MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
 
print

2009-02-23 12:49:17

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedażyi zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży


Pokój 7

Zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży

 

Podstawy prawne

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia, który zawiera:
1) oznaczenie rodzaju zezwolenia,
2) oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania,
3) numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej,
4) przedmiot działalności gospodarczej,
5) adres punktu sprzedaży,
6) adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego).
Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć następujące dokumenty:
1) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców,
2) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
3) pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
4) decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzającą spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.

Tryb odwoławczy

Stronie służy prawo wniesienia zażalenia za pośrednictwem tutejszej gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Za zezwolenie:

1) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,

2) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),

3) 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Etapy - czynności procedury

Czynności poniżej opisane wiążą się jedynie z potrzebą działania ze strony obywatela lub podmiotu gospodarczego. Nie zawierają wszystkich pozostałych czynności administracyjnych i technicznych, które muszą zostać dokonane przez urzędników
Etap 1
Złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami
Etap 2
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stanisławowie opiniuje czy lokalizacja punktu sprzedaży alkoholu jest zgodna z założeniami Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Stanisławów
Etap 3
Po pozytywnym zaopiniowaniu lokalizacji, wójt wydaje postanowienie o wydaniu zezwolenia, jeżeli dysponuje limitem na dany rodzaj alkoholu (Pozwoleń na piwo i napoje do 4,5% alkoholu nie limituje się).
Etap 4
Przedsiębiorca wpłaca w kasie gminy lub na konto w Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim O/Stanisławów nr 47 9226 0005 0035 0583 2000 0010 kwotę zależną od rodzaju zezwolenia. Składa pokwitowanie (tam gdzie składał wniosek)
Etap 5
Przedsiębiorca odbiera zezwolenie.

Informacje o artykule

Autor: Wanda Zdanowicz
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 23.02.2009 12:49
Data ostatniej modyfikacji: 08.12.2015 13:34
Liczba wyświetleń: 443

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik alkohol.pdf Wniosek 2009-02-23 12:50:53 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedażyi zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży 29.01.2015 10:53 Tomasz Zdanowicz
2 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedażyi zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży 26.01.2015 13:48 Tomasz Zdanowicz
3 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedażyi zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży 30.12.2009 13:42 Tomasz Zdanowicz
4 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedażyi zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży 23.02.2009 12:49 Tomasz Zdanowicz