MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
 

2014-06-30 14:54:58

Informacja o osiągniętych przez Gminę Stanisławów poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.


Informacja o osiągniętych przez Gminę Stanisławów poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. więcej...

2013-12-30 14:32:25

Terminy odbioru odpadów komunalnych w 2014r.


UWAGA! Uległ zmianie podział tras oraz miejscowości. więcej...

2013-02-11 13:28:00

UCHWAŁA NR XXI/111/2012 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Stanisławów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


UCHWAŁA NR XXI/111/2012 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Stanisławów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. więcej...

2013-02-11 13:26:46

UCHWAŁA NR XXI/110/2012 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Stanisławów.


UCHWAŁA NR XXI/110/2012 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Stanisławów. więcej...

2013-02-11 13:25:38

UCHWAŁA NR XXI/109/2012 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


UCHWAŁA NR XXI/109/2012 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi więcej...

2013-02-11 13:24:16

UCHWAŁA NR XXI/108/2012 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Stanisławów od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.


UCHWAŁA NR XXI/108/2012 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Stanisławów od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy. więcej...

2013-02-11 13:23:17

UCHWAŁA NR XXI/107/2012 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stanisławów


UCHWAŁA NR XXI/107/2012 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stanisławów więcej...

2013-02-05 09:48:17

UCHWAŁA NR XI/50/2011 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia "Założeń do planu zaopatrzenia gminy Stanisławów w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe"


UCHWAŁA NR XI/50/2011 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia "Założeń do planu zaopatrzenia gminy Stanisławów w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe" więcej...

2012-02-09 13:45:16

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI


Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Stanisławów tworzy i prowadzi Wójt od dnia 1 stycznia 2012 r. Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Stanisławów obowiązani są uzyskać wpis do rejestru. więcej...

2011-07-18 16:24:16

Uchwała NR VIII/28/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia zasad wyłapywania bezdomnych zwierząt na obszarze Gminy Stanisławów oraz dalszego z nimi postępowania.


Uchwała NR VIII/28/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia zasad wyłapywania bezdomnych zwierząt na obszarze Gminy Stanisławów oraz dalszego z nimi postępowania. więcej...

2011-01-21 09:35:29

Informator ekologiczny


więcej...

2010-09-17 08:24:15

AKTUALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY STANISŁAWÓW


AKTUALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY STANISŁAWÓW więcej...

2010-09-17 08:21:28

AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY STANISŁAWÓW Na lata 2010-2017


AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY STANISŁAWÓW Na lata 2010-2017 Listopad 2009 więcej...

2010-04-19 14:18:17

Utylizacja azbestu


więcej...

2010-01-19 13:34:03

Sposób segregacji śmieci


Jakie śmieci do którego worka, więcej...

2009-12-30 11:52:39

Górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Stanisławów


UCHWAŁA NR XXX/164/2009 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Stanisławów więcej...

2009-12-04 10:07:29

Informacja o znajdujących się na terenie gminy punktach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z gospodarstw domowych.


Informacja o znajdujących się na terenie gminy punktach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z gospodarstw domowych. więcej...

2009-12-01 08:57:22

Obwieszczenie Wójta Gminy Stanisławów w sprawie projektów Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami


Informacja o przystąpieniu do opracowania projektów dokumentów pn.: "Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stanisławów" oraz "Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Stanisławów na lata 2009-2016". więcej...

2009-09-15 13:02:02

Informacja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie


o dokumentacji wstępnej w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanej budowy i eksploatacji elektrowni atomowej na terytorium Republiki Białoruskiej. więcej...

2009-08-18 11:00:23

Informacja do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia


Informacja do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia więcej...

2009-07-21 13:01:26

WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE WÓJTA GMINY NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH


WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE WÓJTA GMINY NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH więcej...

2009-07-21 13:00:40

WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE WÓJTA GMINY NA OPRÓŻNIANIE SZAMB I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH


WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE WÓJTA GMINY NA OPRÓŻNIANIE SZAMB I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH więcej...

2009-06-01 13:48:15

Informacje


więcej...