MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
 

2015-03-30 17:00:02

Zarządzenie Nr 9/2015


więcej...

2015-07-09 15:23:13

Zarządzenie Nr 36/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 9 lipca 2015r.


w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o granicach i numerze okręgu wyborczego oraz o liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym nr 5 w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Stanisławów, zarządzonych na dzień 27 września 2015r. więcej...

2015-07-09 15:28:16

Zarządzenie Nr 37/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 9 lipca 2015r.


w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika oraz wskazania, które z obwodowych komisji do spraw referendum są wyznaczone przez Wójta Gminy do przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego. więcej...

2015-07-14 14:15:54

Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 14 lipca 2015r.


w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...

2015-07-16 08:39:07

Zarządzenie Nr 39/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 15 lipca 2015r.


w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie, udzielenia upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych i wyznaczenia osoby uprawnionej do dokonywania czynności w sprawach prawa pracy. więcej...

2015-07-27 16:48:06

Zarządzenie Nr 40/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 16 lipca 2015 r.


w sprawie: powołania komisji przetargowej ds. procedury o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Pustellnik i Ładzyń gm. Stanisławów. więcej...

2015-07-27 16:53:25

Zarządzenie Nr 41/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 24 lipca 2015 r.


w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Stanisławów. więcej...

2015-07-28 10:12:09

Zarządzenie Nr 32/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 23 czerwca 2015 r.


w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2015 więcej...

2015-07-28 10:16:34

Zarządzenie Nr 33/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 25 czerwca 2015 r.


w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2015 - 2024 więcej...

2015-07-31 09:23:14

Zarządzenie Nr 43/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 29 lipca 2015 r.


W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Agnieszki Badury oraz Pani Anny Zdanowicz - nauczycielek Zespołu Szkolnego w Stanisławowie ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. więcej...

2015-08-03 13:54:32

Zarządzenie Nr 42/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 27 lipca 2015 r.


w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2015 więcej...

2015-08-03 14:40:28

Zarządzenie nr 45/2015 Wójta Gmminy Stanisławów z dnia 3 sierpnia 2015 r.


w sprawie wprowadzenia regulaminu imprezy: DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE W STANISŁAWOWIE - 16 SIERPNIA 2015 R. więcej...

2015-08-03 16:17:40

Zarządzenie Nr 44/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 31 lipca 2015 r.


w sprawie: powołania komisji przetargowej ds. procedury o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na wykonanie dokumentacji geodezyjnej dotyczącej wydzielenia drogi z obrębów:Stanisławów i Rządza. więcej...

2015-08-05 08:45:30

Zarządzenie Nr 46/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 4 sierpnia 2015 r.


w sprawie powołania Gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i określenia zasad jej działania. więcej...

2015-08-05 08:48:37

Zarządzenie Nr 47/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 4 sierpnia 2015 r.


w sprawie powołania pełnomocnika do realizacji Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii więcej...

2015-08-14 11:02:44

Zarządzenie nr 48/15 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 14 sierpnia 2015 r.


w sprawie ustalenia dla pracowników Urzędu Gminy Stanisławów dni wolnych od pracy w zamian za święta przypadające w 2015 roku w sobotę więcej...

2015-08-17 14:30:05

Zarządzenie Nr 49/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 17 sierpnia 2015 r.


w sprawie powołania Obwodowych Komisji do Spraw Referendum do przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. więcej...

2015-08-19 08:53:17

ZARZĄDZENIE NR 50/2015 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 18 sierpnia 2015 roku


w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą więcej...

2015-08-26 15:58:15

Zarządzenie Nr 53/2015


Wójta Gminy Stanisławów z dnia 26.08.2015r. w sprawie powołania komisji przetargowej. więcej...

2015-08-31 15:37:54

ZARZĄDZENIE Nr 54/2015 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 sierpnia 2015 roku


w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Stanisławów za I półrocze 2015 roku, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury. więcej...

2015-09-01 12:58:36

Zarządzenie Nr 55/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 01.09.2015 r.


w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej...

2015-09-16 14:38:55

Zarządzenie Nr 61/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 16 września 2015 r.


w sprawie podania do publicznej wiadomości wyborców informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika oraz wskazania, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone przez Wójta Gminy do przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego. więcej...

2015-09-21 15:05:43

Zarządzenie Nr 62/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 21.09.2015 r.


w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego więcej...

2015-09-21 15:21:59

Zarządzenie Nr 59/15 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 11 września 2015 r.


w sprawie ustalenia zasad przyznawania i korzystania ze służbowych telefonów komórkowych w Urzędzie Gminy Stanisławów więcej...

2015-10-05 17:21:29

Zarządzenie nr 64/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 5 października 2015 r.


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stanisławów na rok 2015 z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - organizacja zawodów sportowych , zakup strojów i sprzętu sportowego. więcej...

2015-10-15 14:25:56

Zarządzenie Nr 68/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 15 października 2015 r.


w sprawie ogłoszenia otwartego naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do pracy w komisji opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2015 roku. więcej...

2015-11-13 10:18:45

Zarządzenie Nr 73/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 12 listopada 2015 r.


w sprawie: powołania komisji przetargowej ds. procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsiach Prądzewo-Kopaczewo i Retków, Gmina Stanisławów" więcej...

2015-11-20 14:18:12

Zarządzenie Nr 75/15 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 17 listopada 2015 r.


zmieniające zarządzenie Nr 70/2015 Wójta Gminy Stanisławów w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie więcej...

2015-11-24 16:07:51

Zarządzenie Nr 76/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 24.11.2015r.


w sprawie powołania komisji przetargowej. więcej...