MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
 
print

2009-12-18 14:26:18

Podatek od nieruchomości


Interesanci w sprawach dotyczących podatku od nieruchomości powinni zgłaszać się do p. 17, tel. 257575845

Wymagane dokumenty

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzona na formularzu według ustalonego wzoru złożona przez osoby fizyczne w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku w podatku od nieruchomości, względnie sposobu wykorzystania nieruchomości mającego wpływ na wysokość opodatkowania.

W przypadku nabycia lub zbycia nieruchomości należy okazać do wglądu akt notarialny.

Deklaracja na podatek od nieruchomości sporządzona na formularzu według ustalonego wzoru złożona przez osoby prawne w terminie do 15 stycznia.W przypadku powstania obowiązku podatkowego po dniu 15 stycznia, deklaracje należy składać w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat urzędu - pokój 19, pokój 17

Termin i sposób załatwienia

Wydanie decyzji ustalającej wysokość podatku w przypadku opodatkowania nieruchomości będącej w posiadaniu osób fizycznych.

W przypadku osób prawnych podatek jest płatny na podstawie złożonej deklaracji (bez wezwania organu podatkowego).

Podstawa prawna

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Stanisławów.

Inne informacje

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku lub zmiany.

Obowiązek wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Podatek w przypadku osób fizycznych jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września oraz 15 listopada.

W przypadku osób prawnych w 12 ratach do 15 dnia każdego miesiąca.

Wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości osoby fizyczne i prawne winny dokonywać za pośrednictwem wirtualnych rachunków podatników.

Niezapłacany w terminie podatek wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej.

INFORMACJA DOTYCZĄCA
PODPISYWANIA DEKLARACJI PODATKOWYCH PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Z dniem 1 stycznia 2007 r. obowiązują przepisy Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590) regulujące możliwość podpisywania deklaracji podatkowych przez pełnomocnika. Na podstawie przepisów tej ustawy wprowadzono rozdział 9a "Podpisywanie deklaracji". Stanowią one, iż pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji wystawione przez podatnika składa się organowi podatkowemu właściwemu w sprawach podatku, którego dana deklaracja dotyczy. Z chwilą złożenia pełnomocnictwa w organie podatkowym wystarczającym jest aby deklaracje były podpisywane przez pełnomocnika. Podatnik może jednak w takiej sytuacji nadal osobiście podpisywać deklaracje. Jeżeli przepisy prawa podatkowego wymagają podpisania deklaracji przez więcej niż jedną osobę, pełnomocnictwo do podpisania tej deklaracji jest skuteczne, jeżeli udzieliły go wszystkie osoby. Zgodnie z Ordynacją podatkową, pod pojęciem deklaracji należy rozumieć również zeznania, wykazy oraz informacje, do których składania obowiązani są, na podstawie przepisów prawa podatkowego podatnicy. Zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa również musi zostać złożone organowi podatkowemu. Od chwili złożenia tego zawiadomienia obowiązek podpisywania deklaracji spoczywa na podatniku. Podkreślić należy, iż zgodnie z regulacją art. 80a § 4 Ordynacji pełnomocnikiem nie musi być doradca podatkowy. W świetle przepisów dotyczących pełnomocnictw w postępowaniu podatkowym, do których odnosi się dyspozycja przedmiotowego artykułu, pełnomocnikiem może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
WAŻNE!
Z chwilą złożenia w Urzędzie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, powstaje obowiązek zapłaty na opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.
Pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu jest zwolnione z opłaty skarbowej. Konto Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki oddział Stanisławów nr konta: 47 9226 0005 0035 0583 2000 0010

Informacje o artykule

Autor: Wanda Zdanowicz
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 18.12.2009 14:26
Data ostatniej modyfikacji: 08.12.2015 12:48
Liczba wyświetleń: 713

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik informacja w spr.pod.od nieruch..pdf Informacja w sprawie podatku od nieruchomości 2014-07-18 09:14:13 Zdanowicz Tomasz
załącznik deklaracja pod. od nieruchomości.pdf Deklaracja podatku od nieruchomości 2014-07-18 09:31:39 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Podatek od nieruchomości 08.12.2015 12:44 Tomasz Zdanowicz
2 Podatek od nieruchomości 28.01.2015 12:20 Tomasz Zdanowicz
3 Podatek od nieruchomości 26.01.2015 10:05 Tomasz Zdanowicz
4 Podatek od nieruchomości 28.11.2013 15:04 Tomasz Zdanowicz
5 Podatek od nieruchomości 03.01.2013 09:03 Tomasz Zdanowicz
6 Podatek od nieruchomości 03.01.2013 08:42 Tomasz Zdanowicz
7 Podatek od nieruchomości 20.03.2012 12:01 Tomasz Zdanowicz
8 Podatek od nieruchomości 20.03.2012 11:38 Tomasz Zdanowicz
9 Podatek od nieruchomości 20.03.2012 11:33 Tomasz Zdanowicz
10 Podatek od nieruchomości 18.12.2009 14:26 Tomasz Zdanowicz