MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
 
print

2009-10-28 10:18:02

XXX sesja Rady Gminy Stanisławów


odbędzie się w dniu 5 listopada 2009r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej urzędu gminy w Stanisławowie

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z XXVIII i XXIX sesji.

4.Sprawozdanie wójta gminy z wykonania uchwał i zadań między sesjami.

5.Sprawozdanie przewodniczących stałych komisji rady gminy z prac komisji między sesjami oraz zajęcie stanowiska rady w sprawach wniosków komisji, których tematów nie uwzględniono w porządku sesji.

6.Informacja wójta o złożonych oświadczeniach majątkowych zgodnie z art. 24h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

7.Informacja przewodniczącego rady gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych zgodnie z art. 24h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

8.Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz  opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Stanisławów(druk nr 155).

9.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt     i prowadzenia grzebowiska lub spalania zwłok zwierzęcych (druk nr 156).

10.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych.(druk nr 157).

11.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, obowiązujących na terenie Gminy Stanisławów oraz zwolnień w tym podatku (druk nr 158).

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień              w tym podatku (druk nr 159).

13.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ceny sprzedaży drewna jako podstawy obliczenia podatku leśnego na rok 2010 i zwolnień w tym podatku (druk nr 160).

14.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na rok 2010 (druk nr 161).

15.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Stanisławów na rok 2009 (druk nr 162).

16.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stanisławów na okres  od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r. (druk nr 163).

17.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Koloniach Stanisławów, stanowiącej własność gminy (druk nr 164).

18.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych, położonych w Wólce Czarnińskiej, stanowiących własność gminy (druk nr 165).

19.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów w szkołach prowadzonych przez gminę Stanisławów w roku szkolnym 2008/2009.

20.Zapytania i wolne wnioski.

21.Zamknięcie obrad.

Informacje o artykule

Autor: Hanna Pietrzyk
Zredagował(a): Robert Wiącek
Data powstania: 28.10.2009 10:18
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 375

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik zmiana taryf.pdf Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Stanisławów 2009-10-28 10:25:00 Wiącek Robert
załącznik bezdomne zwierzęta.pdf Projekt uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, prow 2009-10-28 10:27:01 Wiącek Robert
załącznik wymagania dla przedsiębiorców.pdf Projekt uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych 2009-10-28 10:28:45 Wiącek Robert
załącznik uchwała - podatek od środ.transp..pdf Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Stanisławów oraz zwolnień w tym podatku 2009-10-28 10:30:23 Wiącek Robert
załącznik uchwała - podatek leśny.pdf Projekt uchwały w sprawie przyjęcia ceny sprzedaży drewna jako podstawy obliczenia podatku leśnego i zwolnień w tym podatku 2009-10-28 10:32:39 Wiącek Robert
załącznik uchwała - podatek rolny.pdf Projekt uchwały w sprawie przyjęcia ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego 2009-10-28 10:33:28 Wiącek Robert
załącznik uchwała - ustalenie stawek podatku od nieruchomości.pdf Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku 2009-10-28 10:38:05 Wiącek Robert
załącznik gorne stawki.pdf Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na teren 2009-10-28 10:38:54 Wiącek Robert

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował