MENU
pomniejsz powiększ

 
LINKI
dziennik1 dziennik2 dziennik3 dzieneduwmnik
 
 
 

2015-07-10 15:03:24

Zakup samochodu pożarniczego


Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu pożarniczego z przeznaczeniem dla OSP w Stanisławowie więcej...

2015-02-27 15:04:43

Pełnienie funkcji Operatora Internetowego dla Gminy Stanisławów w ramach projektu pn.Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Stanisławów


Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.03.2015 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów, pokój nr 19. więcej...

2015-02-25 14:47:26

Dostawa żwiru, tłucznia i destruktu oraz kopanie rowów przydrożnych na terenie gminy Stanisławów w 2015 roku


Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.03.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów, pokój nr 19. więcej...

2014-11-10 17:15:34

Remont ciągu pieszego w miejscowości Pustelnik


Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.11.2014 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów, pokój nr 19. więcej...

2014-11-03 15:54:17

Remont ulicy Południowej w Pustelniku


Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.11.2014 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów, pokój nr 19. więcej...

2014-10-28 14:41:15

Budowa budynku remizy dla OSP w Pustelniku - branża sanitarna i roboty budowlane


Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.11.2014 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów, pokój nr 19. - przedłużono termin składania ofert (ogłoszenie poniżej). więcej...

2014-10-16 15:02:51

TRANSPORT ORAZ UNIESZKODLIWIENIE BĄDŹ ODZYSK SKRATEK, ZAWARTOŚCI PIASKOWNIKÓW I USTABILIZOWANYCH KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W RETKOWIE


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stanisławów , Rynek 32, 05-304 Stanisławów, woj. mazowieckie, tel. 025 7575858, faks 025 7575857. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA więcej...

2014-10-14 15:20:38

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Stanisławów w sezonie 2014/2015


Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.10.2014 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów, pokój nr 19. więcej...

2014-09-09 10:44:12

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Lubomin i Goździówka


Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.09.2014 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów pokój nr 19. więcej...

2014-09-05 14:05:22

Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Stanisławów


Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.09.2014 godzina 13:00, miejsce: Urząd Gminy ul. Rynek 32 05-304 Stanisławów pokój nr 19. więcej...

2014-09-05 12:09:08

Przebudowa chodnika przy ulicy Kościelnej i Rynek w Stanisławowie


Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.09.2014 godzina 12:30, miejsce: Urząd Gminy ul. Rynek 32 05-304 Stanisławów, pokój n 19. więcej...

2014-08-29 12:17:11

Odnowa miejscowości Ładzyń - zagospodarowanie terenu oraz budowa bieżni sportowej


Numer ogłoszenia: 288100 - 2014; data zamieszczenia: 29.08.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane więcej...

2014-06-13 12:31:16

Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 778 200,00 zł. PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.


Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.06.2014 godzina 11:30, miejsce: Urząd Gminy ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów, pokój nr 19. więcej...

2014-06-13 08:25:58

Dostawa i montaż stolarki w budynku remizy dla OSP w Pustelniku


Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.06.2014 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy ul. Rynek 32 05-304 Stanisławów pokój nr 19. więcej...

2014-06-06 15:03:35

Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Ładzyń gmina Stanisławów


Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.06.2014 godzina 12:30, miejsce: Urząd Gminy ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów, pokój nr 19. więcej...

2014-05-30 16:03:02

Remont nawierzchni bitumicznej ul. Senatorskiej i Wołomińskiej w Stanisławowie


Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.06.2014 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów, pokój nr 19. więcej...

2014-05-30 10:06:36

Dostawa materiałów elektrycznych do budowy OSP w Pustelniku


Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.06.2014 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów, pokój nr 19. więcej...

2014-05-09 14:44:10

Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy budynku Urzędu Gminy w Stanisławowie.


Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.05.2014 godzina 11:30, miejsce: Urząd Gminy ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów, pokój nr 19. więcej...

2014-04-09 15:07:53

Budowa remizy dla OSP w Pustelniku - branża budowlana, sanitarna i elektryczna


Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.04.2014 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów pokój nr 19. więcej...

2014-02-17 15:27:24

Opracowanie projektu na wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Stanisławowie


Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.02.2014 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów, pokój nr 19. więcej...

2014-01-09 15:28:39

Dostawa żwiru, żużla paleniskowego, tłucznia dolomitowego i destruktu asfaltowego oraz kopanie rowów przydrożnych z transportem urobku na terenie gminy Stanisławów w 2014r.


Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.01.2014 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów, pokój nr 19. więcej...

2014-01-08 10:47:12

Profilowanie dróg gminnych gruntowych i tłuczniowych równiarka drogowa samojezdna na terenie gminy Stanisławów w 2014 roku


Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.01.2014 godzina 10:30, miejsce: Urząd Gminy ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów, pokój nr 19. więcej...

2014-01-02 15:42:50

Transport oraz unieszkodliwienie bądź odzysk skratek, zawartości piaskowników i ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Retkowie, gm. Stanisławów


Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.01.2014 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów, pokój nr 19. więcej...

2013-12-10 15:30:40

Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 186 900,00 pln na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek


Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.12.2013 godzina 13:00, miejsce: Urząd Gminy ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów, pokój 19 - sekretariat. więcej...

2013-10-18 15:20:41

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Stanisławów w sezonie 2013/2014


Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług związanych z kompleksowym zimowym utrzymaniem dróg gminnych na terenie gminy Stanisławów w sezonie zimowym 2013/2014. Zimowym utrzymaniem dróg objęte są drogi gminne oraz dojazdowe do terenów zwartej zabudowy mieszkaniowej na terenie gminy Stanisławów w sezonie 2013/2014. Łączna długość dróg przewidzianych do zimowego utrzymania wynosi ok. 110 km. więcej...

2013-10-17 13:29:53

Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Ciopan, Kolonie Stanisławów i Stanisławów


Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Ciopan, Kolonie Stanisławów i Stanisławów, gm. Stanisławów. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, z podziałem na trzy części. więcej...

2013-09-27 12:56:10

Remont nawierzchni bitumicznej ul. Szkolnej w Stanisławowie


Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni bitumicznej ul. Szkolnej w Stanisławowie. Remont będzie polegał na odtworzeniu nawierzchni bitumicznej, która uległa degradacji w wyniku użytkowania oraz prowadzonych prac związanych z przebudową infrastruktury podziemnej. Odcinek remontowanej nawierzchni wynosi 1000 mb, szerokość zmienna od 5,5 do 6,0 mb. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w projekcie technicznym, przedmiarze robót oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych. więcej...

2013-09-25 12:03:32

Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Pustelnik i Porąb - etap II


Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Pustelnik i Porąb - etap II więcej...

2013-09-20 15:46:28

Budowa remizy dla OSP w Pustelniku


wykonanie pokrycia dachowego dla budynku remizy - roboty budowlane więcej...

2013-09-10 10:22:24

Przebudowa drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Wólka Piecząca


Przebudowa drogi gminnej polegać będzie na: - wykonaniu warstwy odsączającej z piasku średnioziarnistego o gr. 10 cm po zagęszczeniu, szerokość warstwy 6,0 m, długość 0+500 km; - wykonaniu podbudowy z kruszyw łamanych frakcja 0-31,5 mm, o gr. 15 cm po zagęszczeniu, szerokość warstwy 5,0 m , długość 0+500 km. więcej...

2013-08-02 13:57:39

Remonty w Urzędzie Gminy Stanisławów oraz schody ul. Lubelska


Remont korytarzy w budynku Urzędu Gminy w Stanisławowie oraz remont schodów zewnętrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Lubelska w Stanisławowie. więcej...

2013-05-23 15:33:27

Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Stanisławów


Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.06.2013 godzina 12:30, miejsce: Urząd Gminy ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów, I piętro sekretariat. więcej...

