MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
 
print

2009-12-18 12:47:45

Podatek rolny


Interesanci w sprawach dotyczących podatku rolnego powinni zgłaszać się do p. 17, tel. 257575845

Podatek rolny

 

Interesanci w sprawach dotyczących podatku rolnego powinni zgłaszać się do p. 17, tel. 257575845

Wymagane dokumenty

Informacja o gruntach sporządzona na formularzu według ustalonego wzoru złożona przez osobę fizyczną w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku rolnym lub od dnia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania.

Deklaracja na podatek rolny sporządzona na formularzu według ustalonego wzoru złożona przez osobę prawną, jednoskę organizacyjną, w tym spółkę nieposiadającą osobowości prawnej, jednostki Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych w terminie do 15 stycznia. W przypadku gdy obowiązek podatkowy powstał po dniu 15 stycznia deklaracje należy składać w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku oraz korygować deklaracje w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian.

Miejsce złożenia dokumentów

Pokój 17 Urzędu Gminy lub sekretariat pokój 19

Termin i sposób załatwienia

Wydanie decyzji ustalającej wysokość podatku w przypadku opodatkowania osób fizycznych.

W przypadku osób prawnych podatek jest płatny na podstawie złożonej deklaracji (bez wezwania organu podatkowego).

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1381 ze zm.).

  2. UCHWAŁA NR XII/64/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2016 i zwolnień z tego podatku

  3. UCHWAŁA NR XII/67/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta gminy Stanisławów.

Inne informacje

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Obowiązek wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności go uzasadniające. W przypadku gdy obowiązek powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy w których istniał obowiązek.

Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września oraz 15 listopada zarówno w przypadku osób fizycznych jak i prawnych.

Podatek rolny wynosi:

  • od 1 ha przeliczeniowego gruntów - równowartość pieniężną 2,5q żyta

  • od 1 ha gruntów - równowartość pieniężną 5q żyta

 

Wpłaty z tytułu podatku rolnego osoby fizyczne i prawne winny dokonywać za pośrednictwem wirtualnych rachunków podatników.

Informacje o artykule

Autor: Wanda Zdanowicz
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 18.12.2009 12:47
Data ostatniej modyfikacji: 08.12.2015 13:10
Liczba wyświetleń: 601

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik deklaracja podatku rolnego.pdf Deklaracja 2012-11-21 14:54:00 Zdanowicz Tomasz
załącznik informacja w sprawie podatku rolnego.pdf Informacja w sprawie podatku rolnego 2014-07-18 09:16:50 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Podatek rolny 28.01.2015 12:21 Tomasz Zdanowicz
2 Podatek rolny 26.01.2015 10:21 Tomasz Zdanowicz
3 Podatek rolny 28.11.2013 15:06 Tomasz Zdanowicz
4 Podatek rolny 28.11.2013 14:56 Tomasz Zdanowicz
5 Podatek rolny 28.11.2013 14:55 Tomasz Zdanowicz
6 Podatek rolny 03.01.2013 09:07 Tomasz Zdanowicz
7 Podatek rolny 03.01.2013 08:45 Tomasz Zdanowicz
8 Podatek rolny 21.11.2012 14:48 Tomasz Zdanowicz
9 Podatek rolny 21.11.2012 14:48 Tomasz Zdanowicz
10 Podatek rolny 21.11.2012 14:48 Tomasz Zdanowicz
11 Podatek rolny 21.11.2012 14:46 Tomasz Zdanowicz
12 Podatek rolny 20.03.2012 12:04 Tomasz Zdanowicz
13 Podatek rolny 20.03.2012 11:29 Tomasz Zdanowicz
14 Podatek rolny 18.12.2009 12:47 Tomasz Zdanowicz