MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
 
print

2014-08-20 12:54:57

UBIEGANIE SIĘ O PRZYZNANIE ZRYCZAŁTOWANEGO DODATKU ENERGETYCZNEGO


UBIEGANIE SIĘ O PRZYZNANIE ZRYCZAŁTOWANEGO DODATKU ENERGETYCZNEGO


KOGO DOTYCZY


Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje:

  • odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966),

  • która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

WYMAGANE DOKUMENTY


  • Wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego (wzór do pobrania).

  • Umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej zawarta z przedsiębiorstwem energetycznym.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW


Urząd Gminy w Stanisławowie - pok. nr 13 lub w kancelarii od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.


OPŁATY


Złożenie podania wraz z załącznikami – nie podlega opłacie skarbowej.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY


Decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania zryczałtowanego dodatku energetycznego wydawana jest w ciągu 30 dni od złożenia wniosku.


Dodatek energetyczny wynosi miesięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.


Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2015 r. dla gospodarstwa domowego:


  • prowadzonego przez osobę samotną - wynosi 11,36 zł/miesiąc;

  • składającego się z 2 do 4 osób - wynosi 15,77 zł/miesiąc;

  • składającego się z co najmniej 5 osób - wynosi 18,93 zł/miesiąc.

    Dodatek energetyczny wypłacany jest do 10 dnia każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do 30 stycznia danego rok.

 

TRYB ODWOŁAWCZY


Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Siedlcach, za pośrednictwem Wójta Gminy Stanisławów w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołania należy składać w kancelarii od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu. Odwołanie nie podlega opłacie.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA


Inspektor do spraw obronnych, obrony cywilnej ochrony ppoż i gospodarki komunalnej – Jan Świętochowski pok. nr 13, tel. bezpośredni (025)7575848PODSTAWA PRAWNA


Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.)

 

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966 j.t. z późn. zm. )


Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267)


Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 17 kwietnia 2014 r.w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2015 r. (M.P. z 2014 r. poz. 291)

Informacje o artykule

Autor: Jan Świętochowski
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 20.08.2014 12:54
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 2223

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik wniosek o ryczałt.odt Wzór wniosku 2014-08-20 12:55:22 Zdanowicz Tomasz
załącznik wniosek o ryczałt.doc Wzór wniosku 2014-08-20 12:55:34 Zdanowicz Tomasz
załącznik wniosek o ryczałt.pdf Wzór wniosku 2014-08-20 12:56:45 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
print

2014-08-20 12:51:32

UBIEGANIE SIĘ O PRZYZNANIE DODATKU MIESZKALNEGO


UBIEGANIE SIĘ O PRZYZNANIE DODATKU MIESZKALNEGO

KOGO DOTYCZY

Dodatek mieszkaniowy, przysługuje:

Ø   najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,

Ø  osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,

Ø   osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,

Ø  innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,

Ø   osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje na podstawie tylko jednego z wyżej wymienionych tytułów.

 

Dodatek mieszkaniowy przysługuje wyżej wymienionym osobom, jeżeli

średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza:

Ø   175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym

Ø   125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym,

obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

 

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż:30% albo 20% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny (dom jednorodzinny), zwana dalej ,,normatywną powierzchnią”, w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

Ø  35 m2 - dla 1 osoby,

Ø  40 m2 - dla 2 osób,

Ø  45 m2 - dla 3 osób,

Ø  55 m2 - dla 4 osób,

Ø  65 m2 - dla 5 osób,

Ø  70 m2 - dla 6 osób,

Ø  a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej

liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Ø   Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego /wzór do pobrania/.

Ø  Deklaracja o wysokości dochodów gospodarstwa domowego za okres  3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi ich wysokość /wzór do pobrania/.

Ø  Wnioskodawca będący właścicielem domu jednorodzinnego powinien złożyć ponadto zaświadczenie organu właściwego w sprawie wydania pozwolenia na budowę, potwierdzające powierzchnię użytkową, w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni, oraz wyposażenie techniczne domu lub oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej /wzór do pobrania/.

