnych, - kierownik robót posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie do kierowania robotami będącymi Przedmiotem Zamówienia w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, oraz które są członkami właściwej izby samorządu zawodowego.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Według formuły spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych dokumentów Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnej z Przedmiotem niniejszego Zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 2.000.000 ,00 PLN , które będzie możliwe co najmniej do czasu odbioru końcowego Przedmiotu umowy .

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Wypełniony formularz ofertowy. 2) Kosztorys ofertowy szczegółowy. 3) Harmonogram rzeczowo- terminowo - finansowy uwzględniający postanowienia § 1 ust. 4 i § 8 wzoru Umowy . 4) Stawki jednostkowe do ustalenia robót zamiennych, zaniechanych i uzupełniających.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Gwarancja - 10

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Istotne zmiany umowy zostały zawarte w załączniku Nr 8 do SIWZ Zamawiający - na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy - Pzp - zastrzega sobie prawo do istotnych zmian treści Umowy wskutek wystąpienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć na etapie postępowania o udzielenie zamówienia i na etapie podpisywania Umowy lub wystąpienie których nie zależy od woli stron Umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. Zamawiający ustanawia następujące warunki umożliwiające zmianę treści Umowy w formie pisemnego aneksu do Umowy : 1) Zmiany terminu i zakresu realizacji Umowy: a) Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w szczególności: -klęski żywiołowe, - warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlano-montażowych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: temperatury powietrza poniżej - 5 stopni C, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), śniegu, gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi; - niewypały i niewybuchy, - wykopaliska archeologiczne, - odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe, warunki gruntowe itp.), - odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty itp.), - siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ. b) Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: - nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego, - wstrzymanie robót przez Zamawiającego lub uprawnione do tego służby, c) Zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: - przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., - odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej. d) Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac, w szczególności: - brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren budowy spowodowany awariami, remontami lub przebudowami dróg dojazdowych, - protesty mieszkańców, - przerwa w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu. e) Zmiana terminu realizacji Umowy ze względu na: - przedłużającą się procedurę przetargową ( powyżej 30 dni ) , - wystąpienia wad dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień i zatwierdzenia Zamawiającego, - wystąpienie okoliczności, których Strony Umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, - w przypadku kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, Strony mogą wprowadzić zmiany w Przedmiocie umowy w zakresie niezbędnym do usunięcia kolizji i przedłużyć termin realizacji Umowy , W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust.2 pkt.1 termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej Przedmiotu w sposób należyty, z zastrzeżeniem , że wynagrodzenie Wykonawcy pozostaje bez zmian. 