2013-04-12 10:33:27

Dostawa żwiru, żużla paleniskowego, tłucznia i destruktu asfaltowego oraz kopanie rowów przydrożnych z transportem urobku na terenie gminy Stanisławów


Dostawa żwiru, żużla paleniskowego, tłucznia i destruktu asfaltowego oraz kopanie rowów przydrożnych z transportem urobku na terenie gminy Stanisławów więcej...

2013-04-12 08:44:34

Demontaż, przewiezienie wyrobów zaiwrających azbest z miejsca demontażu do miejsca unieszkodliwienia i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest w ilości ca 1724 m2 (tzw. eternitu) oraz odbiór z nieruchomości wyrobów zawierających azbest, przewiezienie do miejsca unieszkodliwienia i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest w ilości ca 6129 m2 (tzw. eternitu) z terenu gminy Stanisławów


Demontaż, przewiezienie wyrobów zaiwrających azbest z miejsca demontażu do miejsca unieszkodliwienia i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest w ilości ca 1724 m2 (tzw. eternitu) oraz odbiór z nieruchomości wyrobów zawierających azbest, przewiezienie do miejsca unieszkodliwienia i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest w ilości ca 6129 m2 (tzw. eternitu) z terenu gminy Stanisławów więcej...

2013-03-06 11:00:29

Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych budowy oświetlenia drogowego na terenie gminy Stanisławów


Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektów budowlano-wykonawczych oświetlenia drogowego w gminie Stanisławów w miejscowościach: Ciopan, Goździówka, Kolonie Stanisławów, Pustelnik i Stanisławów z podziałem na zadania: Część I - wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oświetlenia drogowego w miejscowości Ciopan Część II - wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oświetlenia drogowego w miejscowości Goździówka Część III - wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oświetlenia drogowego w miejscowości Kolonie Stanisławów Część IV - wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oświetlenia drogowego w miejscowości Pustelnik Część V - wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oświetlenia drogowego w miejscowości Pustelnik. więcej...

2013-02-28 14:00:33

Profilowanie dróg gruntowych równiarką drogową samojezdną na terenie gminy Stanisławów w 2013 roku


Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.03.2013 godzina 10:30, miejsce: Urząd Gminy ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów, sektretariat. więcej...

2013-02-27 13:37:02

Budowa boisk sportowych w miejscowości Stanisławów i Ładzyń oraz budowa placu zabaw w Stanisławowie


Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.03.2013 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów, sekretariat. więcej...

2013-01-28 13:24:25

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stanisławów - etap II


Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.02.2013 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów, sekretariat. więcej...

2012-10-29 14:12:33

Remont pomieszczeń biurowych w budynku Urządu Gminy w Stanisławowie


Termin realizacji do dnia 15 grudnia 2012 r. więcej...

2012-10-25 12:46:21

ZBIÓRKA W SPOSÓB SELEKTYWNY ODPADÓW KOMUNALNYCH STAŁYCH Z 1800 GOSPODARSTW DOMOWYCH ORAZ URZĘDU GMINY W SYSTEMIE WORKOWYM NA TERENIE GMINY STANISŁAWÓW W OKRESIE OD 01.01.2013R. DO 30.06.2013 R.


ZBIÓRKA W SPOSÓB SELEKTYWNY ODPADÓW KOMUNALNYCH STAŁYCH Z 1800 GOSPODARSTW DOMOWYCH ORAZ URZĘDU GMINY W SYSTEMIE WORKOWYM NA TERENIE GMINY STANISŁAWÓW W OKRESIE OD 01.01.2013R. DO 30.06.2013R. więcej...

2012-08-28 15:02:34

Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach Mały Stanisławów i Ładzyń - II etap


Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach Mały Stanisławów i Ładzyń - II etap więcej...

2012-08-21 12:04:16

Przebudowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 637 w m. Stanisławów od km 42+739 do km 43+335 strona lewa i od km 43+515 do km 43+800 strona lewa


Przedmiotem zamówienia jest przebudowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 637 w m. Stanisławów od km 42+739 do km 43+335 strona lewa i od km 43+515 do km 43+800 strona lewa. Wykonanie chodnika o powierzchni 1600,0 m2, szerokość 2,0 m. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.09.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów, pokój nr 19, sekretariat. więcej...