Ø  Przedstawić rachunki dotyczące wydatków:


·         najemcy i podnajemcy oraz inne osoby mające tytuł prawny do używania lokalu  - za czynsz albo inne opłaty za używanie lokalu oraz za opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych

·         członkowi spółdzielni mieszkaniowych, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych, osoby, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, niebędący członkami spółdzielni mieszkaniowych, oraz właściciele lokali mieszkalnych w budynkach spółdzielni mieszkaniowych - za opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych oraz za opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej, z wyłączeniem ubezpieczeń, podatku od nieruchomości i opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,

·         właściciele lokali mieszkalnych - za opłaty za energię cieplną i wodę dostarczane do lokalu, opłaty za odbiór nieczystości stałych i płynnych oraz zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną, z wyłączeniem ubezpieczeń, podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów,

·         osoby używające lokale mieszkalne w budynkach wielorodzinnych stanowiących ich własność oraz właściciele domów jednorodzinnych - za opłaty za energię cieplną i wodę dostarczane do lokalu, opłaty za odbiór nieczystości stałych i płynnych,

·         zajmujący lokal bez tytułu prawnego i oczekujący na dostarczenie przysługującego im lokalu zamiennego lub socjalnego - za odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego oraz opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych, z wyłączeniem ubezpieczeń, podatku od nieruchomości i opłat za wieczyste użytkowanie gruntów.

·         osoby zajmujące lokal nie wyposażone w instalację doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania i w instalację ciepłej wody oraz w instalację gazu przewodowego - za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy.


 

  

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Urząd Gminy w Stanisławowie - pok. nr 13 lub w kancelarii od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

OPŁATY
Złożenie podania wraz z załącznikami – nie podlega opłacie skarbowej.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego wydawana jest 30 dni od daty złożenia wniosku.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

 Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego, a kwotą stanowiącą wydatki poniesione przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości:


Ø  15% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie jednoosobowym;

Ø  12% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 2-4-osobowym;

Ø  10% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 5-osobowym i większym.


Jeżeli średni miesięczny dochód jest równy lub wyższy od 150% i nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 100% i nie przekracza 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym wówczas dla celów obliczenia dodatku mieszkaniowego przyjmuje się wydatki poniesione przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości:

Ø  20% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie jednoosobowym;

Ø  15% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 2-4-osobowym;

Ø  2% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 5-osobowym i większym.


Dodatek mieszkaniowy wypłaca się, w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny lub w całości do rąk osoby będącej właścicielem domu jednorodzinnego.

Wysokość dodatku mieszkaniowego, łącznie z ryczałtem, na zakup opału, nie może przekraczać 70% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub 70% faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni.

Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2% kwoty najniższej emerytury w dniu wydania decyzji.

 

Jeżeli w wyniku wznowienia postępowania stwierdzono, że dodatek mieszkaniowy przyznano na podstawie nieprawdziwych danych zawartych w deklaracji lub wniosku osoba otrzymująca dodatek mieszkaniowy jest obowiązana do zwrotu nienależnie pobranych kwot w podwójnej wysokości. Należności te wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji. Wypłatę dodatku mieszkaniowego w skorygowanej wysokości wstrzymuje się do czasu wyegzekwowania należności.

 

Osoba korzystająca z dodatku mieszkaniowego jest obowiązana przechowywać dokumenty, stanowiące podstawę jego przyznania,przez okres 3 lat od dnia wydania decyzji o przyznaniu tego dodatku.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Siedlcach, za pośrednictwem Wójta Gminy Stanisławów w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołania należy składać w kancelarii od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu. Odwołanie nie podlega opłacie.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
I
nspektor do spraw obronnych, obrony cywilnej ochrony ppoż i gospodarki komunalnej – Jan Świętochowski pok. nr 13, tel. bezpośredni (025)7575848

PODSTAWA PRAWNA

 

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966 j. t. z późn. zmianami);

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r.Nr 156, poz.1817 z późn. zmianami);

 