2) Zmiana sposobu spełnienia świadczenia a) zmiany technologiczne, w szczególności: - niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; - pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji Przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; - konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem, wadliwym wykonaniem robót lub doborem innych rozwiązań mieszczących się w zakresie tolerancji wskazanym przez Zamawiającego na etapie postępowania przetargowego; - konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa . W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust.2 pkt.2 termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej Przedmiotu w sposób należyty, oraz wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone przez Strony w oparciu o kosztorysy szczegółowe i stawki jednostkowe podane w załączniku nr 9 do SIWZ. 3) Pozostałe zmiany : a) Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku VAT od towarów i usług. b) Zmiana w przypadku konieczności wykonania zamówień uzupełniających niezbędnych do prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. W czasie trwania Umowy tj. do dnia 20 września 2016 r. wynagrodzenie za wykonanie zamówień uzupełniających ,zostaną ustalone na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego kosztorysu szczegółowego sporządzonego przez Wykonawcę w oparciu o stawki jednostkowe podane w załączniku nr 9 do SIWZ . Po tym terminie, w terminie zgodnym art. 67 ust.1 pkt.6 z ustawy Pzp. wynagrodzenie za udzielenie zamówień uzupełniających będzie oparte o uzgodnione przez Strony obowiązujące w województwie mazowieckim stawki jednostkowe .Zamówienie uzupełniające Wykonawca jest zobowiązany wykonać przy zachowaniu tych samych norm , parametrów i standardów , co zamówienie podstawowe. Przed podpisaniem Umowy na zamówienie uzupełniające ustalony zostanie zakres rzeczowy , finansowy i termin realizacji zadania . c) Zmiana w przypadku rezygnacji z części robót lub konieczności zaniechania części robót albo wykonania robót zamiennych niezbędnych do prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. Podstawą określenia wynagrodzenia za rezygnację z części robót lub zaniechany oraz zamienny zakres robót będzie protokół konieczności podpisany przez Kierownika budowy Wykonawcy , Inspektora Nadzoru i zaakceptowany przez Zamawiającego oraz kosztorys sporządzony przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej , zawierający pozycje dla ww robót z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. W przypadku gdy zaniechany oraz zamienny zakres robót nie został uwzględniony przez Wykonawcę w pozycjach kosztorysu ofertowego , ilość jednostek przedmiarowych zakresu robót podlegających zaniechaniu lub zamianie zostanie określona na podstawie przedmiaru sporządzonego w oparciu o dokumentację projektową i stawki jednostkowe podane w załączniku nr 9 do SIWZ . d) Kosztorys szczegółowy o którym mowa w ust.2) , ust.3) sporządzony