2012-08-14 15:35:26

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Stanisławowie


Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Stanisławowie. Zakres robót przewidzianych do wykonania zawiera: - wymiana okien i drzwi zewnętrznych - ocieplenie stropu nad pietrem - ocieplenie ścian zewnętrznych - remont daszków.. więcej...

2012-05-23 15:47:21

Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Stanisławów


Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej z rur PCV o średnicy 160 mm o długości 1185 m oraz o średnicy 110 mm i długości 1215 m w m. Pustelnik, Goździówka i Stanisławów gm Stanisławów oraz 12 sztuk przyłączy wodociągowych o łącznej długości 280 m z rur PE o średnicy 40 mm i o średnicy 50 mm. więcej...

2012-05-23 12:16:36

Budowa sieci wodociągowej w m. Prądzewo-Kopaczewo


Budowa sieci wodociągowej z rur PCV o średnicy 110 mm o długości 376m, oraz o średnicy 90 mm o długości 8m w m. Prądzewo-Kopaczewo gm. Stanisławów więcej...

2012-02-07 10:50:05

Dostawa żwiru, żużla paleniskowego, tłucznia i destruktu asfaltowego oraz kopanie rowów przydrożnych z transportem urobku na terenie gminy Stanisławów w 2012r.


Dostawa żwiru, żużla paleniskowego, tłucznia i destruktu asfaltowego oraz kopanie rowów przydrożnych z transportem urobku na terenie gminy Stanisławów w 2012r. więcej...

2012-01-03 09:02:23

Ogłoszenie o zamówieniu


na profilowanie dróg gminnych gruntowych na terenie gminy Stanisławów w 2012r. więcej...

2011-11-30 11:59:51

,,Zakup i dostawa prefabrykatów betonowych”


Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa prefabrykatów betonowych wraz z transportem i rozładunkiem. Kostka brukowa o wymiarach 10 x 20 mm fazowana (Holland). więcej...

2011-11-16 10:59:48

ZBIÓRKA W SPOSÓB SELEKTYWNY ODPADÓW KOMUNALNYCH STAŁYCH Z 1800 GOSPODARSTW DOMOWYCH ORAZ URZĘDU GMINY W SYSTEMIE WORKOWYM NA TERENIE GMINY STANISŁAWÓW W 2012 ROKU.


Zebranie i wywóz posegregowanych w workach odpadów komunalnych stałych z gospodarstw domowych z terenu 29 wsi w gminie Stanisławów (ilość mieszkańców gminy 6355 osób, ilość gospodarstw domowych – 1800, mapa gminy stanowi zał. nr 2 do SIWZ) oraz z urzędu gminy. więcej...

2011-11-16 10:27:20

ODBIÓR SKRATEK, ZAWARTOŚCI PIASKOWNIKÓW I USTABILIZOWANYCH KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W RETKOWIE, GM. STANISŁAWÓW.


Zamówienie należy zrealizować w terminie od dnia 01.01.2012r. do dnia 31.12.2012r. więcej...

2011-07-25 18:19:54

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym


Remont sali gimnastycznej z pomieszczeniami przyległymi w Szkole Podstawowej w Stanisławowie. więcej...

2011-07-25 18:15:06

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym


przebudowa drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Wólka Piecząca gm. Stanisławów. więcej...

2011-02-02 09:51:11

"Profilowanie dróg gruntowych równiarką drogową samojezdną na terenie gminy Stanisławów w 2011 roku"


Oferty należy składać w Urzędzie Gminy ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów, pokój nr 8 do dnia 15 lutego 2011 r. do godz. 11:30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 lutego 2011 r. o godz. 12: w siedzibie zamawiającego, sala konferencyjna I piętro. więcej...

2010-12-09 13:31:32

Ogłoszenie o przetargu


na sporządzenie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w gminie Stanisławów w 2011r. więcej...

