MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
 
print

2015-10-27 09:14:57

KONKURS NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie


Informacje o artykule

Autor: Jadwiga Będkowska
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 27.10.2015 09:14
Data ostatniej modyfikacji: 11.12.2015 14:50
Liczba wyświetleń: 857

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Kierownik.pdf Ogłoszenie o konkursie i regulamin konkursu 2015-10-27 09:16:09 Zdanowicz Tomasz
załącznik Informacja.pdf INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA STANOWISKO KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STANISŁAWOWIE 2015-12-11 14:51:42 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 KONKURS NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie 11.12.2015 13:53 Tomasz Zdanowicz
2 KONKURS NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie 27.10.2015 09:14 Tomasz Zdanowicz
print

2015-07-02 12:58:44

Informacja o wynikach wyboru na wolne stanowisko urzędnicze


Kierownika Referatu Inwestycji, Remontów i Ochrony Środowiska

Informacje o artykule

Autor: Adam Sulewski
Zredagował(a): Robert Wiącek
Data powstania: 02.07.2015 12:58
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 2711

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
print

2015-06-30 12:08:46

Informacja o wynikach wyboru na wolne stanowisko urzędnicze


Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej

Informacje o artykule

Autor: Adam Sulewski
Zredagował(a): Robert Wiącek
Data powstania: 30.06.2015 12:08
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 2835

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
print

2015-06-24 13:54:55

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stanisławowie poszukuje kandydatów na pracownika samorządowego na wolne stanowisko pomocnicze Asystent rodziny


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stanisławowie poszukuje kandydatów na pracownika samorządowego na wolne stanowisko pomocnicze Asystent rodziny umowa o pracę w wymiarze czasu pracy 1 etat, na czas określony, w systemie zadaniowym czasu pracy

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stanisławowie

poszukuje kandydatów na pracownika samorządowego na wolne stanowisko pomocnicze

Asystent rodziny

umowa o pracę w wymiarze czasu pracy 1 etat, na czas określony, w systemie zadaniowym czasu pracy

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

Asystent rodziny odpowiedzialny będzie za systematyczną indywidualną pracę z rodzinami wskazanymi przez Ośrodek:

·          opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną, we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;

·          udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego

·          udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych z dziećmi,

·          wspieranie aktywności społecznej rodzin;

·          udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej, motywowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków rodziny,

·          motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

·          udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

·          podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,

·          prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,

·          prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,

·          sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

·          współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny.

·          dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej;

·          monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną

·          współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.), lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

·          współpraca z instytucjami takimi jak szkoła, przedszkole, Sąd, PUP, Urząd Gminy, OPS itp.,

Asystent rodziny świadczyć będzie usługi w miejscu zamieszkania rodziny, ale może również towarzyszyć rodzinie poza jej miejscem zamieszkania - zgodnie z harmonogramem/planem ustalonym wspólnie z pracownikami OPS w porozumieniu z rodziną. Asystent rodziny musi posiadać umiejętność dobrej organizacji pracy indywidualnej i zespołowej oraz powinien być otwarty na kontakt z ludźmi.

Wymagania konieczne:

·          Obywatelstwo polskie,

·          wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub

·          wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres szkolenia wynikający z art. 12 § 3 Ustawy o  wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 332) i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną.

·          wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje, co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną;

·          Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie

·          Prawo jazdy kat. B.

Wymagania pożądane:

·          Szkolenia w zakresie pracy z osobami zaburzonymi psychicznie,

·          Obsługa komputera – pakiet MS Office (Word, Excel),

·          Rzetelność, sumienność, odpowiedzialność,, umiejętność pracy zespołowej,

·          Zdolności organizacyjne, umiejętność pracy w stresie,

·          Doświadczenie w prowadzeniu grup wsparcia, samopomocowych,

·          Komunikatywność w mowie i piśmie.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

·     życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, list motywacyjny,

·     kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

·     kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia,

·     kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie i ukończenie 18 roku życia,

·     kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,

·      podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych*,

·   podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*,

·   osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego,

·     podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.)”.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy:

Praca na terenie Gminy Stanisławów – w zasięgu terytorialnym Ośrodka. Część czasu pracy wykonywana jest w terenie i w większości polega na pracy z rodziną w środowisku.