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia

wywiadu (Dz. U. z 2013 r. poz. 589);

Informacje o artykule

Autor: Jan Świętochowski
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 20.08.2014 12:51
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 2266

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik wniosek o dodatek.pdf Wzór wniosku 2014-08-20 12:52:51 Zdanowicz Tomasz
załącznik wniosek o dodatek.doc Wzór wniosku 2014-08-20 12:53:09 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
print

2014-08-20 12:47:35

UBIEGANIE SIĘ O WYNAJM LOKALU SOCJALNEGO, ZAMIENNEGO, MIESZKALNEGO WCHODZĄCEGO W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY STANISŁAWÓW


UBIEGANIE SIĘ O WYNAJM LOKALU SOCJALNEGO, ZAMIENNEGO, MIESZKALNEGO WCHODZĄCEGO W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY STANISŁAWÓW

KOGO DOTYCZY

Osób ubiegających się o najem lokalu socjalnego, które :

Ø  nabyły prawo do lokalu socjalnego na podstawie  orzeczenia sądu;

      lub które spełniają jednocześnie następujące warunki:

Ø  zamieszkiwały na terenie gminy bezpośrednio przed złożeniem wniosku przez okres 5 lat;

Ø   nie mają tytułu prawnego do lokalu;

Ø   których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o wynajem lokalu jest niższy niż 75% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 50% w gospodarstwie wieloosobowym.

Osób ubiegających się najem lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony, które spełniają jednocześnie następujące warunki:

Ø   zamieszkiwały w sposób ciągły na terenie gminy bezpośrednio przed złożeniem wniosku przez okres 5 lat;

Ø   mają niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe;

Ø   których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3  miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o wynajem  lokalu jest niższy niż 150% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 100% w gospodarstwie wieloosobowym;     

                                    

Osób ubiegających się o najem lokalu mieszkalnego na czas trwania stosunku pracy, które są niezbędne

do pracy na terenie gmin.

Ø     Niezbędność osób do pracy na terenie gminy ustala Wójt Gminy na wniosek    podmiotu         zatrudniającego osobę ubiegającą się o najem lokalu.

Ø     Przez spełnienie warunków niezbędności osoby do pracy na terenie gminy należy         rozumieć zwłaszcza:

          - wysokie kwalifikacje osoby, której nie będzie można zatrudnić jeżeli nie zaproponuje się         jej lokalu mieszkalnego;

          - zagrożenie zwolnienia się z pracy osoby o wysokich kwalifikacjach, jeżeli nie zapewni             się jej lokalu mieszkalnego i braku możliwości zatrudnienia innej osoby o            porównywalnych kwalifikacjach.

WYMAGANE DOKUMENTY

Ø  Wniosek do Wójta Gminy Stanisławów o wynajem lokalu socjalnego, zastępczego, mieszkalnego,* wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Ø  Deklaracja o wysokości dochodu ( wzór do pobrania).

Ø  Dokumenty potwierdzające wysokość dochodu i danych zawartych we wniosku.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Gminy w Stanisławowie - pok. nr 13 lub w kancelarii od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

OPŁATY

Złożenie podania wraz z załącznikami – nie podlega opłacie skarbowej.

 

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY  

Ø  Osoby ubiegające się zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego lub socjalnego z mieszkaniowego zasobu gminy składają w Urzędzie Gminy wniosek, deklarację o wysokości dochodu oraz dokumenty potwierdzające wysokość dochodu i dane zawarte we wniosku.

Ø  Wnioski osób ubiegających się o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego i socjalnego podlegają wpisaniu do rejestru osób oczekujących na zawarcie lokalu mieszkalnego i socjalnego w Gminie.

Ø  Właściwy pracownik Urzędu Gminy sprawdza kompletność dokumentów, ich wiarygodność i spełnienie zasad określonych w uchwale Rady Gminy.

Ø  Osoby, które złożyły niekompletny wniosek są wzywane do uzupełnienia zawartych w nich danych lub brakujących załączników w ciągu 14 dni. Nieuzupełnienie danych  i niedostarczenie brakujących załączników skutkuje wykreśleniem z rejestru osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego i socjalnego.