2010-12-07 16:30:48

Ogłoszenie o zamówieniu


pn. "Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Stanisławów w sezonie 2011/2012". więcej...

2010-11-12 09:35:12

Odbiór, transport i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie skratek, zawartości piaskowników i ustabilizowanych komunalnych osadów z oczyszczalni ścieków w Retkowie gmina Stanisławów.


Odbiór, transport i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie skratek, zawartości piaskowników i ustabilizowanych komunalnych osadów z oczyszczalni ścieków w Retkowie gmina Stanisławów. więcej...

2010-11-12 09:15:29

Zbiórka w sposób selektywny odpadów komunalnych oraz odpadów niebezpiecznych w systemie workowym z 1800 (słownie: tysiąc osiemset) gospodarstw domowych i urzędu gminy na terenie gminy Stanisławów wraz z dostarczeniem worków ze stosownym nadrukiem i kontenera dla urzędu gminy.


Zbiórka w sposób selektywny odpadów komunalnych oraz odpadów niebezpiecznych w systemie workowym z 1800 (słownie: tysiąc osiemset) gospodarstw domowych i urzędu gminy na terenie gminy Stanisławów wraz z dostarczeniem worków ze stosownym nadrukiem i kontenera dla urzędu gminy. więcej...

2010-09-15 08:22:35

Remont urzędu gminy


Oferty na wykonanie poniższych usług należy składać w terminie do 01.10.2010 r. do godz.1500 w kancelarii Urzędu Gminy w Stanisławowie,ul. Rynek 32 na wzorze stanowiącym załącznik do ogłoszenia więcej...

2010-09-06 16:44:21

Kontrola i konserwacja przewodów kominwych


Urząd Gminy w Stanisławowie, ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów informuje ,że na podstawie art.4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) przystępuje do zbierania ofert na wykonanie: więcej...

2010-08-11 09:51:09

Przetarg na kontrolę i konserwację przewodów kominowych i wentylacyjnych


Urząd Gminy w Stanisławowie, ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów informuje ,że na podstawie art.4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) przystępuje do zbierania ofert na wykonanie: * okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych: wentylacyjnych, spalinowych, dymowych, wynikającej z art. 62, ust. 1, pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.) * usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych wynikające z § 34 ust 1 pkt 2 i 3 oraz ust 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 ) w budynkach będących własnością Gminy Stanisławów. więcej...

2010-07-22 13:49:10

Ogłoszenie o przetargu publicznym


Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 952 000 zł PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek o których mowa w art. 89 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (dz. U. Nr 157 poz. 1240). więcej...

2010-06-16 11:04:09

Urząd Gminy w Stanisławowie przystępuje do zbierania ofert na wykonanie remontów


Urząd Gminy w Stanisławowie, ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów informuje ,że na podstawie art.4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) przystępuje do zbierania ofert na wykonanie remontów więcej...

2010-06-08 10:05:26

Wykonanie remontu instalacji dymowej i wentylacyjnej w budynku mieszkalnym w Stanisławowie przy ul. Zachodniej 5


Wykonanie remontu instalacji dymowej i wentylacyjnej w budynku mieszkalnym w Stanisławowie przy ul. Zachodniej 5 więcej...

2010-06-04 09:55:51

Karosacja samochodu furgon Volkswagen T-4


Oferty na wykonanie poniższej usługi należy składać w terminie do 25. 06.2010 r. do godz.1500 w kancelarii Urzędu Gminy w Stanisławowie, ul. Rynek 32 na wzorze stanowiącym załącznik do ogłoszenia więcej...

2010-05-25 15:29:09

Urząd Gminy w Stanisławowie przystępuje do zbierania ofert na wykonanie remontów


Urząd Gminy w Stanisławowie, ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów informuje ,że na podstawie art.4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) przystępuje do zbierania ofert na wykonanie remontów więcej...