Stanowisko pracy:

Stanowisko pracy związane jest głównie z pracą w terenie, a także w biurze. Pomieszczenie biurowe: praca przy komputerze.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6 %.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście do Ośrodka lub za pośrednictwem poczty, w terminie do dnia 10.07.2015 r. na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów

z dopiskiem na kopercie: „asystent rodzinny”

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres w terminie do dnia 10.07.2015 r.

Wyboru kandydata dokona się poprzez weryfikację dokumentów i rozmowę kwalifikacyjną.

 

Informacje o artykule

Autor: Teresa Michalak
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 24.06.2015 13:54
Data ostatniej modyfikacji: 24.06.2015 14:03
Liczba wyświetleń: 3072

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stanisławowie poszukuje kandydatów na pracownika samorządowego na wolne stanowisko pomocnicze Asystent rodziny 24.06.2015 13:59 Tomasz Zdanowicz
2 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stanisławowie poszukuje kandydatów na pracownika samorządowego na wolne stanowisko pomocnicze Asystent rodziny 24.06.2015 13:54 Tomasz Zdanowicz
print

2015-06-05 10:37:15

Wójt Gminy Stanisławów ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Stanisławów


Kandydaci na kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej

Informacje o artykule

Autor: Adam Sulewski
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 05.06.2015 10:37
Data ostatniej modyfikacji: 18.06.2015 12:25
Liczba wyświetleń: 3942

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik ogłoszenie 2.pdf Ogłoszenie o naborze 2015-06-05 10:38:21 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Wójt Gminy Stanisławów ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Stanisławów 05.06.2015 10:53 Tomasz Zdanowicz
2 Wójt Gminy Stanisławów ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej w Urzędzie gminy Stanisławów 05.06.2015 10:44 Tomasz Zdanowicz
3 Wójt Gminy Stanisławów ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownik Referatu Inwestycji, Remontów i Ochrony Środowiska w Urzędzie gminy Stanisławów 05.06.2015 10:37 Tomasz Zdanowicz
print

2015-06-02 14:04:19

Wójt Gminy Stanisławów ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownik Referatu Inwestycji, Remontów i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Stanisławów


Lista kandydatów

Informacje o artykule

Autor: Adam Sulewski
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 02.06.2015 14:04
Data ostatniej modyfikacji: 18.06.2015 12:20
Liczba wyświetleń: 3997

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik nabór.pdf Ogłoszenie o naborze 2015-06-02 14:05:56 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Wójt Gminy Stanisławów ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownik Referatu Inwestycji, Remontów i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Stanisławów 05.06.2015 10:53 Tomasz Zdanowicz
2 Wójt Gminy Stanisławów ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Kierownik Referatu Inwestycji, Remontów i Ochrony Środowiska w Urzędzie gminy Stanisławów 02.06.2015 14:04 Tomasz Zdanowicz
print

2015-05-11 11:34:03

Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie


Zarządzenie konkursu (Ogłoszenie, regulamin i skład komisji konkursowej)

Informacje o artykule

Autor: Jadwiga Będkowska
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 11.05.2015 11:34
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 4420

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
print

2015-05-11 11:26:43

Wójt Gminy Stanisławów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Stanisławów, ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów


Wynik naboru

Informacje o artykule

Autor: Jadwiga Będkowska
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 11.05.2015 11:26
Data ostatniej modyfikacji: 29.05.2015 10:30
Liczba wyświetleń: 4549

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Ogłoszenie.pdf Ogłoszenie o naborze 2015-05-11 11:28:29 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Wójt Gminy Stanisławów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Stanisławów, ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów 11.05.2015 11:26 Tomasz Zdanowicz
print

2015-04-22 10:52:59

NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE: Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej W URZĘDZIE GMINY STANISŁAWÓW,


Wynik naboru

Informacje o artykule

Autor: Jadwiga Będkowska
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 22.04.2015 10:52
Data ostatniej modyfikacji: 08.05.2015 15:00
Liczba wyświetleń: 5297

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik ogłoszenie Kier. RGK.pdf Ogłoszenie o naborze 2015-04-22 10:53:52 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE: Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej W URZĘDZIE GMINY STANISŁAWÓW, 22.04.2015 10:52 Tomasz Zdanowicz
print

2015-04-09 13:18:57

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: stanowisko ds. rozliczeń kasowych


Wynik naboruKandydaci

Informacje o artykule

Autor: Jadwiga Będkowska
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 09.04.2015 13:18
Data ostatniej modyfikacji: 04.05.2015 15:59
Liczba wyświetleń: 5423

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik ogłoszenie.pdf Warunki naboru 2015-04-09 13:20:43 Zdanowicz Tomasz

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: stanowisko ds. rozliczeń kasowych 23.04.2015 09:53 Tomasz Zdanowicz
2 NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: stanowisko ds. rozliczeń kasowych 09.04.2015 13:18 Tomasz Zdanowicz
print

2015-03-27 11:35:16

NABÓR NA ZASTĘPSTWO NA STANOWISKU ds. planowania przestrzennego


Wynik naboruLista kandydatówStanisławów, dnia27.03.2015r..