Ø  W przypadku wątpliwości co do wiarygodności danych zawartych we wniosku i w załącznikach Wójt Gminy zleca przeprowadzenie wywiadu środowiskowego. Wywiad środowiskowy przeprowadza się w sposób określony w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz.U.z 2013 r. poz. 589). Pracownik przeprowadzający wywiad środowiskowy może żądać od wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego złożenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej, oświadczenia o stanie majątkowym.

Ø  Osoby: które odmówiły złożenia oświadczenia o stanie majątkowym, u których występuje rażąca dysproporcja pomiędzy niskimi dochodami, wykazanymi w złożonej deklaracji, a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy, wskazującym, że jest ona w stanie zaspokoić swoje potrzeby mieszkaniowe; które wykazały we wniosku liczbę osób wspólnie zamieszkałych większą niż faktyczna liczba osób zamieszkałych: które podały inne, nieprawdziwe  dane, mające wpływ  na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego i socjalnego lub nie spełniają zasad określony w uchwale Rady Gminy podlegają wykreśleniu z rejestru osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego i socjalnego.

Ø  O wykreśleniu z rejestru osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego i socjalnego osoby te są informowane na piśmie.

Ø  Przed skierowaniem do rozpatrzenia przez Komisję Mieszkaniową wniosku o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego lub socjalnego, jeżeli od złożenia wniosku minęło więcej niż trzy miesiące, należy wezwać wnioskodawcę do potwierdzenia danych w nim zawartych lub ich zmiany i uzupełnienia.

Ø  Wnioski osób ubiegających się o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego lub socjalnego, figurujące w rejestrze osób ubiegających się o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego lub socjalnego,są rozpatrywane przez Komisję Mieszkaniową, po uzyskaniu przez Gminę wolnego lokalu mieszkalnego lub socjalnego.

Ø  Komisja Mieszkaniowa, rozpatrując wnioski o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego lub socjalnego, jeżeli uzna dane zawarte we wniosku oraz uzyskane w ramach wywiadu za niewystarczające, może wezwać wnioskodawców do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokonać oględzin dotychczasowego miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

Ø  Komisja Mieszkaniowa rozpatrując wnioski o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego lub socjalnego, kieruje się zasadami zawartymi w uchwale Rady Gminy.

Ø  Komisja Mieszkaniowa po rozpatrzeniu wniosków sporządza protokół w którym zawiera propozycje zawarcia umowy najmu lokali mieszkalnych i socjalnych z konkretnymi osobami, które złożyły wniosek oraz uzasadnia swoje propozycje.

Ø  Protokół Komisji Mieszkaniowej zatwierdza Wójt, zgadzając się z wnioskami Komisji lub określając inne rozwiązania.

Ø  Po ustaleniu osób, z którymi zostaną zawarte umowy najmu lokalu mieszkalnego lub socjalnego sporządza się wykaz tych osób. Wykaz ten wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, publikuje się w BIP Urzędu Gminy oraz przesyła osobom, których wnioski były rozpatrywane.

Ø  W ciągu 14 dni osoby, których wnioski były rozpatrywane mogą wnieść do Wójta Gminy o ponowne rozpatrzenie wniosku.

Ø  Odwołania Wójt Gminy rozpatruje w ciągu 30 dni od ich złożenia. Przy rozpatrywaniu odwołań Wójt Gminy zasięga opinii  Komisji Mieszkaniowej.

Ø  Po rozpatrzeniu odwołań  Komisja Mieszkaniowa sporządza protokół, w którym przedstawia propozycje uznania odwołania i zmiany wykazu osób do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego lub socjalnego,lub jego odrzucenia.

Ø  Wójt Gminy po zapoznaniu się z protokółem Komisji Mieszkaniowej i jej propozycjami, podejmuje ostateczną decyzję o wskazaniu osób do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego lub socjalnego.