2010-05-17 17:46:59

Wykonanie remontu instalacji dymowej i wentylacyjnej w budynku mieszkalnym w Stanisławowie przy ul. Zachodniej 5


Urząd Gminy w Stanisławowie, ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów informuje ,że na podstawie art.4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) przystępuje do zbierania ofert na wykonanie remontu instalacji dymowej i wentylacyjnej w budynku mieszkalnym w Stanisławowie przy ul. Zachodniej 5 w następującym zakresie : 1.Sprawdzenie drożności przewodów dymowych i wentylacyjnych oraz ich udrożnienie. 2.Wbudowanie drzwiczek rewizyjnych w przewodach dymowych. 3.Wykonanie wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach ogrzewanych przy pomocy spalania materiałów opałowych. 4.Rozebranie kominów do poziomu dachu. 5.Wybudowanie nowych kominów z cegły klinkierowej do wysokości obecnie istniejących. 6.Wykonanie odbioru prac przez osobę posiadającą kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim. Oferty na wykonanie powyższych usług należy składać w terminie do 04. 06.2010 r. do godz.1500 w kancelarii Urzędu Gminy w Stanisławowie,ul. Rynek 32 na wzorze stanowiącym załącznik do ogłoszenia, który można pobrać ze strony www.stanislawow.ug.gov.pl lub w Urzędzie Gminy, ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów, pokój nr 13, w dniach poniedziałki i wtorki w godzinach pracy urzędu. więcej...

2010-05-17 15:56:27

Demontaż, przewiezienie wyrobów zawierających azbest z miejsca demontażu do miejsca unieszkodliwienia i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest oraz odbiór z nieruchomości wyrobów zawierających azbest.


"Demontaż, przewiezienie wyrobów zawierających azbest z miejsca demontażu do miejsca unieszkodliwienia i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest w ilości ca 3410 m2 (tzw. eternitu) oraz odbiór z nieruchomości wyrobów zawierających azbest, przewiezienie do miejsca unieszkodliwienia i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest w ilości ca 4783 m2 (tzw. eternitu) z terenu gminy Stanisławów". więcej...

2010-05-13 09:55:23

Odtworzenie chodnika na ul. Warszawskiej w miejscowości Stanisławów


Termin składania wniosków o dopuszczenia do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.05.2010r. godz. 11.30, miejsce: Urząd Gminy w Stanisławowie, ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów, pokój nr 6. więcej...

2009-12-22 14:49:51

,,Remont dróg gminnych poprzez nawiezienie żwiru i żużla paleniskowego na terenie gminy Stanisławów”


Wójt Gminy Stanisławów z siedzibą: ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów, powiat miński, województwo mazowieckie, tel. (025) 75-75-858, fax. (025) 757-58-57 ogłasza przetarg nieograniczony na ,,Remont dróg gminnych poprzez nawiezienie żwiru i żużla paleniskowego na terenie gminy Stanisławów”. więcej...

2009-10-23 14:25:51

Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Stanisławów w latach 2010 -2012


Przetarg nieograniczony. Oferty składać do 16.11.09 do godz. 11.45 w Urzędzie Gminy ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów, pokój nr 8. więcej...

2009-08-18 13:47:17

"Częściowy remont budynku Zespołu Szkolnego w Ładzyniu Gmina Stanisławów"


Przetarg nieograniczony powyżej 14.000 euro więcej...

2009-07-07 14:22:58

Wynajem Ośrodków Zdrowia


Wójt Gminy Stanisławów, pow. miński, woj. mazowieckie zaprasza do składania ofert na wynajem od 01 stycznia 2010 r. budynków dwóch ośrodków zdrowia w miejscowości gminnej Stanisławów oraz w miejscowości Pustelnik, uprawnionym podmiotom na prowadzenie Podstawowej Opieki Zdrowotnej na terenie gminy Stanisławów w oparciu o kontrakt z NFZ. więcej...

2009-04-21 14:08:45

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym


Na zadanie pn. "Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Szymankowszczyzna, wsi Retków i części wsi Stanisławów, Mały Stanisławów i Prądzewo-Kopaczewo gm. Stanisławów". więcej...