 

 

 

WÓJT GMINY STANISŁAWÓW

OGŁASZA NABÓR

NA ZASTĘPSTWO NA STANOWISKU

 

ds. planowania przestrzennego

 

W URZĘDZIE GMINY STANISŁAWÓW,

UL. RYNEK 32, 05-304 STANISŁAWÓW

 

1. Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo: polskie

 2. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.

 3. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 4. Posiadanie nieposzlakowanej opinii.

 5. Wykształcenie (charakter, profil szkoły – uczelni): wyższe - preferowane planowanie przestrzenne, gospodarka przestrzenna, urbanistyka, architektura, budownictwo, architektura krajobrazu lub pokrewne obejmujące w swym programie przedmiot planowanie przestrzenne.

 6. Staż pracy: 3 lata .

 7. Znajomość pakietu MS Office, w szczególności aplikacji Word, Excel, PowerPoint oraz umiejętność posługiwania się technikami internetowymi.

 8. Inne wymagania: znajomość obsługi urządzeń biurowych.

 

2. Wymagania dodatkowe:

1.Predyspozycje osobowościowe:

a) odpowiedzialność, sumienność, systematyczność, komunikatywność,

b) wysoka kultura osobista,

c) inne: samodzielność, dokładność, dobra organizacja pracy.

2.Umiejętności:

a) znajomość specyfiki funkcjonowania samorządu terytorialnego,

b) znajomość przepisów ustaw: ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przepisów odrębnych odnoszących się do opracowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ( m.in. o drogach publicznych, o lasach, prawo wodne, o opiece nad zabytkami, o ochronie gruntów rolnych i leśnych, prawo budowlane, o ochronie środowiska, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ), kodeks postępowania administracyjnego, instrukcja kancelaryjna,

c) umiejętność przygotowywania decyzji administracyjnych,

d) umiejętność pracy w zespole,

e) posiadanie prawa jazdy kat.:”B”

 

3.Inne wymagania: …..................................................................................................................

 

 

3. Zakres wykonywanych zadań na wolnym stanowisku urzędniczym:

1. Zadania ogólne:

- przestrzeganie zasad i sposobów wykonywania zadań służbowych określonych:przepisami

- ustawy o pracownikach samorządowych,

- przepisami kodeksu postępowania administracyjnego,

- przepisami kodeksu pracy,

- przepisami ustawy o samorządzie gminnym,

- postanowieniami regulaminu pracy Urzędu Gminy,

- postanowieniami regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy,

- przepisami z zakresu właściwości prowadzonych spraw.

2. Zadania szczegółowe:

 

1/prowadzenie postępowania w procesie sporządzania lub zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy,

2/wydawanie wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz ze „Studium”,

3/przygotowywanie projektów uchwał w sprawie opracowywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

4/przygotowywanie materiałów niezbędnych do sporządzenia opracowywania planu zagospodarowania przestrzennego oraz procedury administracyjne w tym zakresie,

5/prowadzenie i koordynowanie spraw z zakresu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, zagospodarowania terenu i lokalizacji inwestycji celu publicznego i współpraca w tym zakresie z urbanistą,

6/prowadzenie aktualizowanego rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,gromadzenie i przechowywanie oryginałów planów i materiałów związanych z tymi planami ,

7/ustalanie opłat i odszkodowań związanych ze zmianą wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

8/prowadzenie rejestru wydawanych decyzji o warunkach zabudowy,

9/opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego województwa i sąsiednich gmin,

10/uczestniczenie w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych na wezwanie organów nadzoru budowlanego,

11/informowanie Wójta o podjętych czynnościach zmierzających do wykonania uchwał w sprawie planów zagospodarowania przestrzennego,

12/udostępnianie informacji publicznej,

13/dokonywanie zgłoszeń zbiorów danych osobowych do rejestracji GIODO z zakresu prowadzonych spraw,

14/przekazywanie wymaganych przepisami danych do publicznie dostępnego wykazu danych o środowisku .

