MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
 
print

2010-01-25 15:41:38

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2010 ROKU W GMINIE STANISŁAWÓW


Wójt Gminy Stanisławów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2010 roku.

Wynik postępowania

Stanisławów, dnia 25 stycznia 2010 r.

Nr 0716/1/10

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2010 ROKU W GMINIE STANISŁAWÓW

Wójt Gminy Stanisławów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2010 roku.

Na podstawie art. 11 ust.1 i 2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Wójt Gminy Stanisławów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Stanisławów w 2010 roku.

Cel konkursu

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ww. ustawy realizację zadań publicznych gminy Stanisławów w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej, które mają na celu upowszechnianie zdrowego stylu życia, rozwijanie umiejętności sportowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, podnoszenie stanu zdrowotności młodego pokolenia, zagospodarowanie młodym ludziom wolnego czasu, propagowanie zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień.

I. Rodzaje zadań

1)   Organizowanie rozgrywek w dziedzinie: piłka nożna w następujących kategoriach wiekowych: chłopcy rocznik 98, rocznik 94 i dorośli (kategoria otwarta).

2)      Uczestnictwo w rozgrywkach organizowanych przez inne jednostki.

3)      Prowadzenie zajęć sportowych z dyscyplin: piłka nożna i karate.

 

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań

Na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu są przeznaczone środki, które określił budżet gminy na rok 2010. Budżet przeznacza na ten cel 20.000 zł a ze środków finansowych Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 20.000 zł, razem 40.000 zł.


III. Zasady przyznawania dotacji

Zasady przyznawania dotacji na realizację w/w zadań określają przepisy:
- ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

1.   Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są działające w dziedzinie kultury fizycznej i sportu organizacje pozarządowe, którymi są: osoby prawne oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie ustaw, w tym stowarzyszenia i fundacje, w rozumieniu art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2.   Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

3.   Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.

4.   Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

5.   Podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym zostanie powiadomiony o zleceniu zadania publicznego.

6.  Wysokość dotacji będzie określona w umowie


IV. Termin i warunki realizacji zadania

Od 5 marca 2010 roku do 31 grudnia 2010 r. Szczegółowe warunki będą określone w umowie.

V. Termin składania ofert.

Oferty należy składać osobiście do 3 marca 2010 roku do godz. 12:00, w sekretariacie Urzędu Gminy Stanisławów, ul. Rynek 32. Wnioski nie będą przyjmowane drogą elektroniczną.

VI. Termin, kryteria i tryb wyboru oferty.

Wybór oferty nastąpi w przeciągu trzech dni roboczych po upływie terminu składania ofert.
Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne, lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
Przy wyborze oferty brana będzie pod uwagę: wiarygodność organizacji, wykazana efektywność i skuteczność realizowania założonych celów, nowatorstwo metod działania, kwalifikacje kadry prowadzącej zajęcia.

Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym, oceniane i kwalifikowane przez powołaną przez wójta komisję. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie wójt gminy Stanisławów w formie zarządzenia. Od zarządzenia wójta w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.
 
VII. Ogólne warunki realizacji zadania publicznego

Warunkiem zlecenia przez gminę organizacjom pozarządowym lub podmiotom zadania oraz przekazania środków z budżetu na jego realizację jest zawarcie pisemnej umowy z wnioskodawcą zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w umowie dotyczących przyznania środków finansowych na realizację określonych zadań.
Zleceniobiorca zobowiązany jest do:
- korekty kosztorysu projektu w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana,
- sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).
Informacji udziela Tomasz Zdanowicz - Urząd Gminy Stanisławów, tel: 25 75 75 874

Beata Budzyńska-Kupidura Sekretarz Gminy, tel. 25 75 75 870

 

VIII. Zrealizowane oferty

 

Gmina Stanisławów w 2009 roku przyznała 40.000 zł na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu i przekazała podmiotom, o których mowa w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Skład komisji konkursowej

Informacje o artykule

Autor: Tomasz Zdanowicz
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 25.01.2010 15:41
Data ostatniej modyfikacji: 11.03.2010 13:49
Liczba wyświetleń: 2522

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2010 ROKU W GMINIE STANISŁAWÓW 25.01.2010 16:11 Tomasz Zdanowicz
2 OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2010 ROKU W GMINIE STANISŁAWÓW 25.01.2010 15:41 Tomasz Zdanowicz