MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
 
print

2009-12-18 12:33:15

Podatek od środków transportowych


Interesanci w sprawach dotyczących podatku od środków transportowych powinni zgłaszać się do p. 17, tel. 257575845

Podatek od środków transportowych

Referat Finansowy

Wymagane dokumenty

Podatnicy są zobowiązani składać, w terminie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru DT-1 wraz z załącznikiem DT-1/A, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku; odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

Miejsce złożenia dokumentów


Pokój Nr 17 (tel. 257575845) lub sekretariat (tel. 257575858).

Termin i sposób załatwienia


Podatnicy są zobowiązani wpłacać obliczony w deklaracji podatek od środków transportowych - bez wezwania – w kasie Urzędu Gminy Stanisławów lub przelewem na konto w Banku Spółdzielczym Mińsk Mazowiecki O/Stanisławów 47 9226 0005 0035 0583 2000 0010 w ustawowo określonych terminach za pośrednictwem indywidualnych rachunków bankowych.

Podstawa prawna


1.Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. Z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.)
2.Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.)
3.UCHWAŁA NR XII/66/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Stanisławów.
4.Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych. (Dz. U. poz. 2025).

Inne informacje


Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty.
Obowiązek podatkowy powstaje także od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.
W przypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego, obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności.
Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu, lub z końcem miesiąca, w którym upłynął czas, na który pojazd powierzono.

Podatek od środków transportowych jest płatny w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:


1) po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:
a) w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego - I rata,
b) do dnia 15 września danego roku - II rata,
2) od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

Informacje o artykule

Autor: Agnieszka Wieczorek
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 18.12.2009 12:33
Data ostatniej modyfikacji: 08.12.2015 13:58
Liczba wyświetleń: 427

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik deklaracja transport.RTF Deklaracja na podatek od środków transportowych 2009-12-18 13:20:58 Zdanowicz Tomasz
załącznik załącznik do transport.RTF Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych 2009-12-18 13:21:36 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Podatek od środków transportowych 08.12.2015 12:31 Tomasz Zdanowicz
2 Podatek od środków transportowych 28.01.2015 12:24 Tomasz Zdanowicz
3 Podatek od środków transportowych 26.01.2015 09:57 Tomasz Zdanowicz
4 Podatek od środków transportowych 28.11.2013 14:39 Tomasz Zdanowicz
5 Podatek od środków transportowych 20.03.2012 14:57 Tomasz Zdanowicz
6 Podatek od środków transportowych 20.03.2012 14:56 Tomasz Zdanowicz
7 Podatek od środków transportowych 20.03.2012 13:55 Tomasz Zdanowicz
8 Podatek od środków transportowych 20.03.2012 13:53 Tomasz Zdanowicz
9 Podatek od środków transportowych 20.03.2012 11:24 Tomasz Zdanowicz
10 Podatek od środków transportowych 18.12.2009 12:33 Tomasz Zdanowicz