15/sporządzanie rocznego sprawozdania do GUS.

4. Informacja o warunkach pracy:

 1. Umowa o pracę na czas określony-zastępstwo – tj. na czas przebywania pracownicy na zwolnieniu lekarskim podczas ciąży oraz do zakończenia urlopu macierzyńskiego pracownicy .

 2. Wymiar czasu pracy: pełny etat,

 3. Miejsce i stanowisko pracy: praca w budynku Urzędu Gminy Stanisławów, praca przy komputerze.

 

5. Informacja czy wysokość wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosi co najmniej 6% w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych: ….........................................................................................................................

 

6. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny oraz życiorys (curriculum vitae),

 2. kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, ustalonego Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286 z późn. zm.),

 3. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

 4. oświadczenie o niekaralności (brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe),

 5. kserokopie świadectw pracy,

 6. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

 7. kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności,

 8. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia dającego mu pierwszeństwo zatrudnienia na stanowisku urzędniczym – z wyjątkiem naboru na kierownicze stanowiska urzędnicze – jeśli znajdzie się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne i w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe (jeśli w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%),

 9. inne dokumenty.

 

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”.

 

7. Miejsce i termin składania dokumentów aplikacyjnych:

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem:
  „Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze: ds. planowania przestrzennego w Urzędzie Gminy Stanisławów” osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Stanisławów lub przesłać pocztą pod adres: Urząd Gminy Stanisławów, ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów w terminie do dnia 13.04.2015r. do godziny 17 00 .

 2. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 3. Informacja o wynikach wstępnej selekcji wraz z informacją o miejscu i terminie testu kwalifikacyjnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej umieszczona będzie w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Stanisławów (BIP) oraz tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Stanisławów.

Informacje o artykule

Autor: Iwona Biesiada
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 27.03.2015 11:35
Data ostatniej modyfikacji: 27.04.2015 12:22
Liczba wyświetleń: 5910

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 NABÓR NA ZASTĘPSTWO NA STANOWISKU ds. planowania przestrzennego 27.04.2015 12:21 Tomasz Zdanowicz
2 NABÓR NA ZASTĘPSTWO NA STANOWISKU ds. planowania przestrzennego 27.03.2015 15:04 Tomasz Zdanowicz
3 NABÓR NA ZASTĘPSTWO NA STANOWISKU ds. planowania przestrzennego 27.03.2015 11:35 Tomasz Zdanowicz
print

2015-03-23 10:41:34

Wynik naboru na sekretarza gminy


Wynik naboru

Informacje o artykule

Autor: Adam Sulewski
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 23.03.2015 10:41
Data ostatniej modyfikacji: 24.03.2015 10:58
Liczba wyświetleń: 5961

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Wynik naboru na sekretarza gminy 23.03.2015 10:41 Tomasz Zdanowicz
print

2015-03-17 13:36:57

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: stanowisko ds. ochrony środowiska


KandydaciStanisławów, dnia 17.03.2015r.

 

 

 

 

 

WÓJT GMINY STANISŁAWÓW

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:

 

stanowisko ds. ochrony środowiska

 

W URZĘDZIE GMINY STANISŁAWÓW,

UL. RYNEK 32, 05-304 STANISŁAWÓW

 

 

1. Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo: polskie

 2. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.

 3. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 4. Posiadanie nieposzlakowanej opinii.

 5. Wykształcenie (charakter, profil szkoły – uczelni): wyższe z zakresu ochrony środowiska

 6. Staż pracy: 3 lata

 7. Znajomość pakietu MS Office, w szczególności aplikacji Word, Excel, PowerPoint oraz umiejętność posługiwania się technikami internetowymi.

 8. Inne wymagania: znajomość obsługi urządzeń biurowych.

 

2. Wymagania dodatkowe:

 1. Predyspozycje osobowościowe:

  a) odpowiedzialność, sumienność, systematyczność, komunikatywność,

  b) wysoka kultura osobista,

  c) inne: samodzielność, dobra organizacja pracy.

 2. Umiejętności:

  a) znajomość specyfiki funkcjonowania samorządu terytorialnego,

  b) znajomość przepisów ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

  c) posiadanie prawa jazdy kat.: B

  d) inne: ….................................................................................................