w oparciu o stawki jednostkowe podane w załączniku nr 9 do SIWZ , po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego , będzie stanowił podstawę zmiany wynagrodzenia w formie aneksu do Umowy . e) W przypadku zmiany terminu wykonania Przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 4) Zmiana Umowy nastąpić może z inicjatywy każdej ze Stron poprzez przedstawienie drugiej Stronie propozycji zmian w formie pisemnej, która zawierać będzie opis zmiany, uzasadnienie oraz jej wpływ na termin zakończenia umowy i jej wartość.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.stanislawow.samorzady.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Stanisławów ul. Rynek 32 05-304 Stanisławów pok. nr 8.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.11.2015 godzina 12:15, miejsce: Urząd Gminy Stanisławów ul. Rynek 32 05-304 Stanisławów.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Informacje o artykule

Autor: Grażyna Kosek
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 27.10.2015 13:24
Data ostatniej modyfikacji: 17.12.2015 14:23
Liczba wyświetleń: 1788

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik 6-2015_SIWZ.doc Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 2015-10-27 13:26:59 Zdanowicz Tomasz
załącznik Wzor umowy zal 8.docx Załącznik nr 8 - Wzór umowy 2015-10-27 13:27:47 Zdanowicz Tomasz
załącznik 6-2015_załacznik_nr_4_do_umowy.doc Załącznik nr 4 do wzoru umowy 2015-10-27 13:28:22 Zdanowicz Tomasz
załącznik Badania geologiczne_Retków_Prądzewo.pdf Badania geologiczne Retków, Prądzewo 2015-10-27 13:32:14 Zdanowicz Tomasz
załącznik 1s_Strona tytułowa.pdf Branża sanitarna projekt, strony 1-3 2015-10-27 13:58:23 Zdanowicz Tomasz
załącznik 5s_Zawartość opracowania.pdf Branża sanitarna projekt strony 5 - 6 2015-10-27 14:02:07 Zdanowicz Tomasz
załącznik 7s_Opis PZT.pdf Branża sanitarna projekt strony 7 - 8 2015-10-27 14:02:46 Zdanowicz Tomasz
załącznik 9s_Opis techniczny.pdf Branża sanitarna projekt strony 9 - 20 2015-10-27 14:03:44 Zdanowicz Tomasz
załącznik 21s_Obl. RL+Z_pompownia P1.pdf Branża sanitarna projekt strona 21 2015-10-27 14:04:20 Zdanowicz Tomasz
załącznik 23s_Obl. RL+Z_pompownia P2.pdf Branża sanitarna projekt strony 23 - 24 2015-10-27 14:06:50 Zdanowicz Tomasz
załącznik 25s_Obl. RL+Z_pompownia P3.pdf Branża sanitarna projekt strona 25 2015-10-27 14:07:19 Zdanowicz Tomasz
załącznik 27s_Bilans ścieków.pdf Branża sanitarna, projekt strona 27 2015-10-27 14:08:12 Zdanowicz Tomasz
załącznik 29s_Obliczenia hydrostatyczne_P1.pdf Branża sanitarna projekt, strona 29 2015-10-27 14:08:57 Zdanowicz Tomasz
załącznik 31s_Obliczenia hydrostatyczne_P2.pdf Branża sanitarna, projekt, strona 31 2015-10-27 14:10:06 Zdanowicz Tomasz
załącznik 33s_Obliczenia hydrostatyczne_P3.pdf Branża sanitarna, projekt, strona 33 2015-10-27 14:10:37 Zdanowicz Tomasz
załącznik 35s_Przyłącza KS Retków.pdf Branża sanitarna, projekt, strony 35 - 39 2015-10-27 14:11:57 Zdanowicz Tomasz
załącznik 41s_Przyłącza KS Prądzewo-Kopaczewo.pdf Branża sanitarna, projekt, strony 41 - 43 2015-10-27 14:14:20 Zdanowicz Tomasz
załącznik 47s_Orientacja.pdf Branża sanitarna, projekt, strona 47 2015-10-27 14:15:04 Zdanowicz Tomasz
załącznik 49s_PZT ark 1z6.pdf Branża sanitarna, projekt, strona 49 2015-10-27 14:17:29 Zdanowicz Tomasz
