MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
 
print

2009-12-18 13:44:11

Podatek leśny


Interesanci w sprawach dotyczących podatku leśnego powinni zgłaszać się do p. 17, tel. 257575845

 

Wymagane dokumenty

Informacja o lasach, sporządzona na formularzu według ustalonego wzoru dla osób fizycznych złożona w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku leśnym lub od dnia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania

Deklaracja na podatek leśny sporządzona na formularzu według ustalonego wzoru dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa złożona w terminie do 15 stycznia. W przypadku powstania obowiązku podatkowego po dniu 15 stycznia, deklaracje należy składać w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Miejsce złożenia dokumentów

Pokój 17 tel. 257575845

Sekretariat p. 19 tel. 257575858

Termin i sposób załatwienia

Wydanie decyzji ustalającej wysokość podatku w przypadku opodatkowania lasu będącego w posiadaniu osób fizycznych.

W przypadku osób prawnych podatek jest płatny na podstawie złożonej deklaracji (bez wezwania organu podatkwego).

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U.  z 2013 r. poz. 465)
  2. UCHWAŁA NR XII/65/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna jako podstawy obliczenia podatku leśnego na rok 2016.
  3. UCHWAŁA NR XII/67/2015 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Stanisławów.

Inne informacje

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

Obowiązek wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.W przypadku gdy obowiązek powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy w których istniał obowiązek.

Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września oraz 15 listopada - w przypadku osób fizycznych oraz do 15 każdego miesiąca w przypadku osób prawnych.

Informacje o artykule

Autor: Agnieszka Wieczorek
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 18.12.2009 13:44
Data ostatniej modyfikacji: 08.12.2015 13:00
Liczba wyświetleń: 453

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik informacja w spr. pod.leśnego.pdf Informacja w sprawie podatku leśniego 2014-07-18 09:15:03 Zdanowicz Tomasz
załącznik deklaracja na podatek leśny.pdf Deklaracja na podatek leśny 2014-07-18 09:29:11 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Podatek leśny 28.01.2015 12:21 Tomasz Zdanowicz
2 Podatek leśny 26.01.2015 10:11 Tomasz Zdanowicz
3 Podatek leśny 28.11.2013 14:53 Tomasz Zdanowicz
4 Podatek leśny 03.01.2013 09:04 Tomasz Zdanowicz
5 Podatek leśny 03.01.2013 08:43 Tomasz Zdanowicz
6 Podatek leśny 20.03.2012 12:00 Tomasz Zdanowicz
7 Podatek leśny 20.03.2012 11:56 Tomasz Zdanowicz
8 Podatek leśny 18.12.2009 13:44 Tomasz Zdanowicz