 3. Inne wymagania: …....................................................................................

 

3. Zakres wykonywanych zadań na wolnym stanowisku urzędniczym:

1. Zadania ogólne:

- przestrzeganie zasad i sposobów wykonywania zadań służbowych określonych:

 1. przepisami ustawy o pracownikach samorządowych,

 2. przepisami kodeksu postępowania administracyjnego,

 3. przepisami kodeksu pracy,

 4. przepisami ustawy o samorządzie gminnym,

 5. postanowieniami regulaminu pracy Urzędu Gminy,

 6. postanowieniami regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy,

 7. przepisami z zakresu właściwości prowadzonych spraw.

 

2. Zadania szczegółowe:

 1. przygotowywanie projektów decyzji w sprawach zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów oraz naliczanie opłat z tego tytułu i prowadzenie postępowań w związku z nielegalną wycinką drzew, naliczanie kar z tym związanych;

 2. prowadzenie spraw wynikających z ustawy utrzymanie czystości porządku w gminach;

 3. ochrona środowiska przed odpadami, odpadami niebezpiecznymi;

 4. ochrona powietrza atmosferycznego;

 5. ochrona przed hałasem;

 6. opiniowanie wniosków dotyczących wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych;

 7. sporządzanie gminnego programu ochrony środowiska, programu usuwania odpadów zawierających odpady niebezpieczne;

 8. prowadzenie edukacji ekologicznej;

 9. prowadzenie publicznie dostępnego wykazy danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku;

 10. przeprowadzanie postępowań w sprawach oddziaływania na środowisko, skutków realizacji planów i programów oraz sporządzania prognoz;

 11. czuwanie nad zapewnieniem warunków utrzymania równowagi przyrodniczej, racjonalnej gospodarki zasobami środowiska przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

 12. kontrola przestrzegania i stosowania przepisów zgodnie z art. 137 Prawo ochrony środowiska;

 13. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie:

  - prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych,

  - opróżnienia zbiorników bezodpływowych,

  - wyłapywanie zwierząt bezdomnych;

 14. prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych, oraz ewidencji umów na odbiór nieczystości ciekłych;

 15. likwidacja nielegalnych zrzutów nieczystości i odpadów komunalnych;

 16. wydawanie opinii Wojewodzie i Staroście w sprawie zezwoleń na prowadzenie działalności w wyniku, której powstają odpady niebezpieczne;

 17. naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska;

 18. opracowanie projektów uchwał dla rady gminy z zakresu środowiska;

 19. prowadzenie kontroli przestrzegania określonych w ustawie o utrzymanie czystości i porządku w gminie;

 20. współpraca z Powiatową Stacją Epidemiologiczną oraz Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska;

 21. wykonywanie obowiązków wynikających z ustaw i rozporządzeń do tych ustaw i prawa ochrony środowiska, o odpadach, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej i opłacie depozytowej, o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym;

 22. prowadzenie spraw związanych z odpadami niebezpiecznymi;

 23. prowadzenie gminnej ewidencji zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy;

 24. sporządzanie programów opieki nad zabytkami;

 25. prowadzenie spraw związanych z ustalenie nazw miejscowości, ulic oraz numeracji porządkowej nieruchomości (rejestr numerów budynku);

 26. sprawowanie nadzoru nad miejscami pamięci narodowej w odniesieniu do cmentarzy, kwater i mogił;

 27. wprowadzanie do CEIDG:

  - licencji,

  - koncesji,

  - zezwoleń,

  - wpisów do rejestrów działalności regulowanej;

 28. prowadzenie w formie elektronicznej ewidencji udzielonych i cofniętych zezwoleń w zakresie:

  - opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

  - ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

  - prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części;

 29. prowadzenie spraw wymagających udziału społeczeństwa w związku z ustawą z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

 30. przygotowywanie projektów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

 31. prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

 

4. Informacja o warunkach pracy:

 1. Umowa o pracę na czas określony – czas urlopu macierzyńskiego pracownika,

 2. Wymiar czasu pracy: pełny etat,

 3. Miejsce i stanowisko pracy: praca w Budynku Urzędu, przy komputerze i praca w terenie.

 

5. Informacja czy wysokość wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosi co najmniej 6% w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:  tak jest powyżej 6%

 

6. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny oraz życiorys (curriculum vitae),

 2. kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, ustalonego Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286 z późn. zm.),

 3. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

 4. oświadczenie o niekaralności (brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe),

 5. kserokopie świadectw pracy,

 6. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

 7. kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności,

 8. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia dającego mu pierwszeństwo zatrudnienia na stanowisku urzędniczym – z wyjątkiem naboru na kierownicze stanowiska urzędnicze – jeśli znajdzie się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne i w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe (jeśli w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%),

 9. inne dokumenty.

 

 

 

 

 

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”.

 

7. Miejsce i termin składania dokumentów aplikacyjnych:

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem:
  „Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze: ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Stanisławów” osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Stanisławów lub przesłać pocztą pod adres: Urząd Gminy Stanisławów, ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów w terminie do dnia 31 marca 2015r. do godziny 16.00

 2. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 3. Informacja o wynikach wstępnej selekcji wraz z informacją o miejscu i terminie testu kwalifikacyjnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej umieszczona będzie w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Stanisławów (BIP) oraz tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Stanisławów.

Informacje o artykule

Autor: Iwona Biesiada
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 17.03.2015 13:36
Data ostatniej modyfikacji: 27.04.2015 12:18
Liczba wyświetleń: 6408

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: stanowisko ds. ochrony środowiska 17.03.2015 13:59 Tomasz Zdanowicz
2 NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: stanowisko ds. ochrony środowiska 17.03.2015 13:56 Tomasz Zdanowicz
3 NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: stanowisko ds. ochrony środowiska 17.03.2015 13:36 Tomasz Zdanowicz
print

2015-03-13 13:24:00

Nabór na stanowisko psychologa w punkcie konsultacyjnym


WybórWarunki naboru

Informacje o artykule

Autor: Adam Sulewski
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 13.03.2015 13:24
Data ostatniej modyfikacji: 24.04.2015 12:09
Liczba wyświetleń: 6373

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Nabór na stanowisko psychologa w punkcie konsultacyjnym 13.03.2015 13:24 Tomasz Zdanowicz
print

2015-03-10 15:54:58

Stanowisko ds. księgowości podatkowej


Wynik konkursuKandydaci spełniający kryteria formalneStanisławów, dnia 10 marca 2015 r.

 

 

 

 

 

WÓJT GMINY STANISŁAWÓW

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:

 stanowisko ds. księgowości podatkowej

 W URZĘDZIE GMINY STANISŁAWÓW,

RYNEK 32, 05-304 STANISŁAWÓW

 

 

1. Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo: polskie
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Posiadanie nieposzlakowanej opinii.
 5. Wykształcenie (charakter, profil szkoły – uczelni): wyższe
 6. Staż pracy: min. 10 lat
 7. Znajomość pakietu MS Office, w szczególności aplikacji Word, Excel, PowerPoint oraz umiejętność posługiwania się technikami internetowymi.
 8. Inne wymagania: znajomość obsługi urządzeń biurowych.

 

2. Wymagania dodatkowe:

1. Predyspozycje osobowościowe:

a) odpowiedzialność, sumienność, systematyczność, komunikatywność,

b) wysoka kultura osobista,

c) inne: samodzielność, dobra organizacja pracy.

2. Umiejętności:

a) znajomość specyfiki funkcjonowania samorządu terytorialnego,

b) znajomość przepisów ustaw: ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, …..................................

c) posiadanie prawa jazdy kat.: …...............

d) inne: …..................................................................................................................................

3. Inne wymagania: …..................................................................................................................

 

3. Zakres wykonywanych zadań na wolnym stanowisku urzędniczym:

1. Zadania ogólne:

- przestrzeganie zasad i sposobów wykonywania zadań służbowych określonych:

 1. przepisami kodeksu postępowania administracyjnego,
 2. przepisami ustawy o pracownikach samorządowych,
 3. przepisami kodeksu pracy,
 4. przepisami ustawy o samorządzie gminnym,
 5. postanowieniami regulaminu pracy Urzędu Gminy,
 6. postanowieniami regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy,
 7. przepisami z zakresu właściwości prowadzonych spraw.

 

2. Zadania szczegółowe:

 1. organizowanie inkasa zobowiązań pieniężnych i opłat terenowych dla osób prawnych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej,
 2. przygotowywanie projektów uchwał i prowadzenie rachunkowości w w/w zakresie,
 3. prowadzenie księgowości i windykacji z tytułu najmu i dzierżawy,
 4. prowadzenie księgi VAT,
 5. nadzorowanie terminowego uiszczania należności podatkowych, wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych oraz prowadzenie egzekucji administracyjnej,
 6. współpraca z Urzędem Skarbowym, ZUS-em, KRUS-em, itp.,
 7. sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości, analiz i informacji w zakresie księgowości podatkowej,
 8. prowadzenie dokumentacji, rozpatrywanie skarg, wniosków i interpelacji w zakresie księgowości podatkowej,
 9. rozliczanie wpływów podatkowych oraz prowadzenie spraw z zakresu egzekucji administracyjnej,
 10. kontrolowanie sołtysów w zakresie prawidłowości wykorzystania pokwitowań na wpływy należności podatkowych,
 11. prowadzenie spraw dotyczących wynagradzania prowizyjnego sołtysów,
 12. wydawanie zaświadczeń dla mieszkańców z zakresu prowadzonych spraw,
 13. rozliczanie kwitariuszy przychodowych,
 14. prowadzenie księgowości planistycznej,
 15. rozliczanie wpłat podatkowych przy wyciągach bankowych według klasyfikacji budżetowej,
 16. wykonywanie innych prac zleconych przez Skarbnika Gminy,
 17. prowadzenie windykacji i egzekucji podatku od środków transportowych.

4. Informacja o warunkach pracy:

 1. Umowa o pracę na czas określony – 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia umowy na czas nieokreślony,
 2. Wymiar czasu pracy: pełny etat,
 3. Miejsce i stanowisko pracy: praca w Budynku Urzędu, przy komputerze.

 

5. Informacja czy wysokość wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosi co najmniej 6% w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych: tak.

……………………………………………………………………………………….....

6. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny oraz życiorys (curriculum vitae),
 2. kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, ustalonego Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286 z późn. zm.),
 3. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 4. oświadczenie o niekaralności (brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe),
 5. kserokopie świadectw pracy,
 6. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 7. kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności,
 8. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia dającego mu pierwszeństwo zatrudnienia na stanowisku urzędniczym – z wyjątkiem naboru na kierownicze stanowiska urzędnicze – jeśli znajdzie się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne i w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe (jeśli w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%),
 9. inne dokumenty.

 

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”.

 

7. Miejsce i termin składania dokumentów aplikacyjnych:

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem:
  „Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze: stanowisko ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Gminy Stanisławów” osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Stanisławów lub przesłać pocztą pod adres: Urząd Gminy Stanisławów, ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów w terminie do dnia 23 marca 2015 r. do godziny 17.00
 2. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Informacja o wynikach wstępnej selekcji wraz z informacją o miejscu i terminie testu kwalifikacyjnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej umieszczona będzie w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Stanisławów (BIP) oraz tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Stanisławów.

Formularze do pobrania

 

Informacje o artykule

Autor: Iwona Biesiada
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 10.03.2015 15:54
Data ostatniej modyfikacji: 05.05.2015 14:00
Liczba wyświetleń: 6775

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Stanowisko ds. księgowości podatkowej 27.04.2015 12:11 Tomasz Zdanowicz
2 Stanowisko ds. księgowości podatkowej 11.03.2015 12:33 Tomasz Zdanowicz
3 Stanowisko ds. księgowości podatkowej 10.03.2015 15:54 Tomasz Zdanowicz
print

2015-02-25 09:09:12

Protokół z przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy Stanisławów


ProtokółProtokół

Informacje o artykule

Autor: Iwona Biesiada
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 25.02.2015 09:09
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 6944

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
print

2015-02-18 14:36:15

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Sekretarza Gminy Stanisławów w Urzędzie Gminy Stanisławów


Kandydaci

Informacje o artykule

Autor: Czesława Kaim
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 18.02.2015 14:36
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 7180

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
print

2015-01-13 14:57:01

NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE SEKRETARZ GMINY STANISŁAWÓW


WÓJT GMINY STANISŁAWÓW

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

SEKRETARZ GMINY STANISŁAWÓW

W URZĘDZIE GMINY STANISŁAWÓW,

RYNEK 32, 05-304 STANISŁAWÓW

 

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. posiadanie co najmniej czteroletniego stażu pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1202), w tym co najmniej dwuletniego stażu pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub posiadanie co najmniej czteroletniego stażu pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach o których mowa w wyżej wymienionym art. 2, oraz co najmniej dwuletniego stażu pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. posiadanie nieposzlakowanej opinii,
 6. wykształcenie wyższe.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. preferowane wykształcenie administracyjne, prawnicze, ekonomiczne II stopnia lub studia podyplomowe o kierunku administracja, samorząd terytorialny,
 2. dodatkowe studia podyplomowe lub kursy z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego,
 3. doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi,
 4. odpowiedzialność, sumienność, systematyczność, komunikatywność,
 5. zdolności organizacyjne, dobra organizacja pracy, umiejętność podejmowania decyzji,
 6. umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów,
 7. wysoki stopień zaangażowania w pracę,
 8. znajomość specyfiki funkcjonowania samorządu terytorialnego,
 9. znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, kodeks postępowania administracyjnego, o dostępie do informacji publicznej, ustawa o pracownikach samorządowych, kodeks pracy,
 10. znajomość pakietu MS Office, w szczególności aplikacji Word, Excel, Power Point oraz umiejętności posługiwania się technikami internetowymi