Ø  O podjętej przez Wójta decyzji pisemnie informowane są osoby, które złożyły odwołanie i osoby, z którymi planuje się zawrzeć umowę najmu lokalu mieszkalnego lub socjalnego.

Ø  Osoby te w ciągu 14 dni od powiadomienia mają prawo odmówić podpisania umowy najmu lokalu. Niepodpisanie umowy najmu lokalu w ciągu 14 dni jest jednoznaczne z odmową jej podpisania.

Ø  W przypadkach szczególnie uzasadnionych względami społecznymi, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Mieszkaniowej i Rady Gminy, Wójt może zawrzeć umowę najmu lokalu mieszkalnego lub socjalnego z gminnego zasobu mieszkaniowego z osobą niespełniającą wymogów zawartych w uchwale Rady Gminy.

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Inspektor do spraw obronnych, obrony cywilnej ochrony ppoż i gospodarki komunalnej – Jan Świętochowski pok. nr 13, tel.   25 7575848

PODSTAWA PRAWNA

Ø  Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz.U. Dz 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm. ).

Ø  Uchwała Nr XXXIII/180/2014 Rady Gminy Stanisławów z dnia 20.01.2014 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stanisławów

 

Informacje o artykule

Autor: Jan Świętochowski
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 20.08.2014 12:47
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 2442

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik wniosek o mieszkanie.pdf Wzór wniosku 2014-08-20 12:47:59 Zdanowicz Tomasz
załącznik wniosek o mieszkanie.doc Wzór wniosku 2014-08-20 12:48:15 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
print

2013-05-31 09:51:43

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod stację elektroenergetyczną 400 kV Stanisławów z wprowadzeniami obejmującymi istniejącą linię 220 kV oraz istniejące i projektowane linie 400 kV dla części wsi: Wólka Czarnińska, Porąb, Stanisławów, gmina Stanisławów


Informacje o artykule

Autor: Anna Piechoska
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 31.05.2013 09:51
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 3832

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik stacja 400 kV - tekst planu.pdf Tekst planu 2013-05-31 09:53:30 Zdanowicz Tomasz
załącznik stacja 400 kV mapa.pdf Mapa terenu 2013-06-06 09:50:05 Zdanowicz Tomasz
załącznik Zarzadzenie21_2012.pdf Zarządzenie w sprawie wniesionych uwag 2013-08-06 13:24:28 Wiącek Robert

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
print

2012-01-19 14:38:10

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Stanisławów dla części wsi Pustelnik


Informacje o artykule

Autor: Anna Piechoska
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 19.01.2012 14:38
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 5178

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Pustelnik.JPG Mapa 2012-01-19 14:38:56 Zdanowicz Tomasz
załącznik Pustelnilk - tekst planu.doc Uchwała 2012-01-19 14:43:01 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
print

2012-01-19 14:13:51

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Stanisławów dla części wsi Ładzyń


Informacje o artykule

Autor: Anna Piechoska
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 19.01.2012 14:13
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 5210

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Ładzyń - tekst planu.doc Uchwała 2012-01-19 14:14:31 Zdanowicz Tomasz
załącznik Ładzyń.jpg Mapa 2012-01-19 14:27:30 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
print

2010-05-04 12:03:48

Stawki czynszu za lokale mieszkalne


ZARZĄDZENIE NR 3/10 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 2 marca 2010 r.


w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne

Informacje o artykule

Autor: Jan Świetochowski
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 04.05.2010 12:03
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 6842

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
print

2009-10-06 09:39:01

Obwieszczenia


Obwieszczenia wójta dotyczące postępowań administracyjnych w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji

Obwieszczenia

Informacje o artykule

Autor: Anna Piechoska
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 06.10.2009 09:39
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 7589

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
print

2009-02-26 12:50:54

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stanisławów


Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stanisławów

Informacje o artykule

Autor: Anna Piechoska
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 26.02.2009 12:50
Data ostatniej modyfikacji: 06.02.2015 09:10
Liczba wyświetleń: 8455

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stanisławów 14.11.2014 09:21 Tomasz Zdanowicz
2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stanisławów 26.02.2009 12:50 Tomasz Zdanowicz