MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
 

Artykuł archiwalny

print

2015-11-23 11:55:19

Odbiór, załadunek, transport i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie skratek, zawartości piaskowników i ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków "Centralna" w Retkowie, gmina Stanisławów


Zapytania z odpowiedziami

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH

RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Odbiór, załadunek, transport i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie skratek, zawartości piaskowników i ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków „Centralna” w Retkowie, gmina Stanisławów.

 • Wykonanie zadania będzie polegało na bezpośrednim odbiorze z oczyszczalni ścieków „Centralna” w Retkowie przez Wykonawcę:
 • skratek (kod: 19 08 01) i zawartości piaskowników (kod: 19 08 02) z oczyszczalni ścieków „Centralna” w Retkowie po telefonicznym zgłoszeniu przez Zamawiającego (przewidywalny odbiór co 14 dni) oraz ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod: 19 08 05) z oczyszczalni ścieków „Centralna” w Retkowie po telefonicznym zgłoszeniu przez Zamawiającego (przewidywalny odbiór co 7 dni).
 • skratki, zawartość piaskowników i ustabilizowane komunalne osady ściekowe Wykonawca musi zagospodarować we własnym zakresie lub przekazać zakładom prowadzącym działalność w zakresie wykorzystania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Wykonawca jest zobowiązany także do:
 • Zaopatrzenia oczyszczalni ścieków w:
 1. a) 6 sztuk pojemników o pojemności 120 l na skratki i zawartość piaskowników,
 2. b) kontener KP-7 na ustabilizowane komunalne osady ściekowe.
 • Ilość wytworzonych odpadów uzależniona jest od ilości i jakości ścieków doprowadzonych na oczyszczalnię. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości przekazywanych odpadów w okresie trwania zamówienia.
 • Zamówienie ma być realizowane zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r.
  o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 roku w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. z 2015 r., poz. 257) oraz ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r., poz. 1232)
 • Odpady (skratki i zawartość piaskowników) będą odbierane przez Wykonawcę w ciągu 48 godzin po telefonicznym zgłoszeniu przez Zamawiającego (przewidywany termin odbioru co 14 dni). Odbiór ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych będzie się odbywał w zależności od potrzeb tj. po wypełnieniu kontenera. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru kontenera w ciągu 48 godzin od chwili zgłoszenia oraz do podstawienia nowego kontenera (przewidywany odbiór co 7 dni).
 • Przewidywana przez Zamawiającego ilość odpadów wytworzonych w okresie trwania zamówienia wynosi:
 1. a) skratki (kod: 19 08 01) ok. 10 Mg/rok,
 2. b) zawartość piaskowników (kod: 19 08 02) ok. 15 Mg/rok,
 3. c) ustabilizowane komunalne osady ściekowe (kod: 19 08 05) ok. 470 Mg/rok,
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości przekazywanych odpadów, co nie może stanowić podstawy do odstąpienia przez Wykonawcę od umowy i nie powoduje żadnych roszczeń Wykonawcy wobec Zamawiającego.
 • Na koniec każdego miesiąca Wykonawca przekazuje Zamawiającemu zbiorcze zestawienie potwierdzonych kart przekazania odpadów i osadów.
 • Odbiór osadów i odpadów będzie się odbywał bezpośrednio z terenu oczyszczalni ścieków „Centralna” w Retkowie. Odbiór i wywóz w/w odpadów będzie realizowany przez Wykonawcę własnym środkiem transportu w terminie 48 godzin od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego.
 • Wykonawca zobowiązany jest do wywozu osadu i odpadów z miejsca ich wytwarzania do miejsca ich odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Wykonawca przejmuje od Zamawiającego odpowiedzialność za zagospodarowanie tymi odpadami.
 • Rozliczenie będzie realizowane raz w miesiącu za faktycznie odebraną ilość osadów ściekowych i odpadów w danym miesiącu.
 • Zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.) przez gospodarowanie odpadami – rozumie się zbieranie, transport, przetwarzanie odpadów, łącznie z nadzorem nad tego rodzaju działaniami, jak również późniejsze postępowanie z miejscami unieszkodliwiania odpadów oraz działania wykonywane w charakterze sprzedawcy odpadów lub pośrednika w obrocie odpadami.
 • Wykonawca musi posiadać decyzję właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami z oczyszczalni ścieków stosownie do określonego przedmiotu zamówienia. Wykonawca powinien posiadać zezwolenie na transport osadów oraz decyzję pozwalającą na odzysk i/lub unieszkodliwienie odpadów. Przedstawiona przez Wykonawcę decyzja powinna w myśl obowiązujących przepisów przenosić odpowiedzialność za odpad z Zamawiającego na Wykonawcę umowy. Zamawiający jako wytwórca odpadu przekaże odpad następnemu posiadaczowi odpadów, który ma zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania tym odpadem. Przekazanie komunalnych osadów ściekowych, skratek i zawartości piaskowników będzie odbywało się na terenie oczyszczalni ścieków „Centralna” w Retkowie.
 • Wykonawca powinien dysponować środkami transportu drogowego dostosowanymi do odbioru przedmiotu zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
 • Wskazane jest dokonanie przez Wykonawcę wizji lokalnej na miejscu odbioru odpadów, celem zapoznania się z warunkami technicznymi i przestrzennymi odbioru odpadów.

Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zagospodarowanie odpadów i jest obowiązany do gospodarowania odpadem w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami i wymaganiami ochrony środowiska.

 • Miejsce zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania musi być zlokalizowane na terenie województwa mazowieckiego. Osady mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwieniu na obszarze innego województwa jeżeli będą spełnione przesłanki określone w art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.).