 

Zakres wykonywanych zadań na wolnym stanowisku urzędniczym:

 1. organizacja pracy Urzędu Gminy,
 2. kierowanie bieżącymi pracami Urzędu,
 3. opracowywanie projektu regulaminu organizacyjnego i innych regulacji wewnętrznych,
 4. analiza sytuacji kadrowej,
 5. prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr urzędu,
 6. wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy stosownie do udzielonych upoważnień, z wyjątkiem czynności zastrzeżonych do wyłącznej właściwości Wójta,
 7. nadzór nad organizacją i dyscypliną pracy oraz poprawnością, a w szczególności prawną, i terminowością załatwiania spraw w Urzędzie,
 8. nadzór nad pracą stanowisk podległych zgodnie ze schematem organizacyjnym,
 9. przedkładanie Wójtowi propozycji usprawnienia pracy Urzędu,
 10. sprawowanie nadzoru nad właściwym i terminowym rozpatrywaniem skarg i wniosków,
 11. nadzór nad stosowaniem instrukcji kancelaryjnej,
 12. przeprowadzanie ocen okresowych bezpośrednio podległych pracowników,
 13. organizowanie i nadzór wykonywania zadań związanych z udostępnianiem informacji publicznej,
 14. planowanie i przeprowadzanie kontroli merytorycznej w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych,
 15. organizowanie kontroli zarządczej,
 16. prowadzenie spraw szkoleniowo – instruktażowych,
 17. koordynowanie realizacji zadań związanych z wyborami, referendami i spisami,
 18. koordynacja i nadzór nad racjonalnym wykorzystaniem pomieszczeń Urzędu oraz zakupem środków trwałych,
 19. koordynowanie spraw związanych ze współpracą ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi,
 20. nadzór merytoryczny nad Biuletynem Informacji Publicznej.

 

Informacja o warunkach pracy:

 1. Umowa o pracę: umowa na czas nieokreślony.
 2. Wymiar czasu pracy: pełny etat.
 3. Miejsce i stanowisko pracy: praca w budynku Urzędu, przy komputerze, sporadycznie - praca w terenie z uwagi na charakter wykonywanych zadań.

 

Informacja czy wysokość wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie

w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosi co najmniej 6% w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę opublikowania ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny oraz życiorys (curriculum vitae),
 2. kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, ustalonego Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286 z późn. zm.),
 3. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 4. oświadczenie o niekaralności (brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe),
 5. kserokopie świadectw pracy,
 6. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 7. kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności,
 8. inne dokumenty.

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2014, poz. 1182 z późn. zm.)”.

Miejsce i termin składania dokumentów aplikacyjnych:

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem:
  „Dotyczy naboru na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze: Sekretarz Gminy
  w Urzędzie Gminy Stanisławów”
  osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Stanisławów lub przesłać pocztą pod adres: Urząd Gminy Stanisławów, ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów w terminie do dnia 13 lutego 2015 r do godziny 15.00
 2. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Informacja o wynikach wstępnej selekcji wraz z informacją o miejscu i terminie testu kwalifikacyjnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej umieszczona będzie w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Stanisławów (BIP) oraz tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Stanisławów.

Formularze do pobrania

Informacje o artykule

Autor: Adam Sulewski
Zredagował(a): Tomasz Zdanowicz
Data powstania: 13.01.2015 14:57
Data ostatniej modyfikacji: 27.04.2015 12:23
Liczba wyświetleń: 8326

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE SEKRETARZ GMINY STANISŁAWÓW 13.01.2015 15:13 Tomasz Zdanowicz
2 NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE SEKRETARZ GMINY STANISŁAWÓW 13.01.2015 15:00 Tomasz Zdanowicz
3 NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE SEKRETARZ GMINY STANISŁAWÓW 13.01.2015 15:00 Tomasz Zdanowicz
4 NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE SEKRETARZ GMINY STANISŁAWÓW 13.01.2015 14:57 Tomasz Zdanowicz