załącznik 51s_PZT ark 2z6.pdf Branża sanitarna, projekt, strona 51 2015-10-27 14:20:45 Zdanowicz Tomasz
załącznik 53s_PZT ark 3z6.pdf Branża sanitarna, projekt, strona 53 2015-10-27 14:30:46 Zdanowicz Tomasz
załącznik 55s_PZT ark 4z6.pdf Branża sanitarna, projekt, strona 55 2015-10-27 14:33:28 Zdanowicz Tomasz
załącznik 57s_PZT ark 5z6.pdf Branża sanitarna, projekt, strona 57 2015-10-27 14:35:02 Zdanowicz Tomasz
załącznik 59s_PZT ark 6z6.pdf Branża sanitarna, projekt, strona 59 2015-10-27 14:37:30 Zdanowicz Tomasz
załącznik 61s_Profil KS grawitacyjna_ARK 1z5.pdf Branża sanitarna, projekt, strona 61 2015-10-27 14:38:07 Zdanowicz Tomasz
załącznik 63s_Profil KS grawitacyjna_ARK 2z5.pdf Branża sanitarna, projekt, strona 63 2015-10-27 14:38:34 Zdanowicz Tomasz
załącznik 65s_Profil KS grawitacyjna_ARK 3z5.pdf Branża sanitarna, projekt, strona 65 2015-10-27 14:38:55 Zdanowicz Tomasz
załącznik 67s_Profil KS grawitacyjna_ARK 4z5.pdf Branża sanitarna, projekt, strona 67 2015-10-27 14:39:17 Zdanowicz Tomasz
załącznik 69s_Profil KS grawitacyjna_ARK 5z5.pdf Branża sanitarna, projekt, strona 69 2015-10-27 14:39:52 Zdanowicz Tomasz
załącznik 71s_Profil rurociągu tłocznego.pdf Branża sanitarna, projekt, strona 71 2015-10-27 14:40:19 Zdanowicz Tomasz
załącznik 73s_Kaskada wewnętrzna.pdf Branża sanitarna, projekt, strona 73 2015-10-27 14:41:08 Zdanowicz Tomasz
załącznik 75s_Studz.inspekcyjna DN425_właz klasy B125.pdf Branża sanitarna, projekt, strona 75 2015-10-27 14:42:06 Zdanowicz Tomasz
załącznik 77s_Studz.inspekcyjna DN425_właz klasy D400.pdf Branża sanitarna, projekt, strona 77 2015-10-27 14:42:41 Zdanowicz Tomasz
załącznik 79s_Studz.inspekcyjna DN600_właz klasy D400.pdf Branża sanitarna, projekt, strona 79 2015-10-27 14:43:13 Zdanowicz Tomasz
załącznik 81s_Studz. rewizyjna DN1200 i DN1000.pdf Branża sanitarna, projekt, strona 81 2015-10-27 14:43:44 Zdanowicz Tomasz
załącznik 83s_Schemat technologiczny P1.pdf Branża sanitarna, projekt, strona 83 2015-10-27 14:44:08 Zdanowicz Tomasz
załącznik 85s_Schemat technologiczny P2.pdf Branża sanitarna, projekt, strona 85 2015-10-27 14:44:35 Zdanowicz Tomasz
załącznik 87s_Schemat technologiczny P3.pdf Branża sanitarna, projekt, strona 87 2015-10-27 14:44:55 Zdanowicz Tomasz
załącznik 89s_Posadowienie zbiornika P1.pdf Branża sanitarna, projekt, strona 89 2015-10-27 14:45:24 Zdanowicz Tomasz
załącznik 91s_Posadowienie zbiornika P2.pdf Branża sanitarna, projekt, strona 91 2015-10-27 14:45:48 Zdanowicz Tomasz
załącznik 93s_Posadowienie zbiornika P3.pdf Branża sanitarna, projekt, strona 93 2015-10-27 14:46:11 Zdanowicz Tomasz
załącznik 95s_Odbud.Naw.Asfalt+Polbr+Ocieplenie.pdf Branża sanitarna, projekt, strona 95 2015-10-27 14:46:33 Zdanowicz Tomasz
załącznik 97s_Zabezpieczenie światłowodów.pdf Branża sanitarna, projekt, strona 97 2015-10-27 14:47:00 Zdanowicz Tomasz
załącznik 99s_Zabezpiecznie kabli doziemnych.pdf Branża sanitarna, projekt, strona 99 2015-10-27 14:47:15 Zdanowicz Tomasz
załącznik 101s_Zabezpieczenie wodociągu, gazociągu.pdf Branża sanitarna, projekt, strona 101 2015-10-27 14:47:35 Zdanowicz Tomasz
załącznik 103s_Plan sytuacyjny ark 1z6.pdf Branża sanitarna, projekt, strona 103 2015-10-27 14:48:00 Zdanowicz Tomasz
załącznik 105s_Plan sytuacyjny ark 2z6.pdf Branża sanitarna, projekt, strona 105 2015-10-27 14:48:24 Zdanowicz Tomasz
załącznik 107s_Plan sytuacyjny ark 3z6.pdf Branża sanitarna, projekt, strona 107 2015-10-27 14:48:45 Zdanowicz Tomasz
załącznik 109s_Plan sytuacyjny ark 4z6.pdf Branża sanitarna, projekt, strona 109 2015-10-27 14:49:34 Zdanowicz Tomasz
załącznik 111s_Plan sytuacyjny ark 5z6.pdf Branża sanitarna, projekt, strona 111 2015-10-27 14:49:53 Zdanowicz Tomasz
załącznik 113s_Plan sytuacyjny ark 6z6.pdf Branża sanitarna, projekt, strona 113 2015-10-27 14:50:19 Zdanowicz Tomasz
załącznik 1cd zal 11.pdf Część załącznika formalno prawnego nr 11 do projektu branży sanitarnej 2015-10-27 14:57:31 Zdanowicz Tomasz
załącznik 2 cd zal 11.pdf Część załącznika formalno prawnego nr 11 do projektu branży sanitarnej 2015-10-27 14:58:08 Zdanowicz Tomasz
załącznik 3 cg zal 11.pdf Część załącznika formalno prawnego nr 11 do projektu branży sanitarnej 2015-10-27 15:06:08 Zdanowicz Tomasz
załącznik 4 cd za 11.pdf Część załącznika formalno prawnego nr 11 do projektu branży sanitarnej 2015-10-27 15:06:42 Zdanowicz Tomasz
załącznik cd zal 11.pdf Część załącznika formalno prawnego nr 11 do projektu branży sanitarnej 2015-10-27 15:07:32 Zdanowicz Tomasz
załącznik zal 11.pdf Część załącznika formalno prawnego nr 11 do projektu branży sanitarnej 2015-10-27 15:08:13 Zdanowicz Tomasz
załącznik 1 cd zal 13.pdf Część załącznika formalno prawnego nr 13 do projektu branży sanitarnej 2015-10-27 15:09:17 Zdanowicz Tomasz
załącznik 2 cd zal 13.pdf Część załącznika formalno prawnego nr 13 do projektu branży sanitarnej 2015-10-27 15:10:32 Zdanowicz Tomasz
załącznik cd zal 13.pdf Część załącznika formalno prawnego nr 13 do projektu branży sanitarnej 2015-10-27 15:11:10 Zdanowicz Tomasz
załącznik zal 13.pdf Część załącznika formalno prawnego nr 13 do projektu branży sanitarnej 2015-10-27 15:12:59 Zdanowicz Tomasz
załącznik Zał Nr 12.doc Załącznik formalno prawny nr 12 do projektu branży sanitarnej 2015-10-27 15:16:27 Zdanowicz Tomasz
załącznik zal.Nr1do Nr 10.pdf Załączniki fprmalno-prawne nr 1-10 do porjektu branży sanitarnej 2015-10-27 15:19:00 Zdanowicz Tomasz
załącznik P1 dz. nr 367 Retków dokumentacja.pdf Branża elektryczna, Projekt, załącznik 10 dokumenty przepompowni P1ł 2015-10-27 15:23:02 Zdanowicz Tomasz
załącznik P2 dz. nr 208 Prądzewo dokumentacja.pdf Branża elektryczna, Projekt, załącznik 10 dokumenty przepompowni P2 2015-10-27 15:24:31 Zdanowicz Tomasz
załącznik P3 dz. nr 157 Prądzewo dokumentacja.pdf Branża elektryczna, Projekt, załącznik 10 dokumenty przepompowni P3 2015-10-27 15:27:39 Zdanowicz Tomasz
załącznik zasilanie rezerwowe P1.pdf Branża elaktryczna zasilanie rezerwowe przepompowni P1 2015-10-27 15:29:29 Zdanowicz Tomasz
załącznik zasilanie rezerwowe P2.pdf Branża elaktryczna zasilanie rezerwowe przepompowni P2 2015-10-27 15:30:12 Zdanowicz Tomasz
załącznik zasilanie rezerwowe P3.pdf Branża elaktryczna zasilanie rezerwowe przepompowni P3 2015-10-27 15:30:59 Zdanowicz Tomasz
załącznik SSTWiOR.pdf Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - branża sanitarna 2015-10-27 15:32:24 Zdanowicz Tomasz
załącznik SST dla P1.pdf Specyfikacja techniczna przepompownia P1 branża elektryczna 2015-10-27 15:33:22 Zdanowicz Tomasz
załącznik SST dla P2.pdf Specyfikacja techniczna przepompownia P2 branża elektryczna 2015-10-27 15:33:56 Zdanowicz Tomasz
załącznik SST dla P3.pdf Specyfikacja techniczna przepompownia P3 branża elektryczna 2015-10-27 15:34:28 Zdanowicz Tomasz
załącznik decyzja kanalizacja sanitarna.pdf Decyzja administracyjna - kanalizacja 2015-10-27 15:35:42 Zdanowicz Tomasz
załącznik dec. Przejście rz. DorzuchaStanisławów.pdf Decyzja administracyjna - przejście rzeki Dorzucha 2015-10-27 15:36:18 Zdanowicz Tomasz
załącznik 103R_Retków_KS Przedmiar.xls Branża sanitarna przedmiar Retków 2015-10-27 15:37:12 Zdanowicz Tomasz
załącznik Obliczenia do przedmiaru robót sieci.pdf Obliczenia do przedmiaru robót sieci 2015-10-27 15:38:14 Zdanowicz Tomasz
załącznik Przyłącza parametry techniczne do zabudowy.pdf Retków - parametry techniczne przyłącz do zabudowy 2015-10-27 15:39:27 Zdanowicz Tomasz
załącznik Przyłącza w zakresie pasa drogowego.pdf Retków - przyłącza w zakresie pasa drogowego 2015-10-27 15:40:05 Zdanowicz Tomasz
załącznik PRADZEWO-KOPACZEWO PRZEDMIAR.xls Prądzewo - Kopaczewo przedmiar 2015-10-27 15:41:13 Zdanowicz Tomasz
załącznik 103_WylPrzył_Prądzewo-Kopacz_posesja_2309 15+2210 15_49szt.pdf Podłączenia do posesji Prądzewo-Kopaczewo 2015-10-27 15:46:55 Zdanowicz Tomasz
załącznik 103-1_WyliczSieć-PRĄDZEWO-KOPACZEWO_3004 15.pdf Wyliczenia sieci Prądzewo-Kopaczewo 2015-10-27 15:48:43 Zdanowicz Tomasz
załącznik 103-2_WyliczPrzył_Prądzewo-Kopacz_pas drogowy_2209 15.pdf Przyłącza w pasie drogowym Prądzewo - Kopaczewo 2015-10-27 15:49:14 Zdanowicz Tomasz
załącznik Przedmiar Branża elektr P1.pdf Przedmiar przepompownia P1 branża elektryczna 2015-10-27 15:50:09 Zdanowicz Tomasz
załącznik Przedmiar Branza elek .P2.pdf Przedmiar przepompownia P2 branża elektryczna 2015-10-27 15:50:36 Zdanowicz Tomasz
załącznik Przedmiar Branża elektr. P3.pdf Przedmiar przepompownia P3 branża elektryczna 2015-10-27 15:50:58 Zdanowicz Tomasz
załącznik wybór.pdf Zawiadomienie o wyborze oferty 2015-12-08 15:14:25 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsiach Prądzewo-Kopaczewo i Retków , Gmina Stanisławów 08.12.2015 16:04 Tomasz Zdanowicz
2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsiach Prądzewo-Kopaczewo i Retków , Gmina Stanisławów 17.11.2015 08:16 Tomasz Zdanowicz
3 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsiach Prądzewo-Kopaczewo i Retków , Gmina Stanisławów 16.11.2015 16:52 Tomasz Zdanowicz
4 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsiach Prądzewo-Kopaczewo i Retków , Gmina Stanisławów 09.11.2015 14:22 Tomasz Zdanowicz
5 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsiach Prądzewo-Kopaczewo i Retków , Gmina Stanisławów 09.11.2015 14:10 Tomasz Zdanowicz
6 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsiach Prądzewo-Kopaczewo i Retków , Gmina Stanisławów 04.11.2015 13:51 Tomasz Zdanowicz
7 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsiach Prądzewo-Kopaczewo i Retków , Gmina Stanisławów 03.11.2015 11:16 Tomasz Zdanowicz
8 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsiach Prądzewo-Kopaczewo i Retków , Gmina Stanisławów 02.11.2015 16:19 Tomasz Zdanowicz
9 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsiach Prądzewo-Kopaczewo i Retków , Gmina Stanisławów 27.10.2015 15:43 Tomasz Zdanowicz
10 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsiach Prądzewo-Kopaczewo i Retków , Gmina Stanisławów 27.10.2015 13:56 Tomasz Zdanowicz
11 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsiach Prądzewo-Kopaczewo i Retków , Gmina Stanisławów 27.10.2015 13:24 Tomasz Zdanowicz