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie, części zamówienia, której wykonania zamierza powierzyć podwykonawcom. Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące podwykonawców, ich udziału w realizacji zamówienia, zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji.

 1. Termin wykonania zamówienia:

Od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

III. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie później niż na dzień składania ofert wykażą, że spełniają warunki:

 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień:

- Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli posiada decyzję w zakresie odzysku lub unieszkodliwienia odpadów ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod 19 08 05), skratek (kod 19 08 01) i zawartości piaskowników (kod 19 08 02), ze wskazaniem miejsca prowadzenia w/w działalności i stosowanej metody odzysku i dołączy do oferty potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię decyzji oraz posiada zezwolenie na transport komunalnych ustabilizowanych osadów ściekowych, skratek i zawartości piaskowników, na terenie gdzie transport ten będzie się odbywał lub kopię umowy na usługi transportowe z firmą posiadającą w/w zezwolenie, a także zezwolenie formy świadczącej usługę transportu odpadów – ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych i dołączy do oferty potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię decyzji/zezwoleń/umowy,

 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie:

- Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli dołączy do oferty oświadczenie   Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu będące załącznikiem do postępowania

 • dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

- Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli dołączy do oferty oświadczenie   Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu będące załącznikiem do postępowania,

 • znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia:

- Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli dołączy do oferty oświadczenie   Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu będące załącznikiem do postępowania,

 • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia:

- Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli dołączy do oferty oświadczenie
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania będące załącznikiem do postępowania

 

 1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty i oświadczenia:

 1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy oraz, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy – załącznik do niniejszego postępowania,
 2. koncesję, zezwolenie lub licencję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem, w szczególności:

- zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwienia odpadów ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod 19 08 05), skratek (kod 19 08 01) i zawartości piaskowników (kod 19 08 02), ze wskazaniem miejsca prowadzenia w/w działalności i stosowanej metody odzysku,

- zezwolenie na transport komunalnych ustabilizowanych osadów ściekowych, skratek i zawartości piaskowników, na terenie gdzie transport ten będzie się odbywał lub kopię umowy na usługi transportowe z firmą posiadającą w/w zezwolenie, a także zezwolenie formy świadczącej usługę transportu odpadów – ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych,

 1. oświadczenie o sposobie odzysku osadów i miejscu prowadzenia odzysku, według załącznika do niniejszego postępowania,
 2. oświadczenie, że po odebraniu ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, skratek i zawartości piaskowników z oczyszczalni ścieków „Centralna” w miejscowości Retków, osady będą stosowane w sposób i w miejscu określonym w zezwoleniu prowadzenie działalności – według załącznika do niniejszego postępowania,
 3. aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
 4. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – oświadczenie z art. 24 ust. 1 i 2 oraz art. 24 ust. 1 pkt. 2 – załącznik do niniejszego postępowania,
 5. lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy pzp albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – załącznik do niniejszego postępowania.

 

 1. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:
 • Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informację zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie na adres Urząd Gminy ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów, faksem nr 25 757 58 57 lub e-mailem: urzad.gminy@stanislawow.pl
 • Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się faksem lub drogą elektroniczną.
 • Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest
  Ewa Dłuska-Redes tel 25 757 58 52 w godzinach pracy urzędu.
 1. Wymagania dotyczące wadium, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia wadium:

nie dotyczy

VII. Termin związania ofertą:

30 dni

VIII. Opis sposobu przygotowywania ofert:

 • ofertę należy przygotować w języku polskim, pismem komputerowym lub nieścieralnym atramentem i podpisać przez upoważnionego przedstawiciela firmy oraz złożyć ją w sposób uniemożliwiający dekompletację oferty.
 • wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
 • ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej kopercie, zabezpieczonej przed otwarciem i zaadresować na adres: Urząd Gminy Stanisławów ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów „Oferta na odbiór, załadunek, transport i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie skratek, zawartości piaskowników i ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków „Centralna” w Retkowie, gmina Stanisławów. Nie otwierać przed: 02.12.2015r. godz. 10.15”
 1. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (Urząd Gminy Stanisławów ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów) pokój nr 19 – sekretariat w terminie do dnia 02.12.2015r. do godziny 10.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.12.2015r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego.

 1. Opis sposobu obliczenia ceny:

Cena oferty musi być wyrażona w polskich złotych. Cenę należy podać w kwocie netto, brutto

i wyszczególnić wartość i stawkę podatku VAT.

Cena obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

 1. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz

z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

Przy ostatecznym wyborze zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

Cena – 100%

Kryterium cena

Waga kryterium – 100%

Maksymalna liczba punktów do przyznania – 100 punktów

 

                                               najniższa cena spośród złożonych ofert

Ilość uzyskanych punktów = ----------------------------------------------------- x 100

                                               cena oferty badanej

 

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

 

XII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

Wybrany oferent zostanie poinformowany pisemnie o terminie i miejscu podpisania umowy.

XIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia:

nie dotyczy

XIV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli

zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:

wzór umowy

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, udostępnionego na stronie internetowej www.stanislawow.samorzady.pl oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

 

 

Wójt Gminy

     / - / Adam Sulewski

Informacje o artykule

Autor: Magdalena Szczęsna
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 23.11.2015 11:55
Data ostatniej modyfikacji: 30.11.2015 15:33
Liczba wyświetleń: 180

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Odbiór, załadunek, transport i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie skratek, zawartości piaskowników i ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków "Centralna" w Retkowie, gmina Stanisławów 23.11.2015 11:58 Tomasz Zdanowicz
2 Odbiór, załadunek, transport i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie skratek, zawartości piaskowników i ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków "Centralna" w Retkowie, gmina Stanisławów 23.11.2015 11:55 Tomasz